<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, May 24, 2005

MOSIAH TSAPTER 19 

Si Gideon nagbalak na gadanon si Hadeng Noah --- An mga Lamanita sinakop an kadagaan --- Si Hadeng Noah nagsapo nin kagadanan sa paagi nin kalayo --- Si Limhi iyo an naghade bilang sarong hade na nagbabayad nin buwis.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na an hukbo kan hade nagbalik, pagkatapos na hinanap sa mayong kamugtakan an mga katawohan nin Kagurangnan.
2 Asin ngonian hilnga, an mga puwersa kan hade nagin dikit sana, pagkatapos na mabawasan, asin nagkaigwa nin sarong pagkakabaranga sa kairibahan kan mga natadang mga katawohan.
3 Asin an mga saradit na parte nagpoon na magtaram nin mga panakot laban sa hade, asin nagkaigwa nin dakulang pag-iriwal sa kairibahan ninda.
4 Asin ngonian may nagtungang sarong tawo sa kairibahan ninda an an pangaran Gideon, asin siya bilang sarong makusugon na tawo asin sarong kalaban nin hade, kun kaya siya nagbunot kan saiyang espada, asin nanumpa sa saiyang kaanggutan na siya an magadan sa hade.
5 Asin ini nangyaring naglipas na siya nakilaban sa hade; asin kan mahiling nin hade na siya madali nang makadaog saiya, siya nagdulag asin nagdalagan asin nakaabot sa may torre na harani sa templo.
6 Asin si Gideon naglamag saiya asin haros madali nang makasakat sa torre tanganing gadanon an hade, asin an hade naghiling kan saiyang mata sa palibot hanggan sa may daga nin Shemlon, asin hilnga, an hukbo nin mga Lamanita nakalaog na sa mga sagkodan nin daga.
7 Asin ngonian an hade nagkurahaw nin makusog sa kapaitan kan saiyang kalag, na nagsasabi: Gideon, dae mo ako paggadanon, nin huli ta an mga Lamanita nakapalibot na satuya, asin sainda kitang dedestrosohon; iyo, saindang dedestrosohon an sakuyang mga katawohan.
8 Asin ngonian an hade bako man talagang gayo nagmamakulog sa saiyang mga katawohan kundi sa saiyang sadireng buhay; sa daeng pagkukulang, dae na siya ginadan ni Gideon.
9 Asin an hade nagsugo sa mga katawohan na sinda dapat na magdurulag na bago mag-arabot an mga Lamanita, asin siya sa saiyang sadire nagdulag na kairiba ninda, asin sinda man nanggad nagdurulag pasiring sa kaparangan, na kairiba an saindang mga kababaehan asin an saindang mga kaarakian.
10 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita pinaglamag sinda, asin inarabutan sinda, asin nagpoon na garadanon sinda.
11 Ngonian ini nangyaring naglipas na an hade nagsugo sainda na an gabos na mga lalake kaipuhan na magbaya kan saindang mga agom asin saindang mga kaarakian, asin magdulag sa mga Lamanita.
12 Ngonian igwa nin kadakul na habong magbaya sainda, alagad pinili na mag-untok asin magpagadan na sana kairiba sinda. Asin an iba man binayaan an saindang mga agom asin mga kaarakian asin nagdurulag.
13 Asin ini nangyaring naglipas na sinda na nagpawaralat sa kairibahan kan saindang mga agom asin saindang mga kaarakian guminibo na patindogon an saindang mga magagayon na daraga asin mag-iba sa mga Lamanita na tanganing sinda dae na paggaradanon ninda.
14 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita nagkamate nin pagkaherak sa sainda, nin huli ta sinda nabihag kan kagayunan kan saindang mga kababaehan.
15 Kun kaya an mga Lamanita dae ginaradan an saindang mga buhay, asin dinarara sinda bilang mga bihag asin ibinalik sinda sa daga nin Nephi, asin tinurugutan sinda na pagsadirehon ninda an daga, sa kundisyon na saindang itatao si hadeng Noah sa mga kamot nin mga Lamanita, asin itao an saindang mga pagsadire, magin an kabanga kan gabos nindang pagrurugaring, kabanga kan saindang mga bulawan, asin saindang mga plata, asin kan gabos nindang mamahalon na mga bagay, asin kaya sinda magbabayad nin buwis sa hade nin mga Lamanita sa taon-taon.
16 Asin ngonian igwa nin saro sa mga akeng lalake kan hade sa kairibahan ninda na nagkabirihag, na an pangaran iyo si Limhi.
17 Asin ngonian si Limhi nagmamawot na an saiyang ama dae dapat na magadan; daeng pagkukulang, si Limhi dae nagin ignorante sa mga kadaendatahan kan saiyang ama, na siya sa saiyang sadire sarong hustong tawo.
18 Asin ini nangyaring naglipas na si Gideon patagong nagpadara nin mga tawo pasiring sa kaparangan, na tanganing iyo an maghanap sa hade asin sainda na kairiba niya. Asin ini nangyaring naglipas na saindang nanagboan an mga katawohan sa kaparangan, gabos puwera sa hade asin an saiyang mga kapadean.
19 Ngonian sinda nanumpa sa saindang mga puso na sinda mabalik sa daga nin Nephi, asin kun an saindang mga agom asin saindang mga kaarakian ginaradan, asin man sinda na nagpawaralat sa kaibahan ninda, sinda nagmamawot na magbalos, asin man magadan na kairiba sinda.
20 Asin an hade nagsugo sainda na dae na sinda magbaralik pa; asin sinda nagka-aranggot sa hade, asin ginibo na siya pasakitan, magin hanggan sa kagadanan sa paagi nin kalayo.
21 Asin sinda nagpoon na kuta nang kuruahon man an mga kapadean asin sinda garadanon man, asin sinda nagdurulagan sa atubangan ninda.
22 Asin ini nangyaring naglipas na sinda kuta na pasiriring na pabalik sa daga nin Nephi, asin kan sinda nagkanaragboan kan mga tawo ni Gideon. Asin an mga tawo ni Gideon nagsabi sainda kan gabos na nangyari sa saindang mga agom asin sa saindang mga kaarakian; asin na an mga Lamanita nagtugot sa sainda na sinda an puwedeng magsadire sa daga kun magbabayad nin buwis sa mga Lamanita nin kabanga kan gabos nindang pagrurugaring.
23 Asin an mga katawohan nagsabi sa mga tawo ni Gideon na saindang ginadan an hade, asin an saiyang mga kapadean nakadulag sainda paharayo pasiring sa kaparangan.
24 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na sinda nagtapos na sa seremonya, na sinda nagbaralik sa daga nin Nephi, na may kaogmahan, nin huli ta an saindang mga agom asin saindang mga kaarakian dae ginaradan; asin saindang sinabi ki Gideon kun ano an saindang ginibo sa hade.
25 Asin ini nangyaring naglipas na an hade nin mga Lamanita nanumpa sa sainda, na an saiyang mga katawohan dae na manggagadan sainda.
26 Asin man si Limhi, bilang ake nin hade, habang an kahadean ipinagkatiwala saiya kan mga katawohan nanumpa sa hade nin mga Lamanita na an saiyang mga katawohan magbabayad nin buwis sa saiya, magin ini kabanga kan gabos nindang pagrurugaring.
27 Asin ini nangyaring naglipas na si Limhi nagpoon sa pag-establisa kan kahadean asin nag-establisa nin katuninongan sa kairibahan kan saiyang mga katawohan.
28 Asin an hade kan mga Lamanita nagbugtak nin mga guwardiya sa kapalibutan kan daga, na tanganing saiyang mabantayan an mga katawohan ni Limhi sa laog kan daga, na tanganing sinda dae makakadulag pasiring sa kaparangan; asin saiya man nanggad sinuportahan an saiyang mga guwardiya gikan sa buwis na saiyang nareresibe sa mga Nephita.
29 Asin ngonian si hadeng Limhi nagkaigwa nin padagos na katuninongan sa laog kan saiyang kahadean sa laog nin duwang taon, na an mga Lamanita dae na nagmolestiya sainda ni magmawot na destrosohon sinda.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?