<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, May 24, 2005

MOSIAH TSAPTER 21 

An mga katawohan ni Limhi hinampak asin dinaog kan mga Lamanita --- Saindang nanagboan si Ammon asin napagbag-o --- Saindang sinabi ki Ammon an manungod sa beinte-kuwatrong lamina nin Jaredita.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na si Limhi asin an saiyang mga katawohan nagbalik sa siyudad nin Nephi, asin nagpoon sa pag-erok liwat sa daga na may katuninongan.
2 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos nin kadakul na mga aldaw an mga Lamanita nagpoon naman giraray na magka-aranggot laban sa mga Nephita, asin sinda nagpoon na magpasiriring sa mga sagkudan kan daga sa palibot.
3 Ngonian sinda dae nanggagadan sainda, nin huli sa pangako na an saindang hade naghimo ki Limhi; alagad sainda sindang sinasampaling sa saindang mga pisngi, asin pinaggigibo an autoridad na mangingibabaw laban sainda; asin nagpoon na magbugtak nin magagabat na dadarahon sa ibabaw kan saindang mga likod, asin pinagbabasang-basang sinda na arog sa sarong daeng-girong na asno ---
4 Iyo, gabos ini nangyari na tanganing an tataramon nin Kagurangnan puwedeng mauutob.
5 Asin ngonian an mga kasakitan kan mga Nephita dakulang gayo, asin mayong paagi na sinda makakaligtas pa kan saindang mga sadire paluwas sa saindang mga kamot, nin huli ta an mga Lamanita nakapalibot na sainda sa kada parte.
6 Asin ini nangyaring naglipas na an mga tawo nagpoon na paggugurumod-gumod laban sa hade nin huli sa saindang mga kasakitan; asin sinda nagpoon na magmamawot na makilaban sa sainda sa giyera. Asin sainda man nanggad napasakitang gayo an hade kan saindang mga reklamo; kun kaya siya nagtugot sa sainda na dapat nindang gibohon an uyon sa saindang mga kamawotan.
7 Asin sinda nagkatiripon-tipon kan saindang mga sadire na nagkasararo giraray, asin nagsul-ot kan saindang mga baluti, asin nakilaban sa mga Lamanita tanganing paharaleon sinda paluwas sa saindang daga.
8 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita an nakadaog sainda, asin nagtulak sainda pabalik, asin nakagadan nin kadakul sainda.
9 Asin ngonian nagkaigwa nin dakulang kamondoan asin pagtatangis sa kairibahan nin mga katawohan ni Limhi, an balang babae nagmumundo para sa saiyang agom, an akeng lalake asin an akeng babae nagmumundo para sa saindang ama, asin an mga tugang na lalake para sa saindang mga katugangan.
10 Ngonian nagkaigwa nin kadakul na mga balong babae sa daga, asin sinda makusog na nagtatarangis sa aro-aldaw, nin huli ta sarong dakulang pagkatakot sa mga Lamanita an namamatean ninda.
11 Asin ini nangyaring naglipas na an saindang padagos na mga pagtatangis iyo an nakapagpapukaw sa katadaan na mga katawohan ni Limhi na magka-aranggot laban sa mga Lamanita; asin sinda giraray nakigiyera, alagad sinda nagbaralik man giraray, nag nagsapo nin grabeng kadaogan.
12 Iyo, sinda nakilaban giraray sa ikatulong pagkakataon, asin nagsapo nin kaparehong pagkadaog; asin sinda na dae nakagaradan nagbaralik giraray sa siyudad nin Nephi.
13 Asin sinda nagpakumbabang gayo sa saindang mga sadire magin sa kaabtan nin alpog, ipinapatunod an saindang mga sadire sa pasanon nin pagkauripon, ipinagdudulot an saindang mga sadire na tanganing pagparapakulgan, asin tanganing pagparatulakon padigde asin paduman, asin pinapagabatan, uyon sa mga kagustuhan kan saindang mga kalaban.
14 Asin sinda nagpakubabang gayo sa saindang mga sadire magin sa bot nin mga kairaroman nin pagkapakumbabaan; asin sinda makusugon na nagtatangis sa Diyos; iyo, magin sa bilog na lawig nin aldaw sinda nagtatangis sa saindang Diyos na tanganing saiya sindang ililigtas paluwas sa saindang mga makuniot na kasakitan.
15 Asin ngonian an Kagurangnan nagluya sa pagdangog kan saindang pagtatangis nin huli kan saindang mga kadaendatahan; daeng pagkukulang na an Kagurangnan nakadangog kan saindang mga tangis, asin nagpoon na palumuyon an mga puso nin mga Lamanita na sinda nagpoon na pagianon an saindang mga kagabatan; alagad an Kagurangnan dae pa nahihiling na sinda maninigo na pahawason paluwas sa kauripnan.
16 Asin ini nangyaring naglipas na nagpoon sindang padikit-dikit na mag-asenso sa kadagaan, asin nagpoon sindang mangataman nin haros kadakul nang gayong mga banhi, asin mga kakarnerohan, asin mga kabakahan, na sinda dae nagtitios nin pagkagutom.
17 Ngonian nagkaigwa nin sarong dakulang bilang nin mga kababaehan, na mas sobra pa kesa mga kalalakehan; kun kaya si hadeng Limhi nagsugo sa lambang lalake na dapat sindang magheras tanganing isuporta sa mga balo asin sa saindang mga kaarakian, na tanganing dae sinda magkakagaradan sa pagkagutom; asin ini saindang ginibo nin huli sa kadakul na gayong bilang sainda an nagkagaradan.
18 Ngonian an mga katawohan ni Limhi pirmeng nakakatiripon-tipon na garo sarong hawak sa haros posibleng pagkakataon, asin saindang binabantayan an saindang mga banhi asin an saindang mga kakarnerohan;
19 Asin an hade mismo sa saiyang sadire dae nagtiwala sa saiyang kakayahan sa luwas kan mga dingding nin siyudad, laen lang kun siya may dara-darang mga guwardiya niya, natatakot na baka siya sa anuman na paagi puwedeng mahulog sa mga kamot kan mga Lamanita.
20 Asin siya naghimo na an saiyang mga katawohan kaipuhan na magbantay sa palibot nin kadagaan, na baka sa anuman na pagkakataon saindang masumpungan, na iyo an nagdurukot sa mga kadaragahan kan mga Lamanita, asin ta iyo ngani an nagkausa sa sarong labi-labing kadestrosohan na nag-abot sa sainda.
21 Nin huli ta sinda may kamawotan na madakop sinda na tanganing puwede nindang mapadusahan sinda; nin huli ta sinda minapaduman sa kadagaan nin Nephi kun banggi, asin hinahabon an saindang banhi asin kadakul na saindang mga mahahalagang mga bagay; kun kaya sinda nagbabantay na naghahalat sa sainda.
22 Asin ini nangyaring naglipas na mayo na nin kadisturbuhan sa tahaw kan mga Lamanita asin sa mga katawohan ni Limhi, maskin hanggan sa panahon na sinda Ammon asin an saiyang mga katugangan nag-arabot sa kadagaan.
23 Asin an hade habang yaon sa luwas kan mga trangkahan nin siyudad na kairiba an saiyang mga guwardiya, iyo an nakadiskubre kina Ammon asin sa saiyang mga katugangan; asin naghuhuna sainda na iyo an mga kapadean ni Noah kun kaya siya nagsugo na sinda darakupon, asin garapuson, asin ikunkon sa prisohan. Asin kun sinda kuta na an mga kapadean nin Noah saiya na kuta nang ipinagsugo na sinda gagaradanon.
24 Alagan kan saiyang napag-araman na sinda bako man, alagad ta sinda saiyang mga katugangan, asin ta sinda naggikan sa kadagaan nin Zarahemla; siya napano nin grabeng gayong kaogmahan.
25 Ngonian si hadeng Limhi nakapagpadara na, bago pa man an pag-arabot ni Ammon, sarong sadit na bilang nin mga tawo tanganing paghanapon an kadagaan nin Zarahemla; pero sinda dae nakapanagb kaini, asin sinda nagkawarara sa kaparangan.
26 Sa daeng pagkukulang, sinda nakanagbo nin sarong kadagaan na pinag-eerokan nin mga katawohan; iyo, sarong kadagaan na pinaghutadan nin mga alang na tulang; iyo, sarong kadagaan na pinag-eerokan nin mga tawo asin man nagkaderestroso; asin sinda, naghuna na iyo na idto an kadagaan nin Zarahemla, nagbaralik na sana sa kadagaan ninNephi, habang nakaabot sa mga kasagkoran nin kadagaan sa dae pa kadakul na mga aldaw bago pa man an pag-arabot ni Ammon.
27 Asin sinda may dara-darang sarong rekord sa pag-iriba ninda, magin sarong talaan nin mga katawohan na an mga tulang saindang nanagboan; asin idto pinag-ukit sa mga lamina nin inang-mina.
28 Asin ngonian si Limhi giraray napano nin kaogmahan kan makaaram gikan mism sa nguso ni Ammon na si hadeng Mosiah nagkaigwa nin sarong regalo gikan sa Diyos, kun saen siya puwedeng mag-interpretar kaining mga nagka-urukit; iyo, asin si Ammon man naogma.
29 Pero si Ammon asin an saiyang mga katugangan napano nin kamondoan nin huli sa kadakul sa saindang mga katugangan an nagkagaradan;
30 Asin man na si hadeng Noah asin an saiyang mga kapadean naghimo na an mga katawohan makagibo nin kadakul na mga kasalanan asin mga kadaendatahan laban sa Diyos; asin sinda man nagmundo para sa pagkagadan ni Abinadi; asin man para sa paghale ni Alma asin an mga katawohan na nagharale kaiba niya, na iyo an nagporma nin sarong simbahan nin Diyos sa paagi nin kusog asin kapangyarihan nin Diyos, asin sa pagtubod kan mga tataramon na pinagtaram ni Abinadi.
31 Iyo, sinda man nanggad nagmundo para sa saindang pagharale, nin huli ta dae ninda aram kun saen sinda mapasiring. Ngonian sinda may pagkaogma kuta nang makibale sa sainda, nin huli ta sinda man sa saindang mga sadire naglaog sa sarong tipan nin Diyos na magsirbe saiya asin magsusunod sa saiyang mga kasugoan.
32 Asin ngonian magpoon kan pag-abot ni Amoon, si hadeng Limhi naglaog man sa sarong tipan sa Diyos, asin man an kadakul niyang mga katawohan, na magsisirbe saiya asin magsusunod kan saiyang mga kasugoan.
33 Asin ini nangyaring naglipas na si hadeng Limhi asin an kadakul niyang mga katawohan nagmawot na sinda mabunyagan; alagad mayo ni saro sa kadagaang idto na may autoridad na gikan sa Diyos. Asin si Ammon nagsayuma na gibohon an bagay na ini, na sa paghiling kan saiyang sadire na bako siyang sarong maninigong tagapagsirbe.
34 Kun kaya sinda sa panahon na idto dae nagporma sa saindang mga sadire na magin sarong simbahan, na naghahalat sa pag-abot kan Espiritu nin Kagurangnan. Ngonian sinda nagmamawot na magin arog ki Alma asin kan saiyang mga katugangan, na nagdurulag pasiriring sa kaparangan.
35 Sinda nagmamawot na mabunyagan bilang sarong saksi asin sarong testimonya na sinda bilog an boot na masirbe sa Diyos sa bilog nindang mga puso; mayong pagkukulang na sinda an nagpalawig kan panahon; asin an rekord kan saindang pagpapabunyag itatao pagkatapos kaining mga minasurunod.
36 Asin ngonian an gabos na pag-aadal ni Ammon asin kan saiyang mga katawohan, asin ni hadeng Limhi asin kan saiyang mga katawohan, asin ni hadeng Limhi asin kan saiyang mga katawohan, iyo, na kun pano ninda maililigtas an saindang mga sadire gikan sa mga kamot kan mga Lamanita asin gikan sa kauripnan.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?