<$BlogRSDUrl$>

Thursday, May 19, 2005

MOSIAH TSAPTER 15 

Paano si Cristo nagin parehong an Ama asin an Ake --- Siya maghihimong magtagapagpatahaw asin magpapasan kan mga kalapasan kan saiyang mga katawohan --- Sinda asin an gabos na mga banal na propeta iyo an saiyang banhi --- Siya an nagdara na mag-abot an pagkabuhay-liwat --- An saradit na mga kaakian igwa nin buhay na daeng kasagkoran.

*******

Asin ngonian si Abinadi nagsabi sa sainda: Ako nagmamawot na kamo makakasabot na an Diyos mismo mababa na kaibahan kan mga ake nin tawo, asin iyo an matubos kan saiyang mga katawohan.
2 Asin nin huli ta siya mag-eerok sa laman siya pag-aapudon na Ake nin Diyos asin ipinasakop an laman sa kamawotan kan Ama, kaya nagin an Ama asin an Ake ---
3 An Ama, nin huli ta pinaglihi sa paagi kan kapangyarihan nin Diyos; asin an Ake, nin huli kan laman; kun kaya nagin an Ama asin Ake ---
4 Asin sinda sarong Diyos, iyo, an iyo man sanang gayong Ama na Daeng Kasagkoran nin kalangitan asin kan kinaban.
5 Asin kaya an laman nagin yaon sa kamawotan nin Espiritu, o an Ake sa Ama, bilang sarong Diyos, na magtitios sa mga tentasyon, asin dae nagpadara sa tentasyon, alagad nagtios sa saiyang sadire mismo na pagparatuya-tuyaon, asin pagparapakulan, asin pinalaen paluwas, asin dae pinag-ako kan saiyang mga katawohan.
6 Asin pagkatapos kaini gabos, pagkatapos na maggibo nin kadakul na darakulang mga milagro sa mga kaakian nin mga tawo, siya dadarahon, iyo, magin arog sa sinabi ni Isaias, bilang sarong karnero sa atubangan nin paragupit na dae naggigirong, kaya dae niya binubuka an saiyang nguso.
7 Iyo, sa arog kaini siya dadarahon, ipapako sa krus, asin gagadanon, an laman na ipinatunod duman sa kagadanan, an kamawotan kan Ake na pinangingibabawan kan kamawotan kan Ama.
8 Asin kaya an Diyos iyo an nagbaak kan mga gapos nin kagadanan, nagkamit nin kapangganahan na iyo an mangibabaw sa kagadanan; ipinagtao sa Ake an kapangyarihan na magin tagapagpatahaw para sa mga kaakian nin mga tawo---
9 Bilang naipagpalangkaw na sa langit, na igawa nin mga kalamnan nin pagkaherak; bilang may kapanoan nin pagkamaherakon para sa mga kaakian nin mga tawo; magtitindog sa katahawan ninda akin kan hustisya; bilang iyo an nakapagbaak kan mga gapos nin kagadanan, nagdara sa saiyang sadire kan saindang kadaendatahan asin kan saindang mga kalapasan, bilang iyo an nagtubos sainda, asin iyo an nakapagpakontento kan mga pangangaipuhan kan hustisya.
10 Asin ngonian ako mataram sa saindo, siisay baya ang magdedeklara kan saiyang henerasyon? Hilnga, ako mataram sa saindo, na kun an saiyang kalag iyo an ginibo bilang sarong dulot para sa kasalan saiyang mahihiling an saiyang banhi. Asing ngonyan ano an saindong masasabi? Asin siisay an magigin banhi niya?
11 Hilnga ako mataram saindo, na an siisay man saindo an nakadangog kan mga tataramon nin mga propeta, iyo, an gabos na banal na mga propeta na iyo an nagpropesiya mapanungod sa pag-abot nin Kagurangnan --- ako mataram sa saindo, na an gabos saindo na nakapagdangog na sa saindang mga tataramon, asin nagtubod na an Kagurangnan iyo an magtutubos kan saiyang mga katawohan, asin nagmawot na sa pag-abot kan aldaw na iyan para sa sarong kapatawadan kan saindang mga kasalanan, ako masabi sa saindo, na iyo ini an saiyang mga banhi, o sinda iyo an mga tagapagmana kan kahadean nin Diyos.
12 Nin huli ta iyo ini sinda na an mga kasalan saiyang pinagpasan; iyo ini sinda na para sainda siya nagpakagadan, tanganing tubuson sinda gikan sa saindang mga kalapasan. Asin ngonian, bako daw na sinda iyo an saiyang banhi?
13 Iyo, asin bako daw na an mga propeta, an lambang saro na nagbuka kan saindang mga nguso tanganing magpropesiya, na dae nahulog pasiring sa kalapasan, an boot kong sabihon an gabos na banal na mga propeta maski kaidtong an mundo nagpoon? Ako masabi sa saindo na sinda iyo an saiyang banhi.
14 Asin iyo ini sinda na iyo an nagbalangibog nin katuninongan, iyo an nagdara nin marhay na mga baretang marhay, iyo an nagbalangibog nin kaligtasan; asin nagsabi sa Sion: An saimong Diyos iyo an naghade.
15 Asin O ano daw kagayon sa ibabaw nin mga kabukidan an saindang mga bitis!
16 Asin giraray, ano daw kagayon sa ibabaw nin mga kabukidan an mga bitis ninda na iyo sana an sigeng nagparabalangibog nin katuninongan!
17 Asin giraray, ano daw kagayon sa ibabaw nin mga kabukidan an mga bitis ninda na iyo ngonian asin sa paabuton pa an nagharubay nin katuninongan, iyo, magpoon ngonyan na panahon na paabuton pa sana asin sagkod pa man.
18 Asin hilnga, ako masabi sa saindo, bako lang ini gabos. Nin huli ta o ano daw kagayon sa ibabaw nin mga kabukidan an mga bitis niya na nagparadara nin marhay na mga bareta, na iyo an pundador nin katuninongan, iyo, maski an Kagurangnan, na iyo an nagtubos kan saiyang mga katawohan; iyo, siya na iyo an nagregalo nin kaligtasan sa saiyang mga katawohan;
19 Nin huli ta kun bako sa pagtubos na saiyang ginibo para sa saiyang mga katawohan, na iyo an pinag-andam gikan pa sa pundasyon kan kinaban, ako masabi sa saindo, kun bako nin huli kaini, an bilog kuta nang lahi nin mga tawo napahamak na.
20 Pero hilnga, an mga gapos nin kagadanan huhubadon, asin an Ake maghahade, asin igawa nin kapangyarihan labaw pa sa mga gadan; kun kaya, siya an naghimo na mangyari an pagkabuhay-liwat kan mga gadan.
21 Asin magkakaigwa nin pagkabuhay-liwat, maski sarong enot na pagkabuhay-liwat; iyo, maski sarong pagkabuhay-liwat ninda na kaidto, asin sinda ngonian, asin sinda magigin iyo, maski hanggan sa pagkabuhay-liwat ni Cristo --- nin huli ta sa arog kaini siya pag-aapudon.
22 Asin ngonian, an pagkabuhay-liwat kan gabos na mga propeta, asin an gabos na nagtutubod kan saindang mga tataramon, o gabos sainda na nagsunod sa mga kasugoan nin Diyos, iyo an mabarangon sa enot na pagkabuhay-liwat; kun kaya, sinda an enot na pagkabuhay-liwat.
23 Sinda binangon na tanganing mag-erok na kaiba an Diyos na iyo an nagtubos sainda; kaya sinda igwa nin buhay na daeng kasagkoran sa paagi ni Cristo, na iyo an naghubad kan mga gapos nin kagadanan.
24 Asin iyo ini sinda na nagin parte kan enot na pagkabuhay-liwat; asin iyo ini sinda na nagkagaradan bago pa man mag-abot si Cristo, na yaon sa saindang ignoransiya, mayo pang kaligtasan an ipinapahayag sainda. Asin kaya an Kagurangnan an nagdara manungod sa restorasyon kan mga ini; asin sinda igwa nin parte sa enot na pagkabuhay-liwat, o magkaigwa nin buhay na daeng kasagkoran, bilang iyo an mga tinubos nin Kagurangnan.
25 Asin an saradit na kaarakian man igwa nin buhay na daeng kasagkoran.
26 Pero hilnga, asin an pagkatakot, asin an pangubog-kubog sa atubangan nin Diyos, nin huli ta kamo kaipong mangubog-kubog; nin huli ta an Kagurangnan dae nagtutubos sainda na nagrebelde laban sa iya asin nagadan sa saindang mga kasalanan; iyo, maski na ngani an gabos sainda na nagkaharamak na yaon sa saindang sadireng mga kasalan magpoon pa kaidtong kapinunan nin kinaban, na ginustong magrebelde laban sa Diyos, na nakakaaram sa mga kasugoan nin Diyos, asin habo nindang magsunod; iyo ini sinda na mayong parte sa enot na pagkabuhay-liwat.
27 Kun kaya bako daw na maninigo na kamo mangubog-kubog? Nin huli ta an kaligtasan dae minaabot sa mga arog kaini; nin huli ta an Kagurangnan dae tinubos an mga arog kaini; iyo, ni an Kagurangnan makatubos sa mga arog kaini; nin huli ta siya dae makakakontra sa saiyang sadire man sana; nin huli ta siya dae makasayuma nin hustisya kun ini igwa nin pangangaipuhan.
28 Asin ngonian ako masabi sa saindo na an panahon maabot na an kaligtasan nin Kagurangnan ipapahayag sa lambang nasyon, lahi, dila, asin mga katawohan.
29 Iyo, an Kagurangnan, an saindong mga tagapagbantay maglalangkaw kan saindang boses; may boses na iribahan sa saindang pagkakanta; nin huli ta saindang mahihiling mata sa mata, sa panahon na an Kagurangnan dadarahon giraray an Sion.
30 Makururahaw kamo sa kaogmahan, iribahan sa pagkaranta, kamo na mga wasak na lugar kan Jerusalem; nin huli ta an Kagurangnan iyo an nakidumamay sa saiyang mga katawohan, siya iyo an nagtubos kan Jerusalem.
31 An Kagurangnan iyo an naghimong iwakat an saiyang banal na kamot sa mga mata kan gabos na mga nasyon; asin an gabos na mga katapusan nin kinaban iyo an makakahiling kan kaligtasan nin satuyang Diyos.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?