<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, May 17, 2005

MOSIAH TSAPTER 13 

Si Abinadi prinotektahan sa paagi nin banal na kapangyarihan --- Siya nagtukdo nin Sampulong Katugonan --- An kaligtasan dae minaabot sa paagi lang kan ley ni Moises --- An Diyos mismo sa saiyang sadire an maggibo nin pagbabayad-sala asin magtutubos sa saiyang mga katawohan.

*******

Asin ngonian kan an hade nakadangog kaining kapadean: Irayo an tawong ini, asin gadanon siya; nin huli ta ano baya an satuyang gigibohon saiya, nin huli ta siya naboboa.
2 Asin sinda nagtirindog asin nag-amba na karaputan siya kan saindang mga kamot; alagad siya nagsagwi sainda, asin nagsabi sa sainda:
3 Dae nindo ako pagdut-an, nin huli ta an Diyos an maghahampak saindo kun kamo magduot kan saindong mga kamot sa sakuya, nin huli ta dae ko pa naipahayag an mensahe na an Kagurangnan iyo an nagpadara sakuya tanganing maipahayag; ni ako nakapagbuyagyag na saindo kan bagay na saindong pinaghagad na sakuyang ibubuyagyag; kun kaya, an Diyos dae nagtutugot na ako mahahampak sa ngonian na pagkakataon.
4 Pero ako kaipuhang gayo na utubon an mga kasugoan kun saen an Diyos iyo an nagsugo sako; asin nin huli ta ako nakapagsabi na saindo nin katotohanan kamo nagka-aranggot na sako. Asin giraray, nin huli ta ako nakapagtaram na kan tataramon nin Diyos kamo naghusgar sako na ako naboboa.
5 Ngonian ini nangyaring naglipas pagkatapos na si Abinadi nakapagtaram na kaining mga tataramon na an mga katawohan ni hadeng Noah dae nakapagtingkog kan saindang mga kamot sa saiya, nin huli ta an Espiritu nin Kagurangnan yaon sa saiya; asin an saiyang lalawgon nagliwanag na may pambihirang kalaadan, na arog sa ki Moises na nangyari habang yaon sa bukid nin Sinai, habang nakikipag-olay sa Kagurangnan.
6 Asin siya nagtaram na may kapangyarihan asin autoridad na gikan sa Diyos; asin siya nagpadagos sa saiyang mga tataramon, na nagsasabi:
7 Kamo nakahiling na kamo daeng kapangyarihan na manggagadan sako, kun kaya ako an nagtapos kan sakong mensahe. Iyo, asin ako naghuhuna na ini tuminaros saindo sa saindong mga puso nin huli ta ako nagsasabi nin katotohanan manungod kan saindong mga kadaendatahan.
8 Iyo, asin an sakong mga tataramon iyo an nagpano sa saindo na may kangalasan asin paghanga, asin may kaanggutan.
9 Pero ako nagtapos na kan sakong mensahe; asin dae nang kahalagahan kun ako maghale, kun ini nanggad mangyari na ako maligtas.
10 Pero ini an grabeng sasabihon ko saindo, kun ano an saindong gigibohon sako, pagkatapos kaini, magigin sarong tipo asin saong anino kan mga bagay na maabot pa sana.
11 Asin ngonian ako magbabasa sa saindo an katadaan kan mga katugunan nin Diyos, nin huli ta pinaghuna ko na dae ini nakasurat sa saindong mga puso; ako naghuna na kamo nag-aradal na asin nagtukdo nin kadaendatahan sa bilog na parte kan saindong mga buhay.
12 Asin ngonian, kamo makagiromdom daw na ako nagtaram sa saindo: Dae kamo maggibo sa saindo nin mga rebultong imahen, o anuman kaparehokan mga bagay na yaon sa langit nin kaitaasan, o mga bagay na yaon sa katubigan sa irarom nin kinaban.
13 Asin giraray: Dae kamo magduko kan saindong mga sadire sa sainda, ni magsirbe sainda; nin huli ta Ako an Kagurangnan saindong Diyos sarong selosong Diyos, nagpapadusa kan mga kadaendatahan kan mga ama sa mga kaakian, hanggan sa ikatulo asin ikaapat na mga henerasyon nindang may anggot sako;
14 Asin nagpapahiling nin pagkaherak sa mga rinibo ninda na nagmumuot sako ain nagsusunod kan sakuyang mga kasugoan.
15 Dae nindo dapat na gigibohong darahon an pangaran nin Kagurangnan saindong Diyos sa daeng kamanungdanan; nin huli ta an Kagurangnan dae siya pupugulan na mayong kasalanon sa saiya na angdara kan saiyang ngaran sa daeng kamanungdanan.
16 Giromdoma baya an aldaw nin sabbath, na tanganing ini padagos na pakabanalon.
17 Anom na aldaw na ikaw magtatrabaho, asin gumibo nin gabos mong trabaho;
18 Alagad sa ikapitong aldaw, an sabbath nin Kagurangnan saindong Diyos, dae ka gumibo nin anuman na trabaho, ika, ni an saimong akeng lalake, ni an saimong akeng babae, an saimong mga katabang na lalake, ni an saimong katabang na babae, ni an saimong mga baka, ni an estranghero na yaon sa laog kan saimong mga trangkahan;
19 Nin huli ta anom na aldaw an Kagurangnan ginibo an langit asin daga, asin an kadagatan, asin an gabos na yaon sa sainda; kun saen an Kagurangnan benindisyunan an aldaw nin sabbath, asin pinagbanal ini.
20 Igalang an saindong mga ama asin an saindong ina, na tanganing an saindong mga aldaw maglawig sa ibabaw nin daga na an Kagurangnan saindong Diyos iyo an nagtao saindo.
21 Dae kamo manggadan.
22 Dae kamo maggibo nin pangangalunya. Dae kamo manghabon.
23 Dae kamo magtestigo nin putik laban sa saindong kataid.
24 Dae kamo mainggit sa harong kan saindong kataid, dae kamo mainggit sa agom kan saindong kataid, ni an saiyang katabang na lalake, ni sa saiyang katabang na babae, ni sa saiyang baka, ni sa saiyang asno, ni anuman na bagay na pagsasadire kan saindong kataid.
25 Asin ini nangyairng naglipas na pagkatapos na si Abinadi nagtapos na kaining mga sinasabi na saiyang sinabi sa sainda: Itinukdo daw nindo sa mga katawohang ini na sinda dapat na mag-obserba sa paggibo kan gabos kaining mga bagay nin huli sa pagsunod kaining mga kasugoan.
26 Ako nagsasabi saindo, Dae; nin huli ta kun ginibo nindo, an Kagurangnan dae kuta na naghimo sako na magpadigde asin tanganing magpropesiya nin maraot manungod kaining mga katawohan.
27 Asin ngonian kamo nagsabi na an kaligtasan naggigikan sa ley ni Moises. Ako nagsasabi saindo na ini kapakipakinabang na kamo magsunod sa ley ni Moises sa ngonian, alagad ako nagsasabi sa saindo, na an panahon mag-aabot na dae na gayong kapki-pakinabang na magsunod sa ley ni Moises.
28 Asin sa katapos-tapusi, ako nagsasabi sa saindo, na an kaligtasan dae minagikan sa paagi nin ley sana; asin kun dae kuta na sa pagbabayad-sala, na an Diyos mismo sa saiyang sadire naghimo nin huli sa mga kasalan asin kadaendatahan kan saiyang mga katawohan, na sinda daeng paltos kuta nang mapapara, maski na ngani igwa pa nin ley ni Moises.
29 Asin ngonian ako nagsasabi sa saindo na idto kapakinabangan na dapat igwa talaga nin sarong ley na itinao sa mga kaarakian nin Israel, iyo, maski ngani sarong grabe ka-estriktong ley; nin huli ta sinda sarong tiso an liog na mga katawohan, madalion na gumibo nin kadaendatahan, asin maluya sa paggiromdom sa Kagurangnan saindang Diyos;
30 Kun kaya igwa nin sarong ley na itinao sa sainda, iyo, sarong ley nin mga paggigibo asin nin mga ordinansa, sarong ley na saindong estriktong inoobserbahan sa aro-aldaw, na tanganing pirme sindang makakapaggiromdom sa Diyos asin an saindang katungdan sa saiya.
31 Pero hilnga, ako nagsasabi sa saindo, na gabos kaining mga bagay iyo an mga tipo nin mga bagay na maabot pa sana.
32 Asin ngonian, naggibo daw nindang masabutan an ley? Ako nagsasabi sa saindo, Dae, sinda dae gabos nakakasabot kan ley; asin ini nin huli sa katagasan kan saindang mga puso; nin huli ta sinda dae nakakasabot na mayo nin anuman na tawo na puwedeng magliligtas laen lang kun ini sa paagi nin pagtutubos nin Diyos.
33 Nin huli ta hilnga, bako daw na si Moises nagpropesiya sa sainda manungod sa pag-abot kan Mesiyas, asin ta an Diyos iyo an magtutubos kan saiyang mga katawohan? Iyo, asin maski na ngani an gabos na mga prupeta na iyo an magpropesiya maski kaidto pa sa pagpoon nin mundo --- bako daw na itinaram na ninda na daeng kulang o sobra an manungod kaining mga bagay?
34 Bako daw na dae ninda sinabi na an Diyos sa saiya mismong sadire dapat na magbaba kaiba an mga kaarakian nin mga tawo, asin darahon niya an sadire sa porma nin tawo, asin maglalakbay na may makusog na kapangyarihan sa ibabaw nin lalawgon kan kinaban?
35 Iyo, asin bako daw na dae man ninda sinabi na siya iyo an magdadara na tanganing mag-agi an pagkabuhay-liwat kan gadan, asin ta siya, sa saiyang sadire, kaipuhan na daog-daogon asin pasakitan?

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?