<$BlogRSDUrl$>

Saturday, May 21, 2005

MOSIAH TSAPTER 16 

An Diyos iyo an nagtubos sa mga tawo gikan sa saindang pagkawara asin pagkahulog na kamugtakan --- Sinda na mga makamundo siring man giraray na garo man sanang mayong pagtubos --- Si Cristo iyo an naghimo na mangyari an sarong pagkabuhay-liwat hanggan sa daeng katapusan na buhay o sa mayong katapusan na kapahamakan.

*******

Asin ngonian, ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si Abinadi nakapagtaram na kaining mga tataramon saiyang ibiningat an saiyang kamot asin nagsabi: An panahon mag-aabot noarin na an gabos makakahiling sa kaligtasan nin Kagurangnan; noarin na an lambang nasyon, lahi, dila, asin mga katawohan makakahiling mata sa mata asin magkukumpisal sa atubangan nin Diyos na an saiyang mga paghuhukom husto sana.
2 Asin masunod na an mga mararaot itatapok paluwas, asin sinda mangyayaring mag-aalulong, asin maghihibi, asin magkukurahaw, asin magraragot an saindang mga ngipon; asin ini nin huli ta sinda habong magdangog sa boses nin Kagurangnan; kun kaya an Kagurangnan dae sainda magtutubos.
3 Nin huli ta sinda makamundo asin maka-diyablo, asin an diyablo igwa nin kapangyarihan na mangingibabaw sainda; iyo, maski ngani na an pinakagurang na halas na iyo an nagdaya sa satuyang enot na magurang, na iyo kaidto an nagkausa kan saindang pagkahulog; na iyo kaidto an nagkausa sa bilog na sangkatauhan na magin makamundo, makalaman, maka-diyablo, na nakakaaram nin maraot gikan sa marhay, nagpadara kan saindang mga sadire sa diyablo.
4 Kaya an bilog na sangkatauhan nagkawarara; asin hilnga, sinda kuta na yaon sa daeng katapusan na pagkawarara kun bako na an Diyos an nagtubos kan saiyang mga katawohan gikan sa saindang pagkawara asin pagkahulog na kamugtakan.
5 Pero giromdoma baya na siya na padagos na yaon sa saiyang sadireng makamundong natura, asin nagpasiring sa mga dalan nin kasalanan asin pagrerebelde kontra sa Diyos, magigin siring man giraray na yaon sa saiyang pagkahulog na kamugtakan asin an diyablo igwa nin bilog na kapangyarihan na mangingibabaw saiya. Kun kaya siya magin arog sa mayo man sanang pagtubos na ginibo, bilang sarong kalaban nin Diyos; asin man an diyablo sarong kalaban sa Diyos.
6 Asin ngonian kan si Cristo dae nagdigde sa mundo, magtataram nin mga bagay na mag-aabot bilang arog sainda na nag-abot na, mayo man kuta na nin pagtutubos.
7 Asin kun si Cristo dae nabuhay-liwat gikan sa mga gadan, o iyo an nagbaak kan mga gapos nin kagadanan na tanganing an mga lubungan magin mayo nin kapangganahan, asin na an kagadanan magin mayo nin tibo, mayo kuta na ning pagkabuhay-liwat.
8 Alagad igwa nin pagkabuhay-liwat, kun kaya an lubungan mayong kapangganahan, asin an tibo nin kagadanan pinaghalon na ki Cristo.
9 Siya iyo an liwanag asin an buhay kan mundo; iyo, sarong liwanag na mayong katapusan, na dae nanggad magin madiklomon; iyo, asin man an sarong buhay na mayong katapusan, na tanganing dae na magkaigwang gayo nin kagadanan.
10 Maski na ngani ining mortal puwedeng pagbabadoan nin immortalidad, asin ining kalapaan puwedeng pagbabadoan nin daeng kalapaan, asin puwedeng pagdadarahon na magtindog sa atubangan nin hukuman nin Diyos, na tanganing iyo an paghuhusgaran niya na uyon sa saindang mga nakaginibohan kumbaga sinda nagin marhay o kumbaga sinda nagin maraot ---
11 Kun sinda nanggad nagin marhay, pasiring sa pagkabuhay-liwat sa daeng katapusan na buhay asin kaogmahan; asin kun sinda nagin maraot, pasiring sa pagkabuhay-liwat sa daeng katapusan na kapahamakan, bilang ipinatunod pasiring sa diyablo, na iyo an nagpdara sainda, na iyo ngani an kapahamakan ---
12 Habang napasunod uyon sa saindaing sadireng makamundong mga kagustuhan asin mga kamawotan; habang dae nanggad nangapudan sa Kagurangnan habang an mga kamot nin pagkaherak ipinagbingat para sainda; nin huli ta an mga kamot nin pagkaherak nakabingat para sainda, asin sinda naghabo nanggad; sinda na pinatanidan kan saindang mga kadaendatahan alagad sinda dae nanggad naghale gikan sa mga ini; asin sinda sinugo na magsolsol alagad sinda habong magsolsol.
13 Asin ngonian, bako daw na kamo mangungubog-kubog asin magsosolsol kan saindong mga kasalanan, asin maggiromdom na sa saiya sana asin sa paagi sana ni Cristo kamo puwedeng magin ligtas?
14 Kun kaya, kun kamo nagtutukdo nin ley ni Moises, nagtutukdo man na iyo ini an sarong anino kan mga bagay na maabot pa sana ---
15 Tukdoi sinda na an pagtutubos minaabot sa paagi ni Cristo an Kagurangnan, na iyo nganing gayo an Daeng Kasagkoran na Ama. Amen.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?