<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, May 17, 2005

MOSIAH TSAPTER 12 

Si Abinadi kinulong nin huli sa pagpropesiya manungod sa kapahamakan kan mga katawohan asin kan kagadanon ni hadeng Noah --- An mga palsong kapadean pinagbasa an mga kasuratan asin nagsagin-sagin na nagsusunod sa ley ni Moises --- Si Abinadi nagpoon sa pagtukdo sainda kan sampulong katugonan.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos nin duwang taon na si Abinadi nagdulok sa sainda na nakabalatkayo, na tanganing dae siya mabisto; asin nagpoon sa pagpropesiya sa sainda, na nagsasabi: kaya an Kagurangnan iyo an nagsugo sakuya, na sinasabi --- Abinadi, lakaw asin magpropesiya ka kaining sakuyang mga katawohan, nin huli ta pinatagas ninda an saindang mga puso laban sa sakuyang mga tataramon; sinda dae nanggad nagsosolsol kan saindang mga mararaot na mga kaggibohan; kun kaya, Ako magpapadusa sainda sa sakuyang kaanggutan, iyo, sa sakuyang makuring kaanggutan magpapadusa ako sainda sa saindang mga kadaendatahan asin mga karigsokan.
2 Iyo, herak man sa henerasyong ini! Asin an Kagurangnan nagsabi sakuya: Ibingat mo an saimong kamot asin magpropesiya ka na magsasabing: Kaya sabi nin Kagurangnan, ini mangyayaring maglipas na an henerasyong ini, nin huli kan saindang mga kadaendatahan, dadarahon sa pagka-uripon, asin sasampalingon sa pisngi; iyo, asin pahahaleon nin mga tawo, asin gagaradanon; asin an mga buwitre sa kahanginan, asin an mga ayam, iyo, asin an mga mababangis na mga hayop, iyo ang magkakakan kan saindang mga laman.
3 Asin ini mangyayaring maglipas na an buhay ni hadeng Noah tatawan nin halaga na arog nin sarong bado na yaon sa laog nin sarong horno; nin huli ta maaaraman niya na ako an Kagurangnan.
4 Asin ini mangyayaring maglipas ako maghahampak kaining sakuyang mga katawohan nin makuniot na mga kasakitan, iyo, nin taggutom asin nin mga peste; asin ako an maghihimo na sinda magtatangis sa bilog na lawig nin aldaw.
5 Iyo, asin ako maghihimo na sinda magdadara nin mga kagabatan sa saindang mga likod; asin sinda pahahaleon arog kaidto na siring sa sarong hangal na asno.
6 Asin ini mangyayaring maglipas na ako magpapauran nin yelo sa sainda, asin ini maghahampak sainda; asin sinda hahampakon man nin hangin gikan sa may sirangan; asin an mga insekto iyo an magpepeste man kan saindang daga, asin iyo an magkakakan kan saindang mga pananom.
7 Asin sinda hahampakon nin sarong dakulang salot --- asin an gabos na ini gigibohon ko nin huli kan saindang mga kadaendatahan asin mga karigsokan.
8 Asin ini mangyayaring maglipas na laen lang kun sinda magsosolsol ako mismo an magdedestroso sainda gikan sa lalawgon nin kinaban; alagad sinda magwawalat nin sarong rekord ninda, asin ako an mag-iingat kaiyan para sa ibang mga nasyon na iyo an magsasadire kan daga; iyo, maski ngani kaini ako maggigibo na ako an magbabalangibog kan mga karigsokan kaining mga katawohan sa ibang mga nasyon. Asin kadakul na mga bagay na si Abinadi iyo an nagpropesiya laban kaining mga katawohan.
9 Asin ini nangyaring naglipas na sinda naanggot saiya; asin dinakop ninda siya asin dinara siyang nakagapos sa atubangan nin hade, asin nagsabi sa hade: Hilnga, kami nagdara nin sarong tawo sa atubangan mo na iyo an nagpropesiya nin maraot manungod kan saimong mga katawohan, asin nagsabi na an Diyos iyo an madedestroso sainda.
10 Asin siya man nagpropesiya nin maraot manungod kan saimong buhay, asin nagsabi na an saimong buhay magigin arog kan sarong bado na yaon sa laog kan horno nin kalayo.
11 Asin giraray, siya nagsabi na ika magigin arog nin sarong pungo, magin arog nin sarong alang na pungo nin kabukidan, na nadalaganan nin mga hayop asin natimak-timakan sa irarom kan mga bitis.
12 Asin giraray, siya nagsabi na ika magigin arog kan mga burak nin sarong binit, na, kan ini hinog nang gayo, kun an paros maghuyop, ini minahulog sa lalawgon nin daga. Asin siya nagsagin-sagin na an Kagurangnan iyo an nagtaram kaini. Asin siya nagtaram na an gabos na ini mangyayari saimo laen lang kun ika magsosolsol, asin ini nin huli kan saimong mga kadaendatahan.
13 Asin ngonian, O hade, ano baya an dakulang karaotan an saimong naginibohan; o ano baya an dakulang mga kasalan an ginibo kan saimong mga katawohan, na tanganing kita kokondenahon nin Diyos o paghusgaran kan tawong ini?
14 Asin ngonian, O hade, hilnga kita mayo nin mga kasalanan, asin ika, O hade, dae nagkasala; kun kaya, an tawong ini nagputik manungod saimo, asin siya nagpropesiya nin daeng kamanungdanan.
15 Asin hilnga, kita mga makukusog, kita dae dapat na mahulog sa kauripnan, o darahon bilang nasakupan kan satuyang mga kalaban; iyo, asin ika nag-unlad sa kadagaan, asin ikaw mag-aasenso pa.
16 Hilnga, uya an tawo, kami an nagdara saiya sa saimong mga kamot; ika puwedeng gumibo sa saiya na sa saimong paghuna marhay.
17 Asin ini nangyaring naglipas na si hade Noah naghimo na si Abinadi ipinakulong sa prisohan; asin siya nagsugo na an mga kapadean magkasararong magtiripon-tipon an saindang mga sadire na tanganing siya puwedeng gumibo nin sarong konseho kairiba ninda kun ano an saiyang gigibohon sa saiya.
18 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagsabi sa hade: Daraha siya digde na tanganing kita puwedeng maghapot saiya; asin an hade nagsugo na siya darahon sa atubangan ninda.
19 Asin sinda nagpoon sa paghapot saiya, na tanganing puwede nindang bulatlaton siya, na sa kahaluyan magkakaigwa sinda nin rason sa pag-akusar saiya; alagad siya nagsimbag sainda nin may kaisogan, asin bilog na nanindugan sa gabos nindang mga kahaputan, iyo, na sinda nagngaralas; nin huli ta siya naninindugan sainda sa gabos nindang mga kahaputan, asin nagkabaralanggo sinda sa gabos nindang mga tataramon.
20 Asin ini nangyaring naglipas na saro sainda an nagsabi saiya: Ano an kahaluyan kan mga tataramon na nasusurat, asin itinukdo kan satuyang mga ama, na nagsasabi:
21 Gurano kagayon sa ibabaw nin mga bukid an mga bitis niya na nagdara nin marahay na mga bareta; na nagpapahayag nin katuninongan; na nagdadara nin marhay na bareta nin karahayan; na nagpapahayag nin kaligtasan; na nagsasabi sa Sion, an Saimong Diyos naghahade;
22 An saimong mga tagamato itataas an boses; sa boses na ini sa kabilugan sinda magkakanta, nin huli ta sinda makakahiling mata sa mata sa panahon na an Kagurangnan dadarahon giraray an Sion;
23 Magkururahaw sa kaogmahan; magkaranta nin bilog ika na nasayang na mga lugar nin Jerusalem; nin huli ta an Kagurangnan iyo an naglinga kan saiyang mga katawohan, saiyang tinubos an Jerusalem;
24 An Kagurangnan hinimong lantad an saiyang banal na kamot sa mga mata kan gabos na mga nasyon, asin an gabos na mga katapusan nin kinaban makakahiling kan kaligtasan nin satuyang Diyos?
25 Asin ngonian si Abinadi nagsabi sa sainda: Bako daw na mga kapadean kamo, asin nagsagin-sagin na nagtutukdo kaining mga katawohan, asin sa pag-intende kan espiritu nin pagpropesiya, alagad nagmawot na makaaram sa sakuya kun ano an boot sabihon kan mga bagay na ini?
26 Ako nagsasabi sa saindo, herak man sa saindo nagpalawigaw kan mga dalan nin Kagurangnan! Nin huli ta kun kamo nakaka-intende sa mga bagay na ini kamo dae magtutukdo kaini; kun kaya, kamo an nagpalawigaw kan mga dalan nin Kagurangnan.
27 Kamo dae naggibo sa saindong mga puso na makasabot; kun kaya, kamo dae nagin madunong. Kun kaya, ano an itinutukdo nindo sa mga katawohan na ini?
28 Asin sinda nagsabi: Kami nagtutukdo kan ley ni Moises.
29 Asin giraray siya nagsabi sa sainda: Kun kamo nagtutukdo kan ley ni Moises tadaw baya ta dae nindo ini sinusunod? Tadaw baya ta ipinapamugtak nindo an saindong mga puso sa mga kayamanan? Tadaw baya ta naggigibo kamo nin mga pagpapatutot asin pinaggastos nindo an saindong mga kusog sa mga puta, iyo, asin naghimo na an mga katawohan na ini magkasala, na an Kagurangnan nagkausa na ipadara ako na tanganing magpropesiya laban kaining mga katawohan, iyo, ngani sarong dakulang karaotan kontra kaining mga katawohan?
30 Dae daw kamo nakakaaram na ako nagtataram nin katotohanan? Iyo, kamo nakakaaram na ako nagtataram nin katotohanan; asin kamo dapat na magngubog-kubog sa atubangan nin Diyos.
31 Asin ini mangyayaring maglipas na kamo hahampakon nin huli kan saindong mga kadaendatahan, nin huli ta kamo nagsabi na kamo nagtutukdo kan ley ni Moises. Asin ano baya an saindong naaaraman manungod sa ley ni Moises? Minaabot daw an kaligtasan sa paagi nin ley ni Moises? Ano tabi an masasabi nindo?
32 Asin sinda nagsimbag asin nagsabi na an kaligtasan minaabot sa paagi kan ley ni Moises.
33 Pero ngonian si Abinadi nagsabi sa sainda: Ako nakakaaram na kun kamo nagsusunod kan mga kasugoan nin Diyos kamo makakaligtas; iyo, kun kamo magsusunod kan mga kasugoan na an Kagurangnan iyo an nagtao ki Moises sa bukid nin Sinai, na nagsasabi:
34 Ako an Kagurangnan an saindong Diyos, na iyo an nagdara saindo paluwas sa daga nin Ehipto, paluwas sa harong nin kauripnan.
35 Dae kamo magkaigwa nin ibang Diyos sa atubangan ko.
36 Dae maggibo sa saindo nin anuman na rebultong imahen, o anuman na kapareho kan mga bagay na yaon sa langit nin kaitaasan, o mga bagay na yaon sa kairaroman nin kinaban.
37 Ngonian si Abinadi nagsabi sa sainda, ginibo daw nindo an gabos na ini? Ako nagsasabi sa saindo, Dae, kamo dae naggigibo kaini. Asin kamo nagtukdo kaining mga katawohan na sinda gumibo kan gabos na ining mga bagay? Ako nagsasabi sa saindo, Dae, kamo dae nagigibo kaini.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?