<$BlogRSDUrl$>

Thursday, May 19, 2005

MOSIAH TSAPTER 14 

Si Isaias nagtaram sa tono nin sarong Mesiyas --- An kasupganan asin pagsakit kan Mesiyas ipinaghula nang enot --- Saiyang ginibo na an saiyang kalag iyo an magin sarong dulot para sa kasalan asin naggibo na iyo an tagapagpatahaw para sa mga paralapas --- Ikumpara sa Isaias 53.

*******

Iyo, bako daw na si Isaias nagsabi: Siisay baya an magtubod kan satuyang sumbong, asin sa kiisay daw an takyag nin Kagurangnan maipahayag?
2 Nin huli ta siya magtatalubo sa atubangan niya na siring sa sarong minatubo pa sanang tanom, asin siring sa sarong ugat na paluwas sa alang na daga; siya mayong porma ni kaayahayan; asin sa panahon na kita maghihiling sa saiya mayo nin kagayunan na kita magmamawot saiya.
3 Siya hinamak asin ipinagtakwil nin mga tawo; sarong tawo nin mga kamundoan, asin tuodan sa pagpakasakit; asin kita nagtago na siring na an satuyang mga lalawgon paharayo saiya; siya pinaghamak, asin kita dae nakidumamay saiya.
4 Tunay na saiyang pinagpasan an satuyang mga kasakitan asin iyo an magdara kan satuyang mga kamundoan; alagad kita iyo an nagtulod saiya na padusahan, pinahampak nin Diyos, asin pinasakitan.
5 Pero siya nalugadan nin huli kan satuyang mga kalapasan, siya nabugbog nin huli kan satuyang mga kadaendatahan; an padusa kan satuyang katuninongan yaon sa saiya; asin sa paagi kan saiyang mga lata kita nabulong.
6 Gabos kita, siring sa karnero, nagkawarara; tinugutan nyato na an lambang saro pasiring ssa saiyang sadireng padumanan; asin an Kagurangnan ipinatong sa saiya an mga kadaendatahan nyato gabos.
7 Siya pinag-api, asin siya pinagsakitan, alagad siya dae nagbukas kan saiyang nguso; siya dinara na arog kan sarong kordero pasiring sa bonoan, asin siring sa sarong karnero sa atubangan kan saiyang paragupit nagin pula kun kaya siya dae nagbubukas kan saiyang nguso.
8 Siya kinua gikan sa prisohan asin gikan sa hukuman; asin siisay baya an magpapahayag sa saiyang henerasyon? Nin huli ta siya pinalaen paluwas sa daga kan mga buhay; nin huli kan mga kalapasan kan sakuyang mga katawohan kun kaya siya pinadusahan.
9 Asin saiyang ginibo an saiyang lubungan kaiba an mga makasalanon, asin kaiba an mayaman sa saiyang kagadanon; nin huli ta siya dae naggibo nin maraot, ni igwa nin anuman na padaya sa saiyang nguso.
10 Alagad ini ikinaogma nin Kagurangnan na mabugbog siya; siya ipinamugtak niya sa kasakitan; kun ikaw saimong gigibohon an saimong kalag bilang sarong dulot para sa kasalan saiyang mahihiling an saiyang banhi; saiyang palalawigon an saiyang mga aldaw, asin an kaogmahan nin Kagurangnan mag-aasenso sa saiyang kamot.
11 Siya nakakahiling sa kakulugan kan saiyang kalag, asin magigin kontentado; sa paagi kan saiyang kaaraman an sakuyang marahayon na serbidor maninindugan para sa kadaklan; nin huli ta siya an magpapasan kan saindang mga kadaendatahan.
12 Kun kaya ako magbabanga nin sarong porsyon kaiba an kadaklan, asin saiyang babangaon an sobra kaiba an makukusog; nin huli ta saiyang ipinabulos paluwas an saiyang kalag hanggan sa kagadanon; asin siya ibinilang kaiba sa mga paralapas; asin siya an nagpasan kan mga kasalan nin kadaklan, asin naghimong magtagapagpatahaw para sa mga paralapas.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?