<$BlogRSDUrl$>

Saturday, May 21, 2005

MOSIAH TSAPTER 18 

Si Alma patago na nagtutukdo --- Saiyang pinagtukdo an tipan nin pagbubunyag asin nagparabunyag sa may tubig nin Mormon --- Saiyang pinag-organisa an Simbahan ni Cristo asin nag-ordina nin mga kapadean --- Sinda nagsurosuportaran sa saindang mga sadire asin nagparatukdo sa mga katawohan --- Si Alma asin an saiyang mga katawohan nadurulag gikan ki hadeng Noah pasiring sa kaparangan.

*******

Asin ngonian, ini nangyaring naglipas na si Alma, na nakadulag gikan sa mga surugoon ni hadeng Noah, nagsolsol kan saiyang mga kasalanan asin kadaendatahan, asin patagong nakisumaro sa kairibahan nin mga katawohan, asin nagpoon sa pagtukdo nin mga tataramon ni Abinadi ---
2 Iyo, idtong manungod sa bagay na maabot pa sana, asin man idtong manungod sa pagkabuhay-liwat kan mga gadan, asin an pagtutubos kan mga katawohan, na iyo dapat na pagdarahon na mangyari sa paagi nin kapangyarihan, asin mga kasakitan, asin kagadanan ni Cristo, asin an saiyang pagkabuhay-liwat asin an pagpa-itaas pasiring sa langit.
3 Asin habang kadakul na gayo an gustong magdangog kan saiyang tataramon siya nanggad nagtutukdo. Asin siya patagong nagtutukdo sainda, na tanganing dae makaabot sa kaaraman kan hade. Asin kadakul an nagtubod sa saiyang mga tataramon.
4 Asin ini nangyaring naglipas na habang kadakul an mga nagtutubod sa saiya nagpaduman sinda sa sarong lugar na inaapud na Mormon, nakaresibe kaining pangaran gikan sa hade, habang ini yaon sa mga pag-ultanan nin daga na pinagkatiriponan, sa pag-agi nin mga panahon o sa kapanahunan, nin mga layas na mga hayop.
5 Ngonian, igwa kaidto sa Mormon nin sarong kaburabodan nin purong tubig, asin si Alma duman nagpasiriring, duman sa harani sa tubig na may sarong patanuman nin saradit na mga kahoy, kun saen saiyang itinago an saiyang sadire kun aldaw gikan sa mga pinagpaharanap kan hade.
6 Asin ini nangyaring naglipas na habang kadakul an nagtutubod sa saiya nagpasiriring duman tanganing dangogon an saiyang mga tataramon.
7 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos nin kadakul na mga aldaw igwa na nin awad-awad na bilang na nagkasararong nagtitiripon sa may lugar na Mormon, na tanganing dangogon an mga tataramon ni Alma. Iyo, an gabos nagkasararong nagkatiripon sa nagtutubod sa saiyang mga tataramon, sa pagdangog saiya. Asin siya nanggad nagtukdo sainda, asin nagpahayag sa sainda nin pagsosolsol, asin pagtutubos, asin pagtubod sa Kagurangnan.
8 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagsabi sa sainda: Hilnga, uya an mga tubig nin Mormon, (nin huli ta iyo ini an kaapudan kaini) asin ngonian, ta kamo nagmamawot na magdulok pasiring sa pangangataman nin Diyos, asin aapudon na saiyang mga katawohan, asin may kagustuhan na magdadara nin mga kagabatan nin saro sa lambang saro, na tanganing sinda magin mga liwanag;
9 Iyo, asin may kagustuhan na makimondo sa sainda na mga nagmumundo; iyo, asin makidumamay sa sainda na nagtitindog sa pangangaipo nin pakidumamay, asin manindugan bilang mga testigo nin Diyos sa gabos na mga panahon asin sa gabos na mga bagay, asin sa gabos na mga lugar na tanganing sinda puwedeng makalaog, maski hanggan sa kagadanan, na kamo puwedeng tubuson nin Diyos, asin magin kabilang sa sainda sa enot na pagkabuhay-liwat, na tanganing kamo puwedeng magkamit nin buhay na daeng kasagkoran ---
10 Ngonian ako masabi sa saindo, kun iyo ini an magin kamawotan kan saindong mga puso, ano baya an makapagpugol na tanganing mabunyagan sa pangaran nin Kagurangnan, bilang sarong testigo sa atubangan niya na tanganing kamo makalaog na sa sarong tipan sa saiya, na tanganing kamo magsiserbe saiya asin magsunod sa saiyang mga kasugoan, na tanganing saiyang maipabulos an saiyang Espiritu na may sobrang kasaganaan para sa saindo?
11 Asin ngonian kan an mga katawohan nadangog an mga tataramon na ini, sinda nagparalakpak kan saindang mga kamot sa kaogmahan, asin nagkururahaw: Iyo ini an kamawotan kan samuyang mga puso.
12 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na si Alma nagkua ki Helam, siya bilang saro sa maeenot, asin nagpaduman asin nagtindo sa tubig, asin nagkurahaw, na nagsasabi: O Kagurangnan, pabulusa an saimong Espiritu sa saimong surugoon, na tanganing saiyang mahimo an gibong ini na may bilog na kabanalan nin puso.
13 Asin kan siya nakapagtaram na kaining mga tataramon, an Espiritu nin Kagurangnan napasaiya, asin siya nagsabi: Helam, ako magbubunyag saimo, na may autoridad gikan sa Makapangyarihan na Diyos, bilang sarong testimonya na ika naglaog sa sarong tipan na magsirbe saiya hanggan sa ikaw magadan bilang sarong mortal sa hawak; asin na lugod an Espiritu nin Kagurangnan maipabulos sa saimo; asin lugod siya an magawad saimo nin buhay na daeng kasagkoran, sa paagi nin pagtubos ni Cristo, na iyo siya an nag-andam magpoon pa sa pundasyon nin kinaban.
14 Asin pagkatapos na si Alma makapagtaram kaining mga tataramon, sabay si Alma asin si Helam na naglublob pairarom sa tubig; asin sinda naghawas asin nagbuhat paluwas sa tubig na nag-oogma, nin huli sa kapanoan nin Espiritu.
15 Asin giraray, si Alma nagkua nin saro man, asin nagpaduman sa ikaduwang pagkakataon sa may tubig, kaya lang siya dae naglublob kan saiyang sadire giraray sa tubig.
16 Asin sa arog kaining manera siya nagbunyag sa lambang saro na nagpasiriring duman sa lugar nin Mormon; asin sinda nagbilang nin dos siyentos asin apat na mga kalag; iyo, asin sinda binunyagan sa mga tubig nin Mormon, asin napanong gayo nin grasya nin Diyos.
17 Asin sinda inapud na Simbahan nin Diyos, o an Simbahan ni Cristo, magpoon sa panahon na idot sagkod pa man. Asin ini nangyaring naglipas na siirisay man an nabunyagan sa paagi nin kapangyarihan asin autoridad nin Diyos idinadagdag sa saiyang simbahan.
18 Asin ini nangyaring naglipas na si Alma, na igwa nin autoridad gikan sa Diyos, nag-ordina nin mga kapadean; maski sarong pade sa lambang singkuwentang bilang naggibo niyang ordinahan na tanganing magbalangibog sa sainda, asin tanganing magtukdo sainda manungod sa mga bagay na tungkol sa kahadean nin Diyos.
19 Asin asiya nagsugo sainda na dapat mayo sindang itutukdo kundi an mga bagay sana na saiyang itinukdo, asin idtong mga itinaram sa paagi nin mga nguso kan mga banal na propeta.
20 Iyo, siya nagsugo pa sainda na mayo sindang ipapahayag kundi idto sanang tungkol sa pagsosolsol asin an pagtubod sa Kagurangnan, na iyo an nagtubos sa saiyang mga katawohan.
21 Asin siya nagsugo sainda na dapat mayong pag-iiriwal-iwal sa lambang saro sainda, algad dapat maghiling sinda sa paabuton pa sana na igwa nin sarong mata, igwa nin sarong pagtubod asin sarong bunyag, na an mga puso ninda binurogkos nin pagkasararo asin may pagkamoot an saro sa lambang saro.
22 Asin kaya siya nagsugo sainda na magbalangibog. Asin kaya sinda nagin mga kaarakian nin Diyos.
23 Asin siya nagsugo sainda na dapat nindang obserbaran an aldaw nin sabbath, asin gibohon ining banal, asin man kada aldaw dapat sindang magpasalamat sa Kagurangnan saindang Diyos.
24 Asin siya nagsugo sainda na an mga kapadean na saiyang inordinahan dapat na magtrabaho gamit an saindang sadireng mga kamot para sa saindang sadireng suporta.
25 Asin nagkaigwa nin sarong aldaw sa lambang semana na pinalaen na tanganing sinda dapat na magkatiripon-tipon kan saindang mga sadire tanganing magtukdo sa mga katawohan, asin tanganing magsamba sa Kagurangnan saindang Diyos, asin man, pirme sana na uyon sa saindang kakayahan, na mag-asembliya kan saindang mga sadire sa pagtitiripon-tipon.
26 Asin an mga kapadean dae mag-aasa sana sa mga katawohan para sa saindang mga pangangaipo; alagad sa saindang kapagalan sinda makakaresibe nin Grasya nin Diyos, na sinda magin mga makukusog sa Espiritu, na igwa nin kaaraman sa Diyos, na tanganing sinda puwedeng magtukdo na may kapangyarihan asin autoridad gikan sa Diyos.
27 Asin giraray si Alma nagsugo na an mga katawohan nin simbahan dapat na matinao-taohan kan saindang mga pagsasadire, an lambang saro uyon sa saindang kaigwahan; kun siya igwa nin mas na kasaganaan siya dapat na magtao nin mas na kasaganaan; asin sa saiya na may kadikit sana, kadikit man an hahagadon saiya, asin sa saiya na mayo talaga dapat na tawan.
28 Asin kaya sinda dapat na magtao kan saindang mga pagsadire sa saindang sadireng libreng kagustuhan asin marhay na pagmamawot para sa Diyos, asin sa mga kapadean na nangangaipong gayo, iyo, asin sa lambang nangangaipo, na hubang kalag.
29 Asin ini an saiyang sinabi sainda, bilang sinugo nin Diyos; asin sinda nagralakaw sa katanusan sa atubangan nin Diyos, nagpatinao-taohan sa lambang saro pareho sa temporal asin espirituwal na paagi na uyon sa saindang mga pangangaipo asin saindang mga kaipuhanan.
30 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na gabos na ini ginibo sa Mormon, iyo, sa paagi kan tubig nin Mormon, sa kakahuyan na harani sa mga tubig nin Mormon; iyo, an lugar nin Mormon, an mga tubig nin Mormon, an kakahuyan nin Mormon, anong gayon ninda sa mga mata ninda na iyo an nagmuklat sa kaaraman kan saindang Paratubos; iyo, asin gurano kapalad sinda, nin huli ta sinda magkakanta sa saiyang kaomawan sagkod pa man.
31 Asin an mga bagay na ini nangyari sa may hangganan nin kadagaan, na tanganing sinda puwedeng dae makaabot sa kaaraman kan hade.
32 Alagad hilnga, ini nangyaring naglipas na an hade, na nakaaram na tungkol sa sarong mobemiyento sa kairibahan nin mga katawohan, nagpadara kan saiyang mga surugoon sa pagmasid sainda. Kun kaya sa kaaldawan na sinda mag-asembliya kan saindang mga sadire sa patiripon na tanganing magdangog kan tataramon nin Kagurangnan sinda nadiskubre na nin hade.
33 Asin ngonian an hade nagsabi na si Alma pinupukaw an mga katawohan sa pagrebelde laban saiya; kun kaya saiyang ipinadara an sayang hukbo tanganing destrosohon sinda.
34 Asin ini nangyaring naglipas na si Alma asin an mga katawohan nin Kagurangnan binaretaan manungod sa paabuton na mga hukbo nin hade; kun kaya saindang iniripos an saindang mga tolda asin an saindang mga tolda asin an saindang mga pamilya asin pagharale pasiring sa kaparangan.
35 Asin sinda igwa nin bilang na mga apat na gatos asin singkuwentang mga kalag.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?