<$BlogRSDUrl$>

Saturday, May 21, 2005

MOSIAH TSAPTER 17 

Si Alma nagtubod asin isinurat an mga tataramon ni Abinadi --- Si Abinadi nagtios na magadan sa paagi nin kalayo --- Siya nagpropesiya nin helang asin kagadanan sa paagi nin kalayo para sa saiyang mga paragadan.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Abinadi nakapagtapos na sa mga sinasabing ini, na an hade nagsugo na an mga kapadean iyo an dapat na magkua saiya asin gibohon na siya dapat na gadanon.
2 Alagad igwa nin saro sa kairibahan ninda na an pangaran Alma, siya man mismo sarong gikan sa lahi ni Nephi. Asin siya sarong hoben na lalake, asin siya nagtutubod sa mga tataramon na si Abinadi iyo an nagsabi, nin huli ta siya mismo nakakaaram manungod sa kadaendatahan na si Abinadi iyo an nagbuyagyag laban sainda; kun kaya siya nagpoon sa pagngayo-ngayo sa hade na siya dae magin anggot ki Abinadi, pero tugutan na siya puwedeng maghale sa katuninongan.
3 Alagad an hade nagin mas grabe an kaanggutan, asin nagsugo na si Alma dapat pahaleon paluwas gikan sa kairibahan ninda, asin ipinadara an saiyang mga surugoon sa saiya na tanganing sinda iyo an maggadan saiya.
4 Alagad siya nagdulag gikan sa atubangan ninda asin itinago an saiyang sadire na tanganing siya dae managboan. Asin siya habang nakatago sa laog nin kadakul na mga aldaw nagsurat kan gabos na mga tataramon na si Abinadi iyo an nakapagtaram.
5 Asin ini nangyaring naglipas na an hade nagsugo sa saiyang mga guwardiya na parilibutan si Abinadi asin dakopon; asin saindang gaposon siya asin bitbiton siya pasiring sa kulungan.
6 Asin sa pagkatapos nin tulong aldaw, habang nakapaghagad na nin kaisipan gikan sa saiyang mga kapadean, siya nagsugo na siya dapat darahon giraray sa saiyang atubangan.
7 Asin siya nagsabi sa saiya: Abinadi, kami nakanagbo nin sarong akusasyon laban saimo, asin ika maninigo sa kagadanon.
8 Nin huli ta ika mismo an nagsabi na an Diyos mismo sa saiyang sadire an mababa sa kairibahan kan mga kaarakian nin mga tawo; asin ngonian, nin huli sa kadahilanan na ini ikaw maninigong gadanon puwera lang kun ika magbawi kan gabos na mga tataramon na saimong ipinagtaram na karaotan manungod sakuya asin sa sakuyang mga katawohan.
9 Ngonian si Abinadi nagsabi sa saiya: Ako mataram sa saimo, ako dae nanggad mabawi nin mga tataramon na sakuyang naitaram na saimo manungod kaining mga katawohan, nin huli ta ini totoo; asin tanganing ikaw makakaaram sa saindang katotohanan kaya ako nagtios sa sakuyang sadire na ako nagpahulog pasiring sa saindong mga kamot.
10 Iyo, asin ako magtitios magin hanggan sa kagadanan, asin ako dae nanggad mabawi kan sakong mga tataramon, asin sinda masirbeng pusog na testimonya laban saindo. Asin kun kamo an magadan sakuya kamo magpapabulos nin inosenteng dugo, asin ini magtitindog bilang sarong testimonya laban saindo sa huring aldaw.
11 Asin ngonian si hadeng Noah boot na kuta nang buhian siya, nin huli ta siya natakot sa saiyang tataramon; nin huli ta siya natakot na an mga paghuhukom nin Diyos baka nanggad mag-abot sa saiya.
12 Alagad an mga kapadean nagkururahaw kan saindang mga boses laban saiya, asin nagpoon na mag-akusar saiya, na nagsasabi: Saiyang pinagbasangan an hade. Kun kaya an hade nagsulwak sa kaanggutan laban saiya, asin saiya siyang pinadakop na tanganing siya puwede nang gadanon.
13 Asin ini nangyaring naglipas na sainda siyang dinakop asin ginapos siya, asin hinampak an saiyang kublit nin mga kahoy na panggatong, iyo, hanggan sa kagadanan.
14 Asin ngonian kan an mga laad nin kalayo nagpoon na sa pagsulo saiya, siya nagkurahaw sa sainda, na nagsasabi:
15 Hilnga, maski ini saindong ginibo sa sakuya, iyo man ini an mangyayaring maglipas na an saindong mga banhi magkakausa na kadakul magsasapo nin mga kakulugan na sakuyang pinagtiosang makamit, maski arog kan kakulugan nin kagadanan sa paagi nin kalayo; asin ini nin huli ta sinda nagtubod sa kaligtasan nin Kagurangnan nyatong Diyos.
16 Asin ini nangyayaring naglipas na kamo magsasapo nin gabos na manera nin mga kahelangan nin huli man kan saindong mga kadaendatahan.
17 Iyo, asin kamo hahampakon sa lambang kamot, asin itataboy asin magkakaralat paduman asin padigde, na arog sa sarong layas na mga hayop na nilalamag kan mga layas asin maiisog man na mga hayop.
18 Asin sa aldaw na iyan kamo paghahanapon, asin kamo magtitios, arog kan tinios kong ini, an mga kakulugan nin kagadanan sa paagi nin kalayo.
19 Kaya an Diyos iyo an nagbabalos sa sainda na iyo an nandestroso kan saiyang mga katawohan. O Diyos ko, resibeha baya an sakong kalag.
20 Asin ngonian, kan si Abinadi nakapagtaram na kaining mga tataramon, siya natumba, habang nagtitios nin kagadanan sa paagi nin kalayo; iyo, ipinatunod sa kagadanan nin huli ta siya habong ipagpadaog an mga kasugoan nin Diyos, na pinagselyuhan an katotohanan kan saiyang mga tataramon sa paagi kan saiyang kagadanan.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?