<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, July 18, 2006

MORONI TSAPTER 7 

Sarong imbitasyon na maglaog sa kapahingaloan nin Kagurangnan--- Magpangadye na igwang tunay na katuyuhan--- An Espiritu ni Cristo makapagtaguyod sa mga tawo na makakaaram nin marhay sa maraot--- Si Satanas naghihikayat sa mga tawo na isikwal si Cristo asin gumibo nin maraot--- An mga propeta nagpapatotoo sa pag-abot ni Cristo--- Sa paagi nin pagtubod an mga milagro nangyayari asin an mga anghel nagmiministro--- An mga tawo dapat na maglaon para sa daeng kasagkorang buhay asin magkadarayupot sa pagkamoot sa kapwa-tawo.

*******

Asin ngonian ako, si Moroni, nagsurat nin kadikit kan mga tataramon kan sakuyang ama na si Mormon, na saiyang pinagsasabi an mapanungod sa pagtubod, paglaom, asin pagkamoot sa kapwa-tawo; nin huli ta sa arog kaining manera siya nagtaram sa mga katawohan, habang siya nagtutukdo sainda sa laog nin sinagoga na saindang pinagtugdok para sa lugar nin pagsamba.
2 Asin ngonian ako, si Mormon, nagtataram sa saindo, sakuyang mga namumutan na mga katugangan; asin ini nin huli sa grasya nin Diyos an Ama, asin kan satuyang Kagurangnan na si JesuCristo, asin an saiyang banal na katugunan, nin huli sa regalo kan saiyang pangapudan sa sakuya, na tanganing ako pinagtaw-anan nin permiso na makapagtaram sa saindo sa oras na ini.
3 Kun baya, ako magtataram sa saindo na yaon sa laog nin simbahan, na iyo an matuninong na mga parasunod ni Cristo, asin na igwang nakamtan nin sarong tamang paglaom na kun saen kamo makakalaog sa kapahingaloan nin Kagurangnan, magpoon sa panahon na ini asin sa maarabot pa sagkod na kamo magpapahingalo na kaiba niya sa langit.
4 Asin ngonian mga katugangan ko, ako minahusga kan mga bagay na ini sa saindo nin huli kan saindong matuninong na paglalakaw kaiba an mga kaarakian nin mga tawo.
5 Nin huli ta ako nakagiromdom sa tataramon nin Diyos na nagsasabi na sa paagi kan saindong mga gibo kamo makakamidbid sainda; nin huli ta kun an saindang mga gibo magin marhayon, kaya sinda marahayon man.
6 Nin huli ta hilnga, an Diyos nagsasabi na an sarong tawo bilang sarong maraot dae makakagibo nin bagay na marahayon; nin huli ta kun siya nagdudulot nin sarong regalo, o nagpapangadye sa Diyos, laen lang kun siya naggigibo kaini na igwang tunay na katuyuhan ini mayong kamanungdanan saiya.
7 Nin huli ta hilna, ini daeng pinagbibilang sa saiya na sarong pagkamatanos.
8 Nin huli ta hilnga, kun an sarong tawong maraoton na nagtatao nin sarong regalo, saiyang pinagigibo ini na may kulog nin boot; kun baya ini pinagbibilang sa saiya na garo man sang yaon saiya an regalo; kun baya siya pinagbibilang na maraot sa atubangan nin Diyos.
9 Asin arog man kaini na pinagbilang daw na maraoton sa sarong tawo, na kun siya nagpapangadye asin mayo nin tunay na katuyuhan kan saiyang puso; iyo, asin ini daeng kapakinabangan sa saiya, nin huli ta an Diyos dae nag-aako kan bagay na ini.
10 Kun baya, an sarong tawong maraoton dae makakapaggibo kan bagay na marahayon; ni makakapagtao siya nin sarong marahayon na regalo.
11 Nin huli ta hilnga, an sarong mapaiton na burabod dae makakapagtao nin marahayon na tubig; ni an sarong marahayon na burabod makakapagtao nin mapaiton na tubig; kun baya, an sarong tawo bilang sarong surugoon kan diyablo dae makakasunod ki Cristo; asin kun siya magsusunod ki Cristo siya bakong sarong surugoon kan diyablo.
12 Kun baya, an gabos na bagay na marahayon naggigikan sa Diyos; asin an mga bagay na maraoton naggigikan sa diyablo; nin huli ta an diyablo sarong kalaban sa Diyos, asin padagos na nakikipaglaban kontra sa saiya, asin nag-iimbita asin naghihikayat na magkasala, asin padagos na gumibo nin bagay na mararaot.
13 Pero hilnga, ining bagay na gikan sa Diyos nag-iimbita asin naghihikayat na padagos na gumibo nin marhay; kun baya, an lambang bagay na nag-iimbita asin naghihikayat na gumibo nin marhay, asin magmomoot sa Diyos, asin magsirbe saiya, inspirado nin Diyos.
14 Kun baya, mag-ingat kamo, sakuyang mga namumutan na mga katugangan, na tanganing kamo dae makapaghusga na idtong bagay na mararaot naggikan sa Diyos, o ining bagay na marahayon asin idtong naggikan sa Diyos naggigikan man sa diyablo.
15 Nin huli ta hilnga, sakuyang mga katugangan, ini pinagtao sa saindo tanganing maghusga kamo, na tanganing kamo makakaaram nin marhay kesa maraot; asin an paagi nin paghuhusga siring sa kalantadan, na tanganing kamo makakaaram na igwang perpektong kaaraman, siring sa liwanag nin ka-aldawan gikan sa diklom nin banggi.
16 Nin huli ta hilnga, an Espiritu ni Cristo pinagtatao sa lambang tawo, na tanganing saiyang maaraman an marhay sa maraot; kun baya, ako magpapahiling sa saindo kan dalan nin paghuhusga; nin huli ta an lambang bagay na nag-iimbita na gumibo nin mrahya, asin maghikayat na magtubod ki Cristo, ipinadara sa paagi nin kapangyarihan asin regalo ni Cristo; kun baya saindong magkakaararaman na igwang perpektong kaaraman na naggigikan sa Diyos.
17 Pero an anuman na bagay na naghihikayat sa mga tawo na gumibo nin maraot, asin dae nagtutubod ki Cristo, asin pinagsisikwal siya, asin dae nagsisirbe sa Diyos, saka nindo magkakaararaman na igwang perpektong kaaraman na ini naggigikan sa diyablo; nin huli ta sa arog kaining manera an diyablo naggigibo, nin huli ta siya dae naghihikayat sa tawo na gumibo nin marhay, dae, mayo ni saro; ni an saiyang mga anghel; ni naggibo sindang magpasakop sa saiya.
18 Asin ngonian, sakong mga katugangan, saindong nahihiling na tanganing kamo makaaram sa liwanag na kamo puwedeng makapaghusga, na an liwanag iyo an liwanag ni Cristo, hilingon nindo na kamo dae makapaghusga nin kasalaan; nin huli ta sa kaparehong paghuhusga na saimong pinaghukom kamo man paghuhukuman.
19 Kun baya, ako nakiki-olay sa saindo, katugangan, na kamo maigot na maghanap sa liwanag ni Cristo na tanganing kamo makakaaram nin marhay sa maraot; asin kun kamo mangangaputan sa lambang marhay na bagay, asin dae nindo ini pagkokondenaron, kamo seguradong gayo na magigin sarong ake ni Cristo.
20 Asin ngonian, sakong mga katugangan, gurano daw ini kaposible na kamo puwedeng mangangaputan sa lambang marhay na bagay?
21 Asin ngonian ako nakaabot na sa pagtubod na iyan, na kun saen ako nagsasabi na sakuyang itataram; ako magsasabi sa saindo kan dalan kun saen kamo puwedeng mangangaputan sa lambang marhay na bagay.
22 Nin huli ta hilnga, an Diyos na nakakaaram kan gabos na mga bagay, bilang yaon sa daeng kasagkoran, hilnga, siya nagpadara nin mga anghel tanganing magministeryo sa kaarakian nin mga tawo, tanganing ipagpapaaram an mapanungod sa pag-abot ni Cristo; asin ki Cristo igwang minagikan nin lambang marhay na bagay.
23 Asin Diyos man nagdeklara sa mga propeta, sa paagi kan saiyang sadireng nguso, na si Cristo dapat na mag-abot.
24 Asin hilnga, nagkaigwa nin kadakuol na manlaen-laen na mga dalan na siya nagpahiling nin mga bagay sa mga kaarakian nin mga tawo, na mga marhay; asin an gabos na bagay na marhay naggigikan ki Cristo; ta kun dae an mga tawo nagkahurulog, asin dae magkakaigwa nin marhay na bagay na makaabot sa sainda.
25 Kun baya, sa paagi kan pagmiministeryo kan mga anghel, asin sa paagi kan lambang tataramon na nagluluwas sa nguso nin Diyos, an mga tawo nagpoon na mag-ehersisyo nin pagtubod ki Cristo; asin kaya sa paagi nin pagtubod, sinda nagkarapot sa lambang bagay na marahayon; asin kaya iyo ini sagkod sa pag-abot ni Cristo.
26 Asin pagkatapos na siya mag-abot an mga tawo man maliligtas sa paagi nin pagtubod sa saiyang pangaran; asin sa paagi nin pagtubod, sinda nagin mga akeng lalake nin Diyos. Asin habang segurado na si Cristo nabubuhay siya nagtaram kan mga tataramong ini sa satuyang mga ama, na nagsasabi: An anuman na bagay na saindong hahagadon sa Ama sa pangaran ko, na marhay, sa pagtubod naniniwala na saindong mareresibe, hilnga, ini mangyayari sa saindo.
27 Kun baya, sakuyang namumutan na mga katugangan, an mga milagro daw nag-untok na nin huli ta si Cristo nagsakat na sa langit, asin nagtutukaw na sa toong kamot nin Diyos, tanganing akoon sa Ama an saiyang mga karapatan nin pagkaherak na igwa siya para sa mga kaarakian nin mga tawo?
28 Nin huli ta saiyang pinagsimbag an mga katapusan nin ley, asin siya nag-aako sa gabos sainda na igwang pagtubod saiya; asin sinda na igwang pagtubod sa saiya mangangaputan sa lambang marahayon na bagay; kun baya saiyang pinagpanindugan an kausa kan mga kaarakian nin mga tawo; asin siya nag-eerok nin daeng kasagkoran sa mga kalangitan.
29 Asin nin huli ta saiyang ginibo ini, sakuyang namumutan na mga katugangan, an mga milagro daw nag-untok na? Hilnga ako nagsasabi sa saindo, Dae; ni an mga anghel nag-untok na sa pagmiministeryo sa kaarakian nin mga tawo.
30 Nin huli ta hilnga, sinda nagpasakop sa saiya, tanganing magmiministeryo na uyon sa tataramon kan saiyang kasugoan, nagpapahiling kan saindang mga sadire sa sainda na igwang makusog na pagtubod asin sarong pusog na isip sa lambang porma nin kabanalan.
31 Asin an opisina kan saindang ministeryo iyo an pag-apod sa mga tawo na magsorolsol, asin mag-uutob asin gibohon an trabaho kan mga tipan nin Ama, na saiyang pinaghimo sa mga kaarakian nin mga tawo, sa paagi kan pagdeklara kan tataramon ni Cristo paduman sa mga piniling kaaganan nin Kagurangnan, na tanganing sinda makapagpapatotoo sa saiya.
32 Asin sa paagi kan paggibo kaini, an Kagurangnang Diyos nagpreparar nin dalan na an katadaan nin mga tawo magkaigwa nin pagtubod ki Cristo, na an Banal na Espiritu magkaigwa nin kamumugtakan sa saindang mga puso, na uyon sa kapangyarihan kaini; asin sa arog kaining manera madadarang maglipas an Ama, an mga tipan na saiyang pinaghimo sa mga kaarakian nin mga tawo.
33 Asin si Cristo nagsabi: Kun kamo magkakaigwa nin pagtubod sakuya kamo magkakaigwa nin kapangyarihan na gibohon an anuman na bagay na kapakipakinabang sakuya.
34 Asin siya nagsabi: Magsolsol kamo gabos na mg katapusan nin kinaban, asin magdulok sa sako, asin magpabunyag sa sakuyang pangaran, asin magkaigwa nin pagtubod sakuya, na tanganing kamo magkariligtas.
35 Asin ngonian, sakuyang namumutan na mga katugangan, kun iyo ini an kaso na an mga bagay na ii totoo na sakuyang pinagsasabi sa saindo, asin Dios an magpapahiling sa saindo, na may kapangyarihan asin dakulaong kamurawayan sa huring aldaw, na sinda totoo, asin kun sinda totoo an aldaw kaya kan mga milagro nag-untok na?
36 O an mga anghel nag-untok na sa pagpapahiling sa mga kaarakian nin mga tawo? O saiya nang pinagbawi an kapangyarihan kan Banal na Espiritu gikan sainda? O baya siya, habang an panahon nagtatagal pa, o an kinaban kaya magtitindog, o magkakaigwa nin sarong tawo sa lalawgon kaini na ililigtas?
37 Hilnga ako nagsasabi sa saindo, Dae; nin huli ta ini sa paagi nin pagtubod na an mga milagro nagyayari pa; asin ini sa paagi nin pagtubod na an mga anghel nagpapahiling asin nagmiministeryo sa mga tawo; kun baya, kun an mga bagay na ini nagka-uruntok na herak man sa mga kaarakian nin mga tawo, nin huli ta iyo na ini an huli kan daeng pagtubod, asin an gabos daeng kamugtakan na.
38 Nin huli ta mayong tawo an puwedeng maliligtas, uyon sa mga tataramon ni Cristo, laen lang kun sinda magkakaigwa nin pagtubod sa saiyang pangaran; kun baya, kun an mga bagay na ini nagka-uruntok na, kaya an pagtubod daw nag-untok na man; asin makangorongirhat an kamugtakan nin tawo, nin huli ta sinda garo baga arog sa dae pa nagkaigwa nin pagtubos na ginibo.
39 Pero hilnga, sakuyang namumutan na mga katugangan, ako naghuhusga nin mga marahayon na mga bagay sa saindo, nin huli ta ako maghuhusga na tanganing kamo magkaigwa nin pagtubod ki Crsito nin huli kan saindong kabootan; nin huli ta kun kamo mayong pagtubod saiya kaya kamo dae maninigo na ipagbilang sa pag-iriba kan mga katawohan kan saiyang simbahan.
40 Asin giraray, sakuyang namumutan na mga katugangan, ako magsasabi sa saindo mapanungod sa paglaom. Paano daw kamo makapagkua nin pagtubod, laen lang kun kamo magkaigwa nin paglaom?
41 Asin ano baya ini na saindong pinaglalaoman? Hilnga ako nagsasabi sa saindo na kamo magkakaigwa nin paglaom sa paagi kan pagbabayad-sala ni Cristo asin an kapangyarihan kan saiyang pagkabuhay-liwat, tanganing buhayon-liwat sa buhay na daeng kasagkoran, asin ini iyo nin huli kan saindong pagtubod sa saiya na uyon sa promisa.
42 Kun baya, kun an sarong tawo igwang pagtubod siya dapat na magkakaigwa nin paglaom; nin huli ta kun mayong pagtubod dae magkakaigwa nin anuman na paglaom.
43 Asin giraray, hilnga ako nagsasabi sa saindo na siya dae magkakaigwa nin pagtubod asin paglaom, laen lang na siya mabooton, asin mapagpakumbaba sa puso.
44 Kun iyo ini, an saiyang pagtubod asin paglaom daeng kamugtakan, nin huli ta mayo ni saro kaini an pinagtatanggap sa atubangan nin Diyos, laen lang an mga maboboot asin mapagpakumbaba an mga puso; asin kun an sarong tawo nagin mabooton asin mapagpakumbaba an puso, asin nagkukumpisal sa paagi nin kapangyarihan nin Banal na Espiritu na si Jesus iyo an Cristo, siya dapat na magkaigwa nin pagkamoot sa kapwa-tawo, siya mayong kamugtakan; kun baya siya dapat na magkaigwa nin pagkamoot sa kapwa-tawo.
45 An pagkamoot sa kapwa-tawo nagtitios nin halawig, asin mabooton, asin dae naaara, asin bakong mapagpalangkaw, naghahanap bako para sa sadire niya sana, dae tulos-tulos nag-aanggot, dae nag-iisip nin maraot, asin dae nag-oogma sa kadaendatahan pero nag-oogma sa katotoohan, pinagdadara an gabos ng mga bagay, nagtutubod sa gabos na mga bagay, naglalaom sa gabos na mga bagay, nagtatagal sa gabos na mga bagay.
46 Kun baya, sakuyang namumutan na mga katugangan, kun kamo mayong pagkamoot sa kapwa-tawo, kamo mayong kamugtakan, nin huli ta an pagkamoot sa kapwa-tawo dae nagpapabaya. Kun baya, mamuhay na may pagkamoot sa kapwa-tawo, na iyo an pinakahalangkaw sa gabos, nin huli ta an gabos na mga bagay nagkukulang---
47 Pero an pagkamoot sa kapwa-tawo iyo an tunay na pagkamoot ni Cristo, asin ini nagtatagal sa daeng kasagkoran; asin an siisay man baya na managboan na nangangaputan kaini sa huring aldaw, ini magigin marahayon sa saiya.
48 Kun baya, sakuyang namumutan na mga katugangan, magpangadye sa Ama na igwang bilog na enerhiya kan puso, na tanganing kamo puwedeng mapano kaining pagkamoot, na saiyang pinagtao sa gabos na mga tunay na parasunod kan saiyang Ake, si JesuCristo; na tanganing kamo man magigin mga akeng lalake nin Diyos; asin sa panahon na siya magpapahiling kita magigin arog na gayo sa saiya; nin huli ta mahihiling ta siya bilang siya; na tanganing kita magkaigwa kaining paglaom; na tanganing kita puwedeng pakalinigon magin arog sa saiya na puro. Amen.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?