<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, July 19, 2006

MORONI TSAPTER 10 

Sarong patotoo sa Libro ni Mormon mag-aabot sa paagi nin kapangyarihan nin Banal na Espiritu--- An mga regalo kan Espiritu pinagtatao sa mga paratubod--- An Espirituwal na mga regalo pirmeng ka-antabay nin pagtubod--- An mga tataramon ni Moroni nagsasaguysoy gikan sa alpog--- Magdulok kamo ki Cristo, magin perpekto sa saiya, asin pakabanala an saindong mga kalag.

*******

Ngonian ako, si Moroni, nagsusurat nin bagay na pighuhuna kong marhay; asin ako nagsusurat sa sakuyang mga katugangan, an mga Lamanita; asin ako nagmamawot na sinda dapat na makaaram na sobra na sa apat na gatos asin beynteng taon an naglipas na magpoon pa na an senyal pinagtao na manungod sa pag-abot ni Cristo.
2 Asin sakuyang pinagselyuhan ining mga rekord, pagkatapos na ako makapagsabi na nin kadikit na mga tataramon sa paagi nin pagpapagiromdom sa saindo.
3 Hilnga, ako magpapagiromdom saindo na sa panahon na magbabasa kamo kaining mga bagay, kun ini kadunungan nin Diyos na kamo magbabasa sainda, na tanganing saindong magigiromdoman kun gurano napano nin pagkaherak an Kagurangnan sa mga kaarakian nin mga tawo, magpoon pa sa paglalang ki Adan sagkod sa panahon na saindong maresibe an mga bagay na ini, asin paghorop-horopan ini sa saindong mga puso.
4 Asin sa panahon na maresibe nindo an mga bagay na ini, sakuyang ipagpagiromdom saindo na maghapot kamo sa Diyos, an Eternal na Ama, sa pangaran ni Cristo, kun an mga bagay na ini bakong totoo; asin kun kamo maghahapot na igwang sarong sinserong puso, na may tunay na katuyuhan, na igwang pagtubod ki Cristo, saiyang ipagpamate an katotohanan kaini sa saindo, sa paagi nin kapangyarihan kan Banal na Espiritu.
5 Asin sa paagi nin kapangyarihan kan Banal na Espiritu saindong magkakaararaman an katotoohan kan gabos na mga bagay.
6 Asin an anuman na bagay na marhay husto asin tunay; kun baya, mayong marhay na pinagsisikwal si Cristo, pero nagpapatunay na siya iyo nanggad.
7 Asin saindong maaaraman na siya iyo nanggad, sa paagi nin kapangyarihan kan Banal na Espiritu; kun baya ako magpapagiromdom saindo na dae nindo ipagsikwal an kapangyarihan nin Diyos; nin huli ta siya naggigibo na may kapangyarihan, na uyon sa pagtubod kan mga kaarakian nin mga tawo, pareho ngonian asin sa aga, asin sa daeng kasagkoran.
8 Asin giraray, ako nagpapagiromdom saindo, mga katugangan ko, na dae nindo ipagsikwal an mga regalo nin Diyos, nin huli ta sinda kadakulon; asin sinda naggigikan sa kaparehong Diyos. Asin igwa nin kadakul na mga paagi na ining mga regalo pinagpapamahala; pero ini iyo sa kaparehong Diyos na naggigibo sa gabos-gabos; asin sinda pinagtatao sa paagi nin pagpapamate kan Espiritu nin Diyos sa mga tawo, tanganing pakinabangan ninda.
9 Nin huli ta, sa saro ini pinagtatao sa paagi kan Espiritu nin Diyos, na tanganing siya puwedeng magtukdo sa tataramon nin kadunungan;
10 Asin sa iba, na tanganing siya puwedeng magtukdo sa tataramon nin kaaraman sa paagi nin kapareho man sanang Espiritu;
11 Asin sa iba man, grabeng gayo kadakulang pagtubod; asin sa iba pa, an mga regalo nin pagbubulong sa paagi nin kapareho man sanang Espiritu;
12 Asin giraray, sa iba, na tanganing siya makapaggibo nin darakulang mga milagro;
13 Asin giraray, sa iba, na tanganing siya makapagpropesiya mapanungod sa gabos na mga bagay;
14 Asin giraray, sa iba, an makahiling nin mga anghel asin pagmiministeryo nin mga espiritu;
15 Asin giraray, sa iba, gabos na klase nin mga lengguwahe;
16 Asin giraray, sa iba, an interpretasyon kan mga lengguwahe asin manlaen-laen na klaseng mga tataramon.
17 Asin an gabos na ining mga regalo naggikan sa Espiritu ni Cristo; asin sinda minaabot sa lambang manlaen-laen na mga tawo, na uyon sa saiyang kagustuhan.
18 Asin ako magpapagiromdom saindo, sakuyang namumutan na mga katugangan, na saindong paggigiromdomon na an lambang marhay na regalo naggigikan ki Cristo.
19 Asin ako magpapagiromdom saindo, sakuyang namumutan na mga katugangan, na saindong pagigiromdomon na siya pareho kasuodma, ngonian, asin sa daeng kasagkoran, asin an gabos na ining mga regalo na sakuyang pinagsasabi, na espirituwal, dae nanggad wawarao, magin sagkod na an kinaban magtitindog, laen lang kun uyon sa daeng pagtubod kan mga kaarakian nin mga tawo.
20 Kun baya, dapat na magkaigwa nin pagtubod; asin kun igwa talagang pagtubod dapat igwa man nin paglaom; asin kun igwa talagang paglaom igwa man nin pagkamoot sa kapwa tawo.
21 Asin laen lang na kamo igwang pagkamoot sa kapwa tawop kamo dae nanggad maliligtas sa kahadean nin Diyos; ni kamo maliligtas sa kahadean nin Diyos kun mayo kamong pagtubod; ni mangyari saindo kun kamo mayong paglaom.
22 Asin kun kamo mayong paglaom kamo talaga yaon sa kawaraan; asin an kawaraan nangyayari nin huli sa kadaendatahan.
23 Asin si Cristo tunay na nagsabi sa satuyang mga ama: Kun kamo igwa ning pagtubod saindong maggigibo an gabos na mga bagay na kapakipakinabang sa sakuya.
24 Asin ngonian ako magsasabi para sa gabos na katapusan nin kinaban--- na kun an aldaw mag-aabot na an kapangyarihan asin mga regalo nin Diyos hahaleon sa pag-iriba nindo, ini mangyayari nin huli sa mayong pagtubod.
25 Asin herak man sa mga kaarakian nin mga tawo kun iyo ini an mangyayari; nin huli ta mayo ni saro saindo an makakagibo nin marhay sa pag-iriba nindo, mayo ni saro. Nin huli ta kun igwang saro sa pag-iriba nindo na naggigibo nin marhay siya maggigibo sa paagi nin kapangyarihan asin mga regalo nin Diyos.
26 Asin herak man sa saiya na dae naggigibo kaining mga bagay asin magagadan, nin huli ta sinda nagadan sa saindang mga kasalan, asin sinda dae nanggad maliligtas sa kahadean nin Diyos; asin ako nagsasabi kaini uyon sa mga tataramon ni Cristo; asin ako dae nagpuputik.
27 Asin ako nagpapagiromdom saindo na tanganing magigiromdoman an mga bagay na ini; nin huli ta an panahon hidaling minaabot na kamo makakaaram na ako dae nagpuputik; nin huli ta saind akong mahihiling na yaon sa hukuman nin Diyos; asin an Kagurangnang Diyos iyo an magsasabi sa saindo: Bako daw na piangdeklara ko an sakuyang mga tataramon sa saindo, na pinagsurat kan tawong ini, na arog sa saro na nagkukurahaw gikan sa kagadanan, iyo, magin arog sa sarong nagsasaguysoy paluwas sa alpog.
28 Ako minadeklara kaining mga bagay sa kautuban kan mga propesiya. Asin hilnga, sinda magluluwas gikan sa nguso kan daeng katapusang Diyos; asin an saiyang mga tataramon padagos na magsasaguysoy gikan sa sarong henerasyon pasiring pa sa sarong henerasyon.
29 Asin an Diyos magpapahiling sa saindo, na ining sakuyang pinagsurat tunay nanggad.
30 Asin giraray ako magpapagiromdom sa saindo na kamo magdulok ki Cristo, asin mangaputan sa lambang marhay na regalo, asin dae magkapot sa mararaot na regalo, ni sa maationg bagay.
31 Asin magmata, asin magbuhat gikan sa alpog, O Jerusalem; oiyo, asin sul-uton baya an saimong madahumon na mga bado, O akeng babae ni Zion; asin pakusugon an saimong mga estaka asin palawiga an saimong mga kasagkoran sagkod pa man, na tanganing ika dae na nanggad malalawigaw, na an mga tipan kan Daeng Kasagkorang Ama na saiyang pinaghimo sa saimo, O harong nin Israel, lugod mautob.
32 Iyo, magdulok kamo ki Cristo, asin magin perpekto sa saiya, asin isikwal an saindong mga sadire sa gabos na bakong kabanalan; asin kun kamo magsisikwal kan saindong mga sadire kan gabos na bakong kabanalan, asin mamoot sa Diyos sa bilog nindong kapsugan, isip asin kusog, kaya an saiyang grasya maninigong tama sana para saindo, na sa paagi kan saiyang grasya kamo puwedeng magin perpekto ki Cristo; asin sa paagi kan grasya nin Diyos na kamo perpekto ki Cristo, kamo dae nanggad makapagsisikwal sa kapangyarihan nin Diyos.
33 Asin giraray, kun kamo sa paagi kan grasya nin Diyos nagin perpekto ki Cristo, asin dae magsisikwal kan saiyang kapangyarihan, kamo pakakabanalon ki Cristo sa paagi kan grasya nin Diyos, sa paagi kan pagpapabulos nin dugo ni Cristo, na yaon sa tipan kan Ama para sa kapatawaran kan saindong mga kasalan, na tanganing kamo magigin banal, na mayong dugta.
34 Asin ngonian ako magpapaaram na sa gabos, paaram. Ako sa di mahaloy magpapaduman na tanganing magpahingalo na sa paraiso nin Diyos, sagkod na an sakuyang espiritu asin hawak magkakasararo giraray, asin ako pagdadarahon na mapanggana sa kaitaasan nin paros, tanganing makipaghilingan saindo sa atubangan nin marahayon na hukuman kan dakulang Jehovah, an Daeng Kasagkorang Hukom kan mga buhay asin gadan. Amen.

(1:45 pm end of encoding)

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?