<$BlogRSDUrl$>

Friday, April 29, 2005

MOSIAH TSAPTER 9 

An rekord ni Zeniff --- Sarong kasaysayan kan saiyang mga katawohan, gikan pa sa panahon na sinda naghale sa daga nin Zarahemla hanggan sa panahon na sinda pinagligtas paluwas sa mga kamot nin mga Lamanita. Komponido nin mga Tsapter 9 hanggan 22 inklusibo.

Si Zeniff iyo an pamayo kan sarong grupo na gikan sa Zarahemla na tanganing sadirehon an kadagaan nin Lehi-Nephi --- An Lamanitang hade iyo an nagtugot na manahon ninda an kadagaan --- Nagkaigwa nin sarong giyera sa tahaw kan mga Lamanita asin mga katawohan ni Zeniff.

*******

Ako, si Zeniff, na tinukdoan nin gabos na lengguwahe kan mga Nephita, asin nagkaigwa nin sarong kaaraman kan daga nin Nephi, o kan daga nin enot na kamanahan kan samuyang ama, asin ipinadara bilang sarong espiya sa mga Lamanita na ako puwedeng mag-espiya kan saindang mga puwersa, na tanganing an samuyang armada puwedeng makilaban sainda asin idestroso sinda --- pero kan ako makahiling na igwa nin marhay sa sainda ako nagkaigwa nin pagmawot na dae na sana sinda pagdestrosohon.
2 Kun kaya, ako nakipagbingkilan sa sakuyang mga katugangan sa may kaparangan, nin huli ta ako nagboot na an samuyang tagapamahala kaipuhang gayo na gumibo nin sarong tratado sa sainda; pero siya bilang sarong maisog asin sarong tawong paha sa dugo nagsugo na ako dapat na gadanon; pero ako tinabangan sa paagi nin pagdanak nin kadakul na dugo; nin huli ta an ama nakipaglaban sa ama, asin an tugang nakipaglaban sa tugang, hanggan sa an kadaklan kan samuyang armada nadestroso sa kaparangan; asin kami nagbalik kairiba an iba man na nakaligtas, pasiring sa daga nin Zarahemla, na tanganing maisabi an estoryang nangyari sa saindang mga agom asin mga kaakian.
3 Asin dae naghaloy, ako na grabeng gayo an paghuhugop-hugop na manahon an kadagaan kan samuyang mga ama, nagtiripon nin kadakul na mga tawo na nagmamawot na magpasiring tanganing pagsadirehon an daga, asin nagpoon giraray sa samuyang paglakbay sa kaparangan pasiringon duman sa kadagaan; pero kami hinampak nin taggutom asin makuniot na mga kasakitan; nin huli ta kami nagin maluya na maggiromdom sa Kagurangnan samuyang Diyos.
4 Maski na ngani kaini, pagkatapos nin kadakul na mga aldaw na paglakbay sa kaparangan samuyang itinugdok an samuyang ng tolda sa lugar ken saen an satuyang katugangan ginaradan, na kaidto harani sa daga nin satuyang mga ama.
5 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagpasiring giraray na kaiba nin apat kong mga tawo paduman sa siyudad, naglaog paduman sa hade, na tanganing ako puwedeng makaaram kan disposisyon nin hade, asin na ako puwedeng makaaram kun ako puwedeng makalaog na kaiba an sakong katawohan asin pagsadirehon an daga sa matuninong na paagi.
6 Asin ako nagpasiring paduman sa hade, asin siya nakipagtipan sakuya na ako puwedeng magsadire kan daga nin Lehi-Nephi, asin an daga nin Shilom.
7 Asin siya man nagmando na an saiyang mga katawohan kaipuhan, na maghale paluwas sa kadagaan, asin ako asin an sakuyang mga katawohan nagpasiring sa kadagaan na idto na tanganing pagsadirehon ini.
8 Asin kami nagpoon sa pagtugdok nin mga pagharongon, asin sa paghirahay kan mga dingding kan siyudad nin Lehi-Nephi, asin kan siyudad nin Shilom.
9 Asin kami nagpoon sa pagbungkal nin daga, iyo, igwa kami nin gabos na klaseng mga pisog, may mga pisog nin mais, asin nin trigo, asin sebada, asin nin neas, asin nin seum, asin nin mga banhi nin gabos na klaseng nagbubunga na mga kahoy; asin kami nagpoon sa pagdakul asin sa pag-asenso sa dagang ini.
10 Ngonian iyo ini an katusuhan asin kadayaan ni hadeng Laman, na darahon an sakuyang mga katawohan sa pagka-uripon, na saiyang ipinahunod an daga na tanganing kami iyo an puwedeng makapagsadire kaini.
11 kun kaya ini nangyaring naglipas, na pagkatapos na kami nakapag-erok na sa daga sa laog nin doseng taon an hade nagpoon na sa paghandal, nin huli ta sa maski anuman na paagi an sakuyang mga katawohan puwedeng magigin makusog sa kadagaan, asin na sinda dae puwedeng mangingibabaw sainda asin darahon sinda pasiring sa pagka-uripon.
12 Ngonian sinda sarong hugakon asin sarong mga katawohan na nagsasamba nin mga rebulto; kun kaya sinda nagin mapagmawot na darahon kami sa pagka-uripon, na tanganing sinda magpakabundat sa saindang mga sadire kan mga kapagalan kan samuyang mga kamot; iyo, na tanganing sinda puwedeng magpista sa saindang mga sadire kan mga alaga ming mga hayop sa samuyang mga pasabsaban.
13 Kun kaya ini nangyaring naglipas na si hadeng Laman nagpoon sa pag-estira kan saiyang mga katawohan na tanganing sinda puwede nang makipaglaban sa sakuyang mga katawohan; kun kaya nagkaigwa nin pagpoon nin mga giyera asin pagralaban-laban sa laog nin kadagaan na ini.
14 Nin huli ta, sa ika-treseng taon kan sakuyang paghahade sa daga nin Nephi, asin sa harayong sur na parte nin daga nin Shilom, kan an sakuyang mga katawohan nagpapa-inom asin nagpapasabsab kan saindang mga alagang hayop, asin nagbubungkal kan saindang daga, sarong kadakul na numero nin mga Lamanita an nag-arabot sa sainda asin nagpoon sa paggaradan sainda, asin sa pagkurua kan saindang mga hayop, asin kan mga mais kan saindang omahan.
15 Iyo, asin ini nangyaring naglipas na sinda nadurulag, an gabos na dae naperwisyo, maski na ngani idtong yaraon sa siyudad nin Nephi, asin nag-apud sakuya para sa paghagad nin proteksiyon.
16 Asin ini nangyaring naglipas na ako nag-armas sainda nin mga busog, asin mga pana; may mga espada, asin mga pantusok, asin mga pamakol, may mga tirador, asin may gabos na manera nin armas na samuyang na-imbento, asin ako ain an sakuyang mga katawohan nagluwas ssa pakipaglaban sa mga Lamanita sa pakigiyera.
17 Iyo, sa kakusugan nin Kagurangnan kami nagluwas sa pakipaglaban sa mga Lamanita; nin huli ta ako asin an sakuyang mga katawohan nagtangis nin makusog sa Kagurangnan na siya an magliligtas samuya paluwas sa mga kamot nin samuyang mga kaiwal, nin huli ta kami namuklat sa sarong pagkarigomdom kan iligtas an samuyang mga ama.
18 Asin an Diyos nakadangog sa samuyang mga pagtatangis asin sinimbag an samuyang mga pangadyeon; asin kami nagruluwas sa paagi kan saiyang kusog; iyo, kami nanggad nagluwas laban sa mga Lamanita, asin sa sarong aldaw asin sarong banggi kami nakagadan nin tulong ribo asin kuwarenta asin tres; samuya sindang ginaradan maski ngani hanggan sa an nakapagpaluwas sainda gikan sa samuyang daga.
19 Asin ako, an sadire ko, sa paagi kan sadire kong mga kamot, nakapagtabang na sainda sa paglubong kan saindang mga bagay. Asin hilnga, sa samuyang dakulang pagkamundo asin pagtatangis, duwang gatos asin sitenta asin nuebe kan an satuyang mga katugangan na ginaradan.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?