<$BlogRSDUrl$>

Friday, December 31, 2004

2 NEPHI TSAPTER 28 

Kadakul na mga palsong simbahan an matutugdas sa mga huring aldaw --- Sinda magtutukdo nin palso asin makasadire asin mga kalokohang doktrina --- An apostasya malakop nin huli sa mga palsong paratukdo --- An diyablo mag-aagaw kan mga puso nin katawohan --- Siya magtutukdo kan gabos na manera nin mga palsong doktrina.

*******

Asin ngonian, hilnga, mga tugang ko, ako nakapagtaram na sa saindo, uyon sa pagpasabong kan Espiritu sa sakuya; kun kaya, aram ko na an mga ini segurado na mangyayaring maglipas.
2 Asin an mga bagay na maisusurat sa libro magigin sarong dakulang kapakinabangan sa mga kaarakian nin mga tawo, asin lalo na sa satuyang mga banhi, na iyo an katadaan sa pagharongon nin Israel.
3 Nin huli ta ini mangyayaring maglipas sa aldaw na iyan na an mga simbahan na itinurugdok, asin bako para sa Kagurangnan, kun noarin an saro magsasabi sa saro: Hilnga, ako yaon sa Kagurangnan; asin an iba magsasabi: Ako, ako yaon sa Kagurangnan; asin iyo ini an sasabihon kan gabos na nagturugdok kan mga simbahan, asin ta bako man para sa Kagurangnan---
4 Asin sinda magralaban-laban an saro laban sa saro; asin an saindang kapadean magralaban-laban an saro laban sa saro, asin sinda magtutukdo kan sadire nindang pagkanuod, asin isinikwal an Banal na Espiritu, na iyo an nagtatao nin mga kasabihan.
5 Asin saind isinisikwal an kapangyarihan nin Diyos, an Solong Banal nin Israel; asin sinda masabi sa katawohan: Magdangog kamo samuya, asin dangoga nindo an samuyang kaisipan; nin huli ta hilnga mayong Diyos ngonian, nin huli ta an Kagurangnan asin an Paratubos tinapos na an saiyang mga gibo, asin saiya nang itinao an kapangyarihan sa mga tawo;
6 Hilnga, magdangog kamo sa sakuyang kaisipan; kun sinda magsasabi na may sarong milagro na ipinapahiling sa paagi nin kamot nin Kagurangnan, dae kamo magtubod; nin huli ta sa aldaw na ini siya bako nang Diyos nin mga milagro; saiya nang tinapos an saiyang mga gibo.
7 Iyo, asin igwa nin kadakul na magsasabi: Magkakan, mag-inom, asin magin maogma, nin huli ta sa aga magagadan kita; asin ini magigin marhay satuya.
8 Asin igwa nin kadakul man na magsasabi: Magkakan, mag-inom, asin magin maogma; maski na ngani kaini, matakot sa Diyos --- saiyang patatawadon an naginibo nyatong dikit na kasalan; iyo, magputik ka nin dikit, samantalahon mo an saro nin huli kan saiyang mga tataramon, magkalot ka nin hararom para sa saimong kapwa; bako man ining maraot; asin gibohon mo an gabos na ining mga bagay, nin huli ta sa aga kita magagadan; asin kun kaini kita magkasala, an Diyos magpapakol satuya nin kadikit na mga lata’, asin sa pagkatapos kita maliligtas duman sa kahadean nin Diyos.
9 Iyo, asin igwa nin kadakul pa na magtutukdo sa arog kaining manera, palso asin makasadire asin mga kalokohang doktrina, asin magigin mapagpalangkaw an saindang mga puso, asin maghahanap nin kairaroman na tanganing itago an mga pagirumdom sainda gikan sa Kagurangnan; asin an saindang mga gibo magigin yaon sa diklom.
10 Asin an dugo nin mga banal magkukurahaw hale sa daga laban sainda.
11 Iyo, sinda nagralakaw paluwas sa dalan; sinda nagin mga makasalanon.
12 Nin huli sa kapaabaw-abawan, asin nin huli sa mga palsong paratukdo, asin palsong doktrina, an saindang mga simbahan nagin mga makasalanon, asin an saindang mga simbahan nagin mapagpalangkaw; nin huli sa kapaabaw-abawan sinda nagin mapagpalangkaw.
13 Saindang hinarabonan an kapobrehan nin huli kan saindang marahay na mga sanktuwaryo; saindang hinarabonan an kapobrehan nin huli kan saindang marahay na mga pagbabado; asin saindang pinasakitan an mga mahuhuyo asin maluluya an puso, nin huli kan saindang kapaabaw-abawan sinda nagin mga mapagpalangkaw.
14 Sinda igwa nin tinga sa liog asin halangkaw an saindang mga payo; iyo, asin nin huli sa kapaabaw-abawan, asin karaotan, asin mga karumputan, asin mga pagsasambay, sinda gabos nagkawaratak-watak laen lang kaini an kadikit, na mga mapagkumbaba na mga tagasunod ni Cristo; daeng pagkukulang, sinda pinagpapangenotan, na sa kadakul na pagkakataon sinda nakakagibo nin sala nin huli ta sinda pinagtutukdoan sa paagi kan mga kaisipan nin mga tawo.
15 O an madudunong, asin an mga may inadalan, asin an mayayaman, na pinapagpapalangkaw kan kapaabaw-abawan nin saindang mga puso, asin an gabos sainda na nagtutukdo nin mga palsong doktrina, asin an gabos sainda na naggigibo nin mga pananambay, asin pinagriribayan an tamang dalan nin Kagurangnan, makaheherak, makaheherak, makaheherak man sainda, an sabi nin Kagurangnang Diyos na Makapangyarihan, nin huli ta sinda isasapog pababa sa impyerno!
16 Makaheherak man sa sainda na pinagbalewala an kahustuhan para sa sarong bagay na daeng kamugtakan asin nagsudya laban sa bagay na marhay, asin nagsabi na ini mayong kahalagahan! Ta an aldaw mag-aabot na an Kagurangnang Diyos maghihidaling mabisita sa mga namamanwaan kan kinaban; asin sa aldaw na iyan na sinda hinog nang gayo sa kadaendatahan sinda nanggad mapapara.
17 Pero hilnga, kun an mga namamanwaan nin kinaban magsosolsol kan saindang mga karigsokan asin karumputan sinda dae nanggad madedestroso, an sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo.
18 Pero hilnga, an dakula asin an marumpot na simbahan, an parasambay kan bilog na kinaban, kaipuhan na magtumba sa daga, asin makusog na gayo an pagkahugmak kaini.
19 Nin huli ta an kahadean nin diyable kaipuhan na mayugyog, asin sinda na mga miyembro kaini kaipuhang gayo na mahikayat na magsosolsol, o an diyable an mangangaputan sainda sa paagi kan saiyang daeng kasagkoran na mga kadena, asin sinda mahikayat na magka-aranggot, asin mapara;
20 Nin huli ta hilnga, sa aldaw na iyan siya magwawalang gayo sa mga puso kan kaarakian nin mga tawo asin hikayaton sinda na magka-aranggot laban sa mga bagay na marahay.
21 Asin an iba man saiyang sasawayon, asin luhay-luhay sindang aakayon pasiring sa makamundong katiwasayan, na sinda magsasabi: Gabos marahayon sa Sion; iyo, an Sion nag-aasenso, gabos marahay --- asin sa arog kaining paagi an diyable nagdadaya kan saindang mga kalag, asin maingat sindang pinag-aakay paharayo na pababa sa impyerno.
22 Asin hilnga, an iba saiyang pinag-oomaw na gayo, asin sinasabi niya sainda na mayong impyerno; asin siya nagsasabi sa sainda: Ako bakong diyablo, nin huli ta mayo man kaiyan --- asin iyo ini an saiyang pinaghihinghing sa saindang mga talenga, hanggan sinda mapagpapangaputan niya sa paagi kan saiyaang makatakot na mga kadena, kun saen mayo nang makakabuhi.
23 Iyo, sinda makakaputan nin kagadanan, asin impyerno; asin an kagadanan, asin an impyerno, asin an diyablo, asin an gabos na nagkadarakop na iyan kaipuhang gayo na magtindog sa atubangan kan trono nin Diyos, asin huhusgaran uyon sa saindang mga nakaginibohan, na kun saen sinda mapasiring sa lugar na pinaghanda para sainda, magin sa sarong dagat-dagatan nin kalayo asin asupre, na iyo an daeng-katapusan na pasakit.
24 kaya, makaherak man saiya na pabaya sa Sion!
25 Makaherak man saiya na nagkukurahaw: Gabos marahayon!
26 Iyo, makaherak man saiya na nagdadangog kan mga kaisipan nin mga tawo, asin pinagsisikwal an kapangyarihan nin Diyos, asin an regalo kan Espiritu Santo!
27 Iyo, makaherak man saiya na nagsasabi: Kita nagresibe, asin kita mayo na nin mga pangangaipo!
28 Asin sa marhay, makaherak man sainda gabos na nangungubog-kubog, asin nagka-aranggot nin huli sa katotohanan nin Diyos! Nin huli ta hilnga, siya na pinagtugdok sa ibabaw nin gapo nagresibe kaini na may pagka-ogma; asin siya na pinagtugdok sa ibabaw nin sarong mabuhangin na pundasyon nangubog-kubog nin huli ta siya mahuhugmak.
29 Makaherak man saiya na nagsasabi: Naresibe na nyamo an tataramon nin Diyos, asin kami dae nang gayo nangangaipo kan tataramon nin Diyos, nin huli ta kami igwa na!
30 Nin huli ta hilnga, ini sinabi nin Kagurangnan Diyos: Ako magtatao sa mga kaarakian nin mga tawo, linya sa linya, kaisipan sa kaisipan, digde sarong kadikit asin duman sarong kadikit; asin paladan sinda na nagdangog sa sakuyang mga kaisipan, asin nagpasubli nin sarong talenga sa sakuyang pagpapagiromdom, nin huli ta sinda makakanuod nin kadunungan; nin huli ta sa saiya na nakaresibe Ako magtatao nin kadakul pa; asin gika sa sainda na magtataram, Kami igwa na, gikan sa sainda kukuahon paharayo magin idtong mga yaon na sainda.
31 Sumpaon siya na nagpapamugtak kan saiyang pagsarig sa tawo, o naggigibo kan laman na saiyang armas, o magdadangog sa mga kaisipan nin mga tawo, laen lang kun sinda mga kaisipan na ipinagtao sa paagi nin kapangyarihan kan Espiritu Santo.
32 Makaherak man sa mga Hentil, an sabi nin Kagurangnang Diyos nin mga Hukbo! Nin huli ta maski na ngani ako magdudupa kan sakuyang mga kamot sa sainda sa aro-aldaw, sinda magsisikwal sako; dae man magkukulang, Ako magigin maheherakon sa sainda, an sabi nin Kagurangnang Diyos, kun sinda magsosolsol asin magdulok sa sakuya; nin huli ta an sakong kamot haloy na magdudupa sa bilog na aldaw, an sabi nin Kagurangnang Diyos nin mga Hukbo.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?