<$BlogRSDUrl$>

Friday, December 31, 2004

2 NEPHI TSAPTER 29 

Kadakul na mga Hentil an magsisikwal kan Libro ni Mormon --- Saindang sasabihon: Kami dae na nangangaipong gayo nin Bibliya --- An Kagurangnan nagtaram sa kadakul na mga nasyon --- Siya maghuhusga sa kinaban gikan sa mga librong nagkasururat na.

*******

Pero hilnga, igwa nin kadakul --- sa aldaw na iyan kun noaring ako magpapadagos na maggigibo nin sarong pambihirang gibo sa saindo, na ako puwedeng makagiromdom kan sakuyang mga tipan na sakuyang ginibo sa mga kaarakian nin mga tawo, na ako mapupuwedeng magduot kan sakong kamot giraray sa ikaduwang pagkakataon na tanganing mabawi ko an sakuyang mga katawohan, na yaon sa laog kan harong nin Israel;
2 Asin man, na ako mapupuwedeng makagiromdom sa mga promise na sakong ginibo sa saimo, Nephi, asin sa saimong ama, na ako makakagiromdom kan saimong banhi; asin na an mga tataramon kan saimong banhi kaipuhan maipadagos na magikan paluwas sa sakuyang nguso pasiring sa saimong banhi; asin an sakuyang mga tataramon maglalakop hanggan sa mga katapusan kan kinaban, na tanganing ini magin sarong panalmingan kan sakuyang mga katawohan, na yaon sa laog kan harong nin Israel;
3 Asin nin huli ta an sakuyang mga tataramon maglalakop --- kadakul sa mga Hentil an magsasabi: An sarong Bibliya! An sarong Bibliya! Igwa na kita nin sarong Bibliya, asin mayo na nin iba pang Bibliya.
4 Pero mismo sinabi nin Kagurangnang Diyos: O mga hangal, sinda magkakaigwa nin sarong Bibliya; asin ini magdadagos gikan sa mga Judio, an sakuyang lumang pinagtipanan na mga katawohan. Asin ano ang ipagpapasalamat nindo sa mga Judio nin huli sa Bibliya na saindang naresibe gikan man sainda? Iyo, ano an boot sabihon kaini para sa mga Hentil? Sinda daw makakagiromdom kan mga kasakitan, asin mga pagtatrabaho, asin an mga kulog kan mga Judio, asin an saindang paghihingoha para sa sakuya, sa pagdara paluwas kan kaligtasan para sa mga Hentil?
5 O kamong mga Hentil, saindo daw nagigiromdoman an mga Judio, an sakuyang lumang pinagtipanan na mga katawohan? Dae; pero saindong isinusumpa sinda, asin nagin anggot sainda, asin dae nagmawot na baion sinda. Pero hilnga, Ako an magbabalik kan gabos na ining mga bagay sa ibabaw kan saindong mga sadireng mga payo; nin huli ta Ako an Kagurangnan dae nakakalingaw sa sakuyang mga katawohan.
6 Kamong mga hangal, na magsasabi: An sarong Bibliya, kami igwa na nin sarong Bibliya, asin kami dae na nangangaipo pa nin Bibliya. Magkakaigwa daw kamo nin sarong Bibliya kun ini bako nin huli sa paagi kan mga Judio?
7 Dae daw kamo nakakaaram na igwa nin kadakul na mga nasyon kesa saro? Dae daw kamo nakakaaram na Ako, an Kagurangnan saimong Diyos, iyo an naghimo kan gabos na mga tawo, asin na Ako nakakagiromdom sainda na yaon sa mga isla nin kadagatan; asin na Ako an nangangaputan sa mga langit sa ibabaw asin sa kinaban sa ibaba; asin Ako an nagdadara paluwas kan sakong tataramon sa mga kaarakian nin mga tawo, iyo, magin sa gabos na mga nasyon kan kinaban?
8 Kun kaya kamo naggugurumod-gumod, nin huli ta kamo an nagreresibe nin kadakul kan sakuyang tataramon? Dae daw kamo nakakaaram na an testimonya nin duwang mga nasyon iyo an sarong testigo para saindo na Ako an Diyos, na Ako nakakarigomdom nin sarong nasyon arog man sa iba? Kun kaya, Ako nagtataram nin kaparehong mga tataramon sa sarong nasyon arog man sa iba. Asin noarin na an duwang mga nasyon parehong magpapaluwas nin testimonya kan duwang mga nasyon na magpapaluwas nin kapareho man.
9 Asin Ako maggigibo kaini na ako an magpapatunay sa kadakul na Ako pareho kasuodma, ngonian, asin sa daeng kasagkoran; asin na Ako magtataram kan sakuyang mga tataramon na uyon sa sadire kong kaogmahan. Asin nin huli ta Ako nakapagtaram nin sarong tataramon ikaw dae na kaipuhan na maghuhuna na Ako dae na makakapagtaram nin iba man; nin dae man ini mangyayari sagkod sa katapusan nin tawo, ni dae minagikan sa panayhon magpoon ngonian asin sa daeng kasagkoran.
10 Kun kaya, nin huli ta ika igwa nin sarong Bibliya ika dae na kaipo na maghuhuna-huna na ini naglalaman na nin gabos kong mga tataramon; ni kaipong ika maghuhuna-huna na Ako dae naggibo nin kadakul na ma susuraton.
11 Nin huli ta Ako nagsugo sa gabos na mga tawo, pareho idtong yaon sa sirangan asin sa sulnopan, asin sa norte, asin sa sur, asin sa mga isla sa kadagatan, na sinda magsusurat nin mga tataramon na sakong itinataram sa sainda; nin huli ta gikan sa mga libro na susuraton Ako maghuhusga sa kinaban, an lambang tawo uyon sa saiyang mga gibo, uyon sa mga bagay na naisurat na.
12 Nin huli ta hilnga, Ako magtataram sa mga Judio asin sinda magsusurat kaini; asin ako man magtataram sa mga Nephita asin sinda magsusurat kaini; asin Ako magtataram man sa iba pang mga tribu na yaon sa laog kan harong nin Israel, na sakuyang inalaw paharayo, asin sinda magsusurat kaini; asin Ako magtataram man sa gabos na mga nasyon nin kinaban asin sinda magsusrat kaini.
13 Asin ini mangyayaring maglipas na an mga Judio magkakaigwa nin mga tataramon kan mga Nephita, asin an mga Nephita magkakaigwa nin mga tataramon kan mga Judio; asin an mga Nephita asin an mga Judio magkakaigwa nin mga tataramon kan mga nawawarang mga tribu nin Israel; asin an mga nawawarang mga tribu nin Israel magkakaigwa nin mga tataramon kan mga Nephita asin mga Judio.
14 Asin ini mangyayaring maglipas na an sakong mga katawohan, na yaon sa laog kan harong nin Israel, titiriponon sa pagharongon na yaon sa mga daga na saindang mga pagsadire; asin an sakong mga tataramon man titiriponon na magin saro. Asin ako magpapahiling sainda na an pakikipaglaban kontra sa sakong tataramon asin kontra sa sakong mga katawohan, na yaon sa laog kan harong nin Israel, na Ako an Diyos, asin na Ako nakipagtipan ki Abraham na Ako maggigiromdom kan saiyang banhi sagkod pa man.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?