<$BlogRSDUrl$>

Friday, December 31, 2004

2 NEPHI TSAPTER 30 

Napagbag-ong mga hentil ibibilang sa pinagtipanan na mga katawohan --- Kadakul na mga Lamanita asin mga Judio an magtutubod sa tataramon asin magigin sarong marahayon na katawohan --- an Israel ibabalik sa dati asin an mga mararaot madedestroso.

*******

Asin ngonian, hilnga, sakong namumutan na katugangan, ako magtataram sa saindo; nin huli ta Ako, si Nephi, dae matugot na kamo maghuhuna-huna na mas matanos kamo kesa sa mga Hentil kuta na. Nin huli ta hilnga, laen lang na kamo magsusunod sa mga kasugoan nin Diyos kamo gabos man mapapara; asin nin huli sa mga tataramon na naitaram na kamo dae na kaipo pang maghuhuna-huna na an mga Hentil basang sanang madestroso.
2 Nin huli ta hilnga, ako nagsasabi sainda na habang kadakul nin mga Hentil na magsosolsol magin mga pinagtipanan na katawohan nin Kagurangnan; asin habang kadakul na mga Judio na dae magsosolsol sinda mangyayaring palalayason; nin huli ta an Kagurangnan dae nakipagtipan laen lang na ini mangyari sainda na nagsosolsol asin nagtutubod sa saiyang Aki, na iyo an Solong Banal nin Israel.
3 Asin ngonian, ako mapropesiya na mas kadakul na mapanungod sa mga Judio asin mga Hentil. Nin huli ta pagkatapos na an libro na sakong ipinagsasabi na maihayag, asin mangyayaring suraton para sa mga Hentil, asin seselyuhan giraray para sa Kagurangnan, magkakaigwa nin kadakul na magtutubod sa mga tataramon na nasurat na; asin saindang dadarahon an mga ini pasiring sa katadaan kan satuyang banhi.
4 Asin pagkatapos na an katadaan kan satuyang banhi makakaaram manungod satuya, na kun paano kita nagluwas gikan sa Jerusalem, asin na sinda mga kapag-arakian kan mga Judio.
5 Asin an ebanghelyo ni JesuCristo ipapahayag sa sainda; kun kaya, sinda ibabalik sa pagkanuod kan saindang mga ama, asin man sa pagkanuod ki JesuCristo, na aram nang gayo kan saindang mga ama.
6 Asin pagkatapos sinda mag-oogma; nin huli ta sinda makakaaram na ini sarong bendisyon para sainda na gikan sa mga kamot nin Diyos; asin an saindang mga tahob na kadikloman magpopoon na mahuhulog gikan sa saindang mga mata; asin kadakul na henerasyon na dae maglilipas sainda, laen lang na sinda magigin sarong pinili asin sarong marahayon na mga katawohan.
7 Asin ini mangyayaring maglipas na an mga Judio na nagkawaratak-watak magpoon naman na magtubod ki Cristo; asin sinda magpoon na magkakatiripon-tipon sa ibabaw nin daga; asin habang kadakul na gayo an magtutubod ki Cristo sinda magigin marahayon man na mga katawohan.
8 Asin ini mangyayaring maglipas na an Kagurangnang Diyos magpopoon kan saiyang gibo sa gabos na mga nasyon, mga lahi, mga dila, asin mga katawohan, tanganing ibiklad an mapanungod kan restorasyon kan saiyang mga katawohan sa ibabaw nin kinaban.
9 Asin may katanosan na an Kagurangnang Diyos maghuhusga sa pobre, asin sagwion na may kamanungdanan para sa mga maboboot nin kinaban. Asin siya maghahampak sa kinaban sa paagi kan pamakol kan saiyang nguso; asin sa hinangos kan saiyang mga ngabil siya manggagadan kan mga makasalanon.
10 Nin huli ta an panahon hidaling minaabot na an Kagurangnang Diyos mahimo nin sarong dakulang kabarangaan sa mga katawohan, asin an mga mararaot saiyang dedestrosohon; asin siya an magliligtas kan saiyang mga katawohan, iyo, magin kun ini mangyari na saiya nanggad dedestrosohon an mga mararaot sa paagi nin kalayo.
11 Asin an katanosan iyo an magigin samno kan saiyang habayan, asin an kabilugan nin pagtubod an samno kan saiyang mga renda.
12 Asin pagkatapos an layas na ayam makikihimanwa kaiba an kordero; asin an leopardo maghihigda kataning an sadit na kanding, asin an guya, asin an hoben na leon, asin an pinataba, magkaibang masabsab; asin sarong sadit na ake an mag-aakay sainda.
13 Asin an baka asin an oso magsasabsab; an saindang mga ugbon magkataraning-taning na maghihigda; asin an leon magkakakan nin dagami arog kan baka.
14 Asin an nagsususong ake magkakawat sa may lungga nin halas, asin an butas na ake magkukuot kan saiyang kamot sa taguan nin mga maiisog na mga halas.
15 Sinda dae magkukulog ni mandestroso sa gabos kong banal na kabukidan; nin huli ta an kinaban magigin pano nin pagkanuod nin Kagurangnan na arog nin mga katubigan na nagpapano sa dagat.
16 Kun kaya, an mga bagay sa gabos na mga nasyon mangyayaring gibohon na maipahayag; iyo, an gabos na mga bagay mangyayaring gibohon na maipahayag sa mga kaarakian nin mga tawo.
17 Mayo nin anuman na bagay na sikreto laen lang kun ini mangyaring maipahayag; mayo nin gibo nin kadikloman laen lang kun ini mangyaring maggigibo sa liwanag; asin mayo nin anuman na bagay na selyado sa ibabaw nin kinaban laen lang kun ini mangyaring biniklad.
18 Kun kaya, an gabos na mga bagay na ipinahayag na sa mga kaarakian nin mga tawo na mangyayari sa aldaw na iyan mahahayag; asin si Satanas mayo na nin kapangyarihan na mangingibabaw sa mga puso nin mga kaarakian nin mga tawo, sa halawig na panahon. Asin ngonian, sakong namumutan na mga tugang, ako mahimong matapos na kan sakuyang mga sasabihon.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?