<$BlogRSDUrl$>

Thursday, December 30, 2004

2 NEPHI TSAPTER 27 

Kadikloman asin apostasya iyo an magtatabon sa kinaban sa mga huring aldaw --- An Libro ni Mormon maipapahayag --- Tulong mga testigo magpapatotoo kan libro --- An may inadalan na tawo dae makakabasa kan selyadong libro --- An Kagurangnan maggigibo nin sarong pambihirang gibo asin ini makangangalas --- Ikumpara sa Isaias 29.

*******

Pero, hilnga, sa mga huring aldaw, o sa mga aldaw kan mga Hentil --- iyo, hilnga gabos na mga nasyon kan mga Hentil asin man kan mga Judio, kairiba gabos na mag-aarabot sa dagang ini asin an gabos na yaraon sa ibang mga daga, iyo, magin sinda na yaraon sa gabos na mga daga kan kinaban, hilnga, sinda mabuburat nin kadaendatahan asin gabos na mga manera nin mga karigsokan ---
2 Asin kun an aldaw na iyan maabot sinda bibisitahon nin Kagurangnan nin mga Hukbo, na may darang daguldol asin may paglinog, asin may sarong makusugon na kariribokan, asin may pagbagyo, asin may makusog na huyop nin paros, asin may naglalaad na nakakasulong kalayo.
3 Asin an gabos na nasyon na nakikilaban sa Sion, asin sinda na nagpapahandal saiya, magigin arog sa sarong pangiturugan nin sarong bangging panhilingon; iyo, ini mangyayari sainda, magin arog sa sarong halop na tawo na nangingiturugan, asin hilnga siya nagkakakan pero siya nagimata asin an saiyang kalag mayong laman; o arog sa sarong napapaha na tawo na nangingiturugan, asin hilnga siya nag-iinom pero siya nagimata asin hilnga siya pinapanluyahan, asin an saiyang kalag may ganang kumakan; iyo, magin man sa kadaklan kan gabos na mga nasyon ini mangyayari sa sainda na nagkakalaban sa Bukid Sion.
4 Ta hilnga, gabos kamo na naggigibo nin kadaendatahan, mauuntok an saindong mga sadire asin magngangalas, nin huli ta kamo magkukurahaw, asin mahiribi, iyo, kamo mabuburat pero bako sa arak, maghahasay-hasay pero bako nin huli sa maisog na inomon.
5 Ta hilnga, an Kagurangnan nagpabulos paluwas sa saindo kan espiritu nin nanok na pagturog. Ta hilnga, saimong ipinirong an saimong mga mata, asin saimong isinikwal an mga propeta; asin an saindong mga tagapamayo, asin an mga tagapanhiling na saimong itinabon nin huli kan saimong kadaendatahan.
6 Asin ini mangyayaring maglipas na an Kagurangnang Diyos magpapaluwas sa saindo kan mga tataramon nin sarong libro, asin sinda an magigin mga tataramon ninda na nagtutururog.
7 Asin hilnga an libro dapat na selyado; asin yaon sa libro magigin iyo an kapahayagan gikan sa Diyos, gikan sa kapinunan nin kinaban hanggan sa katapusan kaini.
8 Kun kaya, nin huli kan mga bagay na pinaselyuhan, an mga bagay na pinagselyuhan dae ipapahayag sa aldaw nin pagkamaraot asin mga karigsokan nin mga tawo. Nin huli kaini an libro itatago hale sa sainda.
9 Pero an libro itatao sa sarong tawo, asin siya an magpapahayag kan mga tataramon kan libro, na iyo an mga tataramon ninda na nangiturog na sa alpog, asin siya magpapahayag kaining mga tataramon sa iba.
10 Pero an mga tataramon na selyado dae niya ipapahayag, nin saiyang itatao an libro. Nin huli ta an libro seselyuhan nin kapangyarihan nin Diyos, asin an kapahayagan na sinelyuhan itatago sa libro hanggan mag-abot an tamang panahon nin Kagurangnan, na an mga ini ipapahayag; nin huli ta hilnga, sinda magpapahayag kan gabos na mga bagay gikan pa sa pundasyon nin kinaban hanggan sa katapusan kaiyan.
11 Asin an aldaw mag-aabot na an mga tataramon kan libro na mga selyado babasahon sa ibabaw nin mga harong; asin sinda babasahon sa kapangyarihan ni Cristo; asin an gabos na mga bagay maipapahayag sa mga kaakian nin mga tawo magin maski arin man na mga kaarakian nin tawo, asin maski magin anuman hanggan sa pinakapuro nin kinaban.
12 Kun kaya, sa aldaw na iyan kun noarin an libro itatao sa tawo na sakuyang sinasabi, an librong iyan yaon sana sa taguan na dae mahihiling kan mga mata nin kinaban, mayong mga mata an makakahiling kaiyan pwera lang sa tulng mga testigo na iyo an makakahiling kaiyan, sa kapangyarihan nin Diyos, laen man saiya na iyo an pinagtaw-an kan libro; asin sinda magpapatotoo sa katotohanan kan libro asin kan mga bagay kaini.
13 Asin mayo nin iba man an puwedeng makakahiling kaiyan, laen lang kan nagkapira sa paagi nin kagustuhan nin Diyos, na tanganing iyo an magpatotoo kan saiyang tataramon sa mga kaakian nin mga tawo; nin huli ta an Kagurangnang Diyos iyo an nagtaram na an mga tataramon kan mga paratubod iyo an mga tataramon na garo hale mismo sa mga gadan.
14 Kun kaya, an Kagurangnang Diyos magpapadagos na paluwason an mga tataramon kan libro; asin sa mga nguso nin kadakul na mga testigo na hinuhuna niyang marhay siya magtutugdas kan saiyang tataramon; asin herak man saiya na nagsikwal sa tataramon nin Diyos!
15 Pero hilnga, ini mangyayaring maglipas na an Kagurangnang Diyos masabi saiya na iyo an pinagtaw-an kan libro: Daraha an mga tataramon na ini na bakong selyado asin ipahayag mo sinda sa iba, na saiyang ipahiling sinda sa may inadalan, na nagsasabi: Basaha ini, ako nakikiolay saimo. Asin an may inadalan magsasabi: Darahon mo digde an libro, asin ako ang mababasa sainda.
16 Asin ngonian, nin huli sa kamurawayan nin kinaban asin na tanganing makakua nin ganada sinda masabi kaini, asin bako para sa kamurawayan nin Diyos.
17 Asin an tawo magsasabi: Dae ko madadara an libro, nin huli t ini selyado.
18 Pagkatapos an may inadalan masabi: Ako dae makakabasa kaiyan.
19 Kun kaya ini mangyayaring maglipas, na an Kagurangnang Diyos itatao giraray an libro asin an mga tataramon kaini sa saiya na mayong inadalan; asin an tawo na mayong inadalan magsasabi: Ako dae nakapag-adal.
20 Pagkatapos an Kagurangnang Diyos magsasabi sa saiya: An may inadalan dae makakabasa sainda, nin huli ta sinda an nagsikwal sa mga ini, asin ako maninigo na gibohon an sadire kong trabaho; kun kaya, ika an magbabasa sa mga tataramon na sakuyang itatao sa saimo.
21 Dae mo paghiroon an mga bagay na selyado, nin huli t ako an magdadara kaiyan paluwas sa sakuyang pinagtakdang panahon; nin huli ta ipapahiling ko sa mga kaakian nin tawo na ako maninigo na gibohon an sadire kong trabaho.
22 Kun kaya, sa panahon na saimong binasa an mga tataramon na sakuyang isinusugo saimo, asin magkaigwa nin mga testigo na sakuyang ipinangako saimo, pagkatapos saimong seselyuhan an libro giraray, asin itatago ini para sakuya, na tanganing ako an magsasaray kan mga tataramon na dae mo pa nabasa, hanggan sakuyang mahihiling na maninigo sa sadire ko mismong kadunungan na ipahayag an gabos na mga bagay sa mga kaarakian nin mga tawo.
23 Ta hilnga, Ako an Diyos; asin Ako an Diyos nin mga milagro; asin Ako magpapahiling sa kinaban na Ako iyo man giraray kasuodma, ngonian, asin sagkod pa man; asin ako nagtatrabaho na bakong kairiba an mga kaakian nin mga tawo pwera lang kun inin mangyari na uyon sa saindang mga pagtubod.
24 Asin giraray ini mangyayaring maglipas na an Kagurnangnan magsasabi sa saiya na magbabasa kan mga tataramon na mangy ayayring itatao saiya:
25 Nin huli ta kadaklan kan mga tawong ini nagrarani sa sakuya sa paagi kan saindang mga nguso, asin sa paagi kan saindang mga ngabil inoomaw ako, pero hinali nindang paharayo an saindang mga puso sa sakuya, asin an saindang takot sa sakuya ipinagtutukdo sa paagi kan mga kaisipan nin mga tawo---
26 Kaya, Ako mapadagos na maggibo nin sarong pambihirang kaggibohan sa mga tawong ini, iyo, sarong pambihirang trabaho asin sarong makangangalas, nin huli ta sa kadunungan kan sindang madudunong, asin mga may inadalan mapapara, asin an pagka-intende kan saindang mga matatalino mangyaring itatago.
27 Asin herak man sainda na naghanap nin kairaroman tanganing tagoon an saindang kaisipan sa Kagurangnan! Asin an saindang mga gibo yaon sa diklom; asin sinda masabi: Siisay an nakakahiling satuya asin siisay an nakakamidbid satuya? Asin sinda man masabi: Seguradong mangyayari na an pagbalintok mo kan mga bagay na binaliktad huhuna-hunaon bilang sarong pambihirang kaggibohan kan paragibo nin koron. Pero hilnga, ako an magpapahiling sa sainda, sinabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo, na Ako nag-aaram kan gabos nindang mga gibo. Nin huli ta an gibo an magsasabi saiya na naggibo kaini, mayo siyang pagka-intende?
28 Pero hilnga, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo: Ipapahiling ko sa mga kaarakian nin mga tawo na sa sarong dikit na panahon asin an Lebanon magigin sarong mabinungang tanoman; asin an mabinungang tanoman magigin sarong mahibugon na kakahuyan.
29 Asin sa aldaw na iyan an mga bungog makakadangog kan mga tataramon kan libro, asin an mga mata nin buta makakahiling gikan sa kawaraan asin gikan sa kadikloman,
30 Asin an mga mahuyo man magdadakul, asin an saindang kaogmahan magigin sa Kagurangnan, asin an kapobrehan sa mga tawo mag-oogma sa Solong Banal nin Israel.
31 Nin huli ta siniseguro na habang an Kagurangna nabubuhay saindang mahihiling na an mga teribleng tawo dadarahon sa pagkadaehon, asin an paratuya makukunsumo, asin an gabos na nagmamasid para sa kadaendatahan puputulon;
32 Asin sinda na nagtutulak sa sarong tawo na magin paralapas kan sarong tataramon, asin magbugtak nin sarong lit-ag para saiya na nagtutuyaw sa may trangkahan, asin ipinapalaen an husto para sa sarong bagay na mayong kamugtakan.
33 Kaya, ini sinabi nin Kagurangnan, na iyo an nagtubos ki Abraham, manungod sa pagharongon nin Jacob; si Jacob dae ngonian masusupog, ni an saiyang lalawgon ngonian magin maputla.
34 Pero kun mahihiling niya an saiyang mga kaarakian, an gibo kan sakuyang mga kamot, sa katahawan niya, saindang pababanalon an sakuyang pangaran, asin pababanalon an Solong Banal ni Jacob, asin katatakutan an Diyos nin Israel.35 Sinda man na napapasala sa espiritu makakaguno nin pagka-intende, asin sinda na naggugurumod-gumod makakanuod nin doktrina.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?