<$BlogRSDUrl$>

Friday, December 31, 2004

2 NEPHI TSAPTER 31 

Si Nephi nagsabi kun taano ta si Cristo binunyagan --- An mga tawo kaipuhan magsunod ki Cristo, magpabunyag, magresibe nin Espiritu Santo, asin magmakusog hanggan sa katapusan na tanganing maligtas --- An pagsosolsol asin an pagpapabunyag iyo an pintuan pasiring sa hayakpit asin sadit na dalan --- An daeng kasagkoran na buhay maabot sa sainda na nagsusunod sa mga kasugoan pagkatapos nin pagpapabunyag.

*******

Asin ngonian ako, si Nephi, naghimong magtapos na kan sakuyang pagpropesiya para saindo, mga namumutan kong mga tugang, asin ako dae makaksurat pero kadikit sanang mga bagay, na aram ko segurado man sanang mangyayaring maglipas; ni ako magsurat pero kadikit sanang mga tataramon kan sakuyang tugang na si Jacob.
2 Kun kaya, an mga bagay na sakuyang isinurat tama na sakuya, laen lang kun ini mangyaring kadikit na mga tataramon na sakuyang kaipuhan na itaram manungod sa doktrina ni Cristo; kun kaya, ako magsasabi sa saindo nin maliwanag, na uyon sa kaliwanagan kan sakuyang pagpropesiya.
3 Nin huli ta an sakuyang kalag nag-oogma sa kaliwanagan; nin huli ta sa arog kaining manera an Kagurangnang Diyos nagtatrabaho kairiba sa mga kaarakian nin mga tawo. Nin huli ta an Kagurangnang Diyos nagtatao nin ilaw para sa pagka-intende; nin huli ta siya nagtataram sa mga tawo na uyon sa saindang mga lengguwahe, para sa saindang pagkanuod.
4 Kun kaya, ako maggigibo na kamo kaipong makagiromdom na ako nagtaram sa saindo manungod sa propetang iyan na ipinahiling nin Kagurangnan sakuya, na iyo an magbubunyag sa Kordero nin Diyos, na iyo an maghahale kan mga kasalan nin kinaban.
5 Asin ngonian, kun an Kordero nin Diyos, siya ngani na sarong banal, kaipuhan na gayong bubunyagan sa paagi nin tubig, na tanganing mautob an gabos na katanosan, o pagkatapos, gurano pa daw kahalaga na mas kaipuhan na iyo man kita, na bakong mga banal, na mangyaring dapat na mabunyagan, iyo, magin sa paagi nin tubig!
6 Asin ngonian, ako maghahapot sa saindo, sakong namumutan na mga katugangan, bako daw na an kordero nin Diyos naghimong mautob an gabos na katanosan na mangyaring magbunyagan sa paagi nin tubig?
7 Dae daw kamo nakakaaram na siya saro nang banal? Pero maski na ngani kaini na siya sarong banal, siya nagpahiling sa mga kaarakian nin mga tao na, uyon sa laman siya nagpakumbaba kan saiyang sadire sa atubangan nin Ama, asin nagpapatotoo sa Ama na siya magin masinunod-sunod sa saiya sa pag-utob kan saiyang mga kasugoan.
8 Kun kaya, pagkatapos na siya nabunyagan nin tubig an Espiritu Santo nagbaba sa saiya na yaon sa porma nin sarong salampati.
9 Asin giraray, ini nagpahiling sa mga kaarakian nin mga tawo an matanos na agihan, asin ang pagkasadit kan pintuan, sa paagi kaini sinda dapat na maglalaog, siya na tuyong nagin sarong halimbawa sa atubangan ninda.
10 Asin siya nagtaram sa mga kaarakian nin mga tawo: Magsunod kamo sakuya, kun kaya, sakong namumutan na mga tugang, kita daw makakasunod ki Jesus laen lang kun kita bulanos na magsusunod kan mga kasugoan kan Ama?
11 Asin an Ama nagtaram: Magsolsol kamo, magsolsol kamo, asin magpabunyag sa ngaran kan sakuyang Namumutan na Aki.
12 Asin man, an boses kan Ake nag-abot sa sakuya, na nagsasabi: Siya na nagpabunyag sa sakuyang pangaran, sa saiya an Ama magtatao nin Espiritu Santo, arog sa sakuya; kun kaya, magsunod sako, asin gibohon an mga bagay na saindong nahiling na ako naggibo.
13 Kun kaya, sakong namumutan na mga tugang, ako nakakaaram na kun kamo magsusunod sa Ake, na may bilog na katuyuhan sa puso, na naggigibo na mayong pagsagin-sagin asin mayong kadayaan sa atubangan nin Diyos, pero may tunay na kamawotan, magsosolsol kan saindang mga kasalanan, na nagsasaksi sa Ama na kamo bulanos na may kamawotan na darahon sa saindo an pangaran ni Cristo, sa paagi nin pagbubunyag --- iyo, sa paagi nin pagsunod sa saindong Kagurangnan asin an saindong Tagapagligtas pababa sa tubig, na uyon sa saiyang tataramon, hilnga, kamo magreresibe kan Espiritu Santo; iyo, pagkatapos mag-aabot an pagbubunyag sa kalayo asin kan Espiritu Santo; asin kamo makakataram kan dila nin mga anghel, asin magkukurahaw nin kaomawan para sa Solong Banal nin Israel.
14 Pero, hilnga, sakong namumutan na mga tugang, kaya nag-abot an boses nin Ake sa sakuya, na nagsasabi: Pagkatapos mong makapagsolsol kan saimong mga kasalan, asin magsaksi sa Ama na ika bulanos na magsusunod kan sakuyang mga kasugoan, sa paagi nin pagbubunyag sa tubig, asin magresibe nin pagbubunyag sa kalayo asin kan Espiritu Santo, asin makakapagtaram nin sarong bag-ong dila, iyo, magin an dila nin mga anghel, asin pagkatapos kaini magsisikwal sakuya, mas marhay pa saimo kaidto na ikaw dae nakakamidbid sakuya.
15 Asin ako nakadangog nin sarong boses gikan sa Ama, na nagsasabi: Iyo, an mga tataramon kan sakuyang Namumutan totoo asin masasarigan. Siya na nagpapakatatag hanggan sa katapusan, parehong mangyaring maliligtas.
16 Asin ngonian, sakong namumutan na mga tugang, ako nakakaaram na arog kaini na sagkod na an sarong tawo magin matatag hanggan katapusan, sa pagsunod sa halimbawa kan Ake nin buhay na Diyos, siya dae nanggad maliligtas.
17 Kun kaya, gibohon nindo an mga bagay na sakuyang sinasabi saindo na nahiling ko na an saindong Kagurangnan asin an saindong Tagapagbawi an saiyang pinaggibo; nin huli ta sa arog kaining kausa sinda ipinahiling sakuya para saindo, na kamo makakaaram kan pintuan kun saen kamo malalaag. Nin huli ta an pintuan kun saen kamo makalaog iyo an pagsosolsol asin an pagbubunyag sa paagi nin tubig; asin pagkatapos maabot an kapatawadan kan saindong mga kasalanan sa paagi nin kalayo asin sa paagi nin Espiritu Santo.
18 Asin pagkatapos na kamo makalaog na sa hayakpit asin sadit na dalan na mag-aakay pasiring sa buhay na daeng kasagkoran; iyo, kamo nakalaog na sa paagi kaining pintuan; kamo nakapaggibo na uyon sa mga kasugoan kan Ama asin kan Ake; asin kamo nagresibe na kan Espiritu Santo, na iyo an nagsasaksi kan Ama asin kan Ake, hanggan sa mangyayari na mauutob an promisa na saiyang ginibo, na kun kamo makalaog na sa paagi nin dalan kamo man maresibe.
19 Asin ngonian, sakong namumutan na mga tugang, pagkatapos na kamo makalaog na kaining hayakpit asin saditon na dalan, ako mahapot kun an gabos tapos na? Hilnga, ako mataram sa saindo, Dae pa; nin huli ta kamo dae pa haloy na makalaog laen lang kun ini sa paagi nin tataramon ni Cristo na igwa nin dae matatanyog na pagtubod saiya, nagsasarig nin bilog sa mga merito niya na iyo an makusog na magliligtas.
20 Kun kaya, kamo kaipuhan na makusog na magpapadagos sa pag-abante na igwa nin sarong kakusugan ki Cristo, na igwa nin sarong perpektong kaliwanagan na paglaom, asin sarong pagkamuot sa Diyos asin sa gabos na mga tawo. Kun kaya, kun kamo makusog na magpapadagos sa pag-abante, nagpipista sa tataramon ni Cristo, asin magin matatag hanggan sa katapusan, hilnga, maigot na sinasabi nin Ama: Kamo magkakaigwa nin buhay na daeng kasagkoran.
21 Asin ngonian, hilnga, sakuyang namumutan na mga tugang, iyo ini an dalan; asin mayo nang iba pang dalan ni pangaran na itinao sa irarom nin langit kun saen an tawo mapupuwedeng maligtas sa kahadean nin Diyos. Asin ngonian, hilnga, iyo ini an doktrina ni Cristo, asin iyo sana asin iyo man sana an tunay na doktrina kan Ama, asin kan Ake, asin kan Espiritu Santo, na iyo an sarong Diyos, na daeng katapusan. Amen.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?