<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, December 29, 2004

2 NEPHI TSAPTER 25 

Si Nephi nag-ogma sa kalinawan --- An propesiya ni Isaias maiintindihan sa mga huring aldaw --- An mga Judio magbabaralik gikan sa Babilonya, iyo an magpapako sa Mesiyas, asin sinda magkakawaratak-watak asin pasasakitan --- Sinda ibabalik giraray kun sinda magtubod sa mesiyas --- Siya enot na mag-abot anom na gatos na mga taon pagkatapos na si Lehi maghale sa Jerusalem --- An mga Nephita nagsusunod sa mga ley ni Moises asin nagtutubod ki Cristo, na iyo an Solong Banal nin Israel.

*******

Ngonian ako, si Nephi, mismo nagtaram nin kadikit manungod sa mga tataramon na sakuyang naisurat, na itinaram sa paagi nin nguso ni Isaias. Ta hilnga, si Isaias nagtaram nin kadakul na mga bagay na masakiton na gayong maintindihan nin kadakul na mga kahimanwa ko; ta sinda dae nag-aaram manungod sa paagi nin pagpropesiya sa mga Judio.
2 Ta ako, si Nephi, dae pang gayo nakapagtukdo sainda nin kadakul na mga bagay manungod sa mga kaugalian nin mga Judio; ta an saindang mga gibo mga gibo nin kadikloman, asin ang saindang mga himo mga himo nin karigsokan.
3 Kun kaya, ako nagsurat sa sakuyang mga kahimanwa, sa gabos na magresibe sa pag-abot nin panahon kaining mga bagay na sakuyang pinagsurat, na tanganing sinda makakaaram kan mga paghusga nin Diyos, na tanganing sinda magdulok gikan sa gabos na mga nasyon, na uyon sa tataramon na saiyang tinaram.
4 Kun kaya, magdangog kamo, O mga kahimanwa ko, kamo na yaon sa laog kan harong nin Israel, asin itao nindo an saindong talenga sa sakuyang mga tataramon; nin huli ta an mga tataramon ni Isaias bakong malinaw sa saindo, na maski siring an mga ini malinaw sa gabos ninda na napano nin espiritu nin propesiya. Pero ako magtatao saindo nin sarong propesiya, na uyon sa espiritu na yaon sakuya; kun kaya ako mapropesiya na uyon sa kalinawan na yaon na sakuya magpoon kan oras na ako naghale paluwas sa Jerusalem na kaiba an sakuyang ama; ta hilnga baga an sakuyang kalag nagrurukyaw sa kalinawan para sa sakuyang mga kahimanwa, na tanganing sinda man makanuod.
5 Iyo, asin an sakuyang kalag nagrurukyaw sa mga tataramon ni Isaias, ta ako nagluwas gikan sa Jerusalem, asin an sakuyang mga mata nakahiling kan mga bagay nin mga Judio, asin aram ko na an mga Judio nakaka-intende sa mga bagay nin mga propeta, asin mayo nang ibang mga katawohan na nakaka-intende kan mga bagay na naitaram sa gabos na mga Judio na arog sa sainda, kundi kaining mga itinutukdo sainda na sa manera kan mga bagay nin mga Judio.
6 Pero hilnga kaya, ako, si Nephi, dae nagtukdo sa sakuyang kaakian na susog sa mga Judio; pero hilnga baya, ako, sa sakuyang sadire, nag-erok sa Jerusalem, kun saen aram ko an manungod sa mga rehiyon na nakapalibot; asin ako nag-estorya sa sakuyang mga kaakian manungod sa mga kahusgahan nin Diyos, na mangyayaring maglipas sa mga Judio, sa sakuyang mga kaakian, uyon sa gabos na Isaias mismo nagtaram, asin ako dae nagsurat kan mga ini.
7 Pero hilnga baya, ako nagpadagos kan sakuyang sadireng propesiya, na uyon sa sakuyang kalinawan; na sa mga ini arm ko mayong tao na magpapasala; maski siring, sa mga aldaw na an mga propesiya ni Isaias mauutob an mga tawo mismo makakaaram nin sarong kasegurohan, sa mga panahon noarin na an mga ini mangyayaring maglipas.
8 Kun kaya, an mga ini may kahalagahan sa mga kaakian nin mga tawso, asin siya na naghuhuna na sinda bakong mahalaga, sa sainda ako magpapanungod nin mga sasabihon, asin ibabagay an mga tataramon sa sakuyang sadireng mga kahimanwa; ta aram ko na an mga ini magkakaigwa nin dakulang kahalagahan sa sainda sa mga huring aldaw; ta sa aldaw na iyan sainda ining maiintindihan; kun kaya, para sa saindong karahayan ako nagsurat kan mga bagay na ini.
9 Asin habang an sarong henerasyon an napahamak sa mga Judio nin huli kan kadaendatahan, maski na ngani na sinda mapahamak gikan sa sarong henerasyon hanggan sa sarong henerasyon uyon sa saindang mga sadireng karigsokan; asin mayo ni saro man sainda an puwedeng mangyayaring mapahamak laen lang kun ini pinangenotan nang sabihon sainda kan mga propeta nin Kagurangnan.
10 Kun kaya, an mga bagay na ini sinabi na sainda an mapanungod sa paghampak na mangyayari sa sainda, mismo pagkatapos na an sakuyang ama maghale sa Jerusalem; na maski na ngani siring, pinatagas ninda an saindang mga puso; asin uyon sa sakuyang propesiya sinda napahamak, apwera lang sa sainda na dinarara paharayo bilang bihag pasiring sa Babilonya.
11 Asin ngonian ako nagtataram nin huli sa espiritu na yaon sako. Asin maski na ngani na sinda dinarara paharayo sinda mabalik man giraray, asin pagsadirehon an kadagaan nin Jerusalem; kun kaya, sinda ibabalik man sa dati giraray sa daga na saindang kamanahan.
12 Pero, hilnga baya, sinda magkakaigwa nin mga giyera, asin alingawngaw nin mga giyera; asin noarin an aldaw na mag-abot an Bogtong na Pinili nin Ama, iyo, magin an Ama nin langit asin nin kinaban, na magpapahiling sainda sa laman, hilnga baya, sinda an magtatakwil saiya, nin huli kan saindang mga kadaendatahan, asin sa katagasan kan saindang mga puso, asin sa kalitidan kan saindang mga liog.
13 Hilnga baya, sainda siyang ipapako sa krus; asin pagkatapos na hinulid siya sa sarong lubungan sa laog nin tulong aldaw siya mabubuhay liwat gikan sa mga gadan, na igwa nin pagpapaomay sa saiyang mga pakpak; asin an gabos na magtutubod sa saiyang pangaran maliligtas sa kahadean nin Diyos. Kun kaya, an sakong kalag nagrurukyaw na magpropesiya manungod saiya, ta sakuyang nahiling an saiyang panahon, asin an sakuyang puso nanggad matanos na mag-oomaw sa saiyang banal na pangaran.
14 Asin hilnga ini mangyayaring maglipas na pagkatapos na an Mesiyas mabuhay liwat gikan sa pagkagadan, asin magpahiling kan saiyang sadire sa mga kahimanwa niya, sa labi kadakul na nagtutubod kan saiyang pangaran, hilnga, an Jerusalem hahampakon giraray na madestroso; ta herak man sainda na nakikiiwal laban sa Diyos asin sa mga katawohan kan saiyang simbahan.
15 Kun kaya, an mga Judio magkakawararak-warak sa gabos na mga nasyon; iyo, asin man an Babilonya madedestroso; kun kaya, an mga Judio magkakawararak sa paagi kan ibang mga nasyon.
16 Asin pagktapos na sinda magkawararak na, asin an Kagurangnan Diyos pinakol sinda sa paagi kan ibang mga nasyon sa laog nin kadakul na mga henerasyon, iyo, magin sa masurunod-sunod na mga henerasyon hanggan sa sunod pang henerasyon hanggan sa sinda makagamiaws na magtubod ki Cristo, an Aki nin Diyos, asin an pagbayad-sala, na mayong katapusan nin kasagkoran para sa gabos na mga katawohan --- asin kung noarin na an aldaw na iyan mangyari na sinda magtutubod ki Cristo, asin magsamba sa Ama sa saiyang pangaran, na igwa nin bilog na mga puso asin malinig na mga kamot, asin dae na maghahanap nin iba pang Mesiyas, kaya, sa panahon na iyan, an aldaw maabot na ini kaipuhan na gayong mangyari sa kapakinabangan ninda na dapat magtubod sa mga bagay na ini.
17 Asin an Kagurangnan mag-uunat kan saiyang kamot giraray sa ikaduwang pagkakataon tanganing ibalik sa dati an saiyang banwaan gikan sa saindang pagkawara asin pagkahulog na kamugtakan. Kun kaya, siya magpapadagos na maggigibo kan sarong pambihirang trabaho asin sarong kangalasan sa mga kaakian nin mga tawo.
18 Kun kaya, saiyang ipapadara an saiyang mga tataramon sa sainda, mga tataramon na iyo mismo an maghuhusga sainda sa huring aldaw, ta ang mga ini itatao sainda para sa katuyuhan na makumbinsi sinda kan totoong Mesiyas, na iyo mismong hinaboan ninda; asin magpapakumbinsi sainda na dae nang gayong kaipuhan na maghahanap pa nin sarong Mesiyas na mag-abot, ta mayo nang maabot, laen lang kun ini sarong palsong mesiyas na magdadaya sa katawohan; ta igwa sanang sarong Mesiyas na pinagsasabi sa paagi kan mga propeta, asin an Mesiyas na iyan iyo an hinaboan kan mga Judio.
19 Ta uyon sa mga tataramon kan mga propeta, an Mesiyas maabot sa laog nin anom na gatos na taong magpoon sa panahon na an sakuyang ama maghale sa Jerusalem; asin uyon sa mga tataramon kan mga propeta, asin man sa tataramon kan anghel nin Diyos, an saiyang pangaran iyo mismo si JesuCristo, an Aki nin Diyos.
20 Asin ngonian, mga tugang ko, ako nagtataram nin malinaw na kamo dae mapasala. Asin habang an Kagurangnang Diyos nabubuhay na iyo an nagdara kan Israel paluwas sa daga nin Ehipto, asin nagtao ki Moises nin kapangyarihan na siya iyo an magtatao nin kaomayan kan mga nasyon pagkatapos na sinda makagat kan mga makamandag na hals, kun sinda maghihiling kan saindang mga mata sa halas na saiyang itinaas sa atubangan ninda, asin man tinawan siya nin kapangyarihan na saiyang dapat hampakon an gapo asin an tubig magbubulos; iyo, hilnga ako nagsasabi saindo, na habang ang mga bagay na ini totoo, asin habang an Kagurangnang Diyos nabubuhay, mayo nin ibang pangaran na itinao sa irarom nin langit laen lang na ini iyo si JesuCristo, na iyo an nasabi ko na, kun saen an tawo puwedeng mailigtas.
21 Kun kaya, nin huli sa kausang ini an kagurangnang Diyos nagpromisa sa sakuya na an mga bagay na ini na sakuyang sinusurat itatago asin iingatan, asin ipapasa-pasa sa sakuyang mga banhi, gikan sa sarong henerasyon hanggan sa sarong henerasyon, na an pangako puwedeng mautob ki Joseph, na an saiyang banhi dae nanggad mapapara habang nakatindog an kinaban.
22 Kun kaya, an mga bagay na ini mapapaduman sa mga henerasyon hanggan sa saro pang henerasyon habang an kinaban nagtitindog pa; asin ini magpapadagos uyon sa kagustuhan asin kaogmahan nin Diyos; asin an mga nasyon na magsasadire kan mga ini huhusgaran sinda uyon sa mga tataramon na isinurat.
23 Ta kami nagmaigot na magsurat, tanganing hikayaton an satuyang kaakian, asin man an satuyang katugangan, na magtubod ki Cristo, asin makipag-olian sa Diyos; ta satuyang naaaraman na sa paagi nin grasya kita naligtas, pagkatapos kan gabos na puwede nyatong gibohon.
24 Asin, maski na ngani na kita nagtutubod ki Cristo, satuyang sinusunod an mga katugonan ni Moises, asin padagos kitang maghihiling na igwa nin kapusugan ki Cristo, hanggan an katugonan mautob.
25 Ta, nin huli kaini an katugonan itinao; kun kaya an katugunan nagin gadan sa satuya, asin kita ginibong mabuhay ki Cristo nin huli sa satuyang pagtubod; pero kita nagsusunod kan katugunan nin huli kan mga kasugoan.
26 Asin kita magtaram para ki Cristo, kita mag-ogma kaiba ni Cristo, kita mababalangibog para ki Cristo, kita magpopropesiya para ki Cristo, asin kita magsusurat uyon sa satuyang mga propesiya, na tanganing satuyang maakian puwedeng makakaaram kun san an gikanan kan saindang paghahanap para sa kapatawaran kan saindang mga kasalan.
27 Kun kaya, kita magtaram manungod sa katugonan na tanganing an satuyang kaakian puwedeng makaaram sa katapusan nin katugunan; asin sinda, sa paagi nin pagkaaram sa katapusan nin katugunan, puwedeng maghanap kan buhay na yaon ki Cristo, asin makaaram kun ano an dahilan ta an katugunan itinao. Asin pagkatapos na an katugunan nautob ki Cristo, sinda dae kaipuhan na magpatagas kan saindang mga puso laban sa saiya kun noarin na an katugunan dapat na mahale.
28 Asin ngonian hilnga, banwaan ko, kamo na mga matatagas an liog; kun kaya, ako nagtaram na malinaw sa saindo, na tanganing kamo dae mapasala sa pagka-intende. Asin an mga tataramon na sakuyang naisabi na magtitindog bilang sarong testimonya laban saindo; nin huli ta an mga ini tamang-tamang gayo na magtutukdo sa kiisay man na tawo kan tamang dalan; nin huli ta an tamang dalan iyo an magtubod ki Cristo asin dae siya ipagbalewala; ta an pagbabale-wala saiya kamo man nagbabale-wala kan mga propeta asin kan mga katugunan.
29 Asin ngonian hilnga, ako masabi sa saindo na an tamang dalan iyo an magtubod ki Cristo, asin dae siya ipagbale-wala; asin si Cristo iyo an Solong Banal nin Israel; kun kaya kamo dapat na magluhod sa saiyang atubangan, sa isip, asin kusog, asin sa bilog nindong kalag; asin kun ini gigibohon nindo dae nanggad mangyayari na kamo palalayason.
30 Asin, nin huli ta ini sa kapakinabangan, na kamo kaipuhang gayo na mag-utob sa pagsunod kan mga gibo asin mga ordinansa nin Diyos hanggan sa an katugonan mangyayaring mautob lalo na idtong mga itinao ki Moises.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?