<$BlogRSDUrl$>

Thursday, July 13, 2006

ETHER TSAPTER 12 

Si Propetang Ether nagparapagiromdom sa mga katawohan na magtubod sa Diyos--- Si Moroni pinagduonang gayo an mga makakangalas asin marbelosong kaggibohan nin pagtubod--- An pagtubod nakapaghimo na an tugang na lalake ni Jared nahiling si Cristo--- An Kagurangna nagtatao sa mga tawo nin mga kaluyahan na tanganing sinda magpapakumbaba--- An tugang na lalake ni Jared pinaghiro an Bukid Zerin sa paagi nin pagtubod--- Pagtubod, paglaom, asin pagkamoot iyo an esensiyal pasiring sa kaligtasan--- Si Moroni nahiling si Jesus lalawgon sa lalawgon.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na an mga aldaw ni Ether yaon sa aldaw ni Coriantumr; asin si Coriantumr iyo an hade sa bilog na kadagaan.
2 Asin si Ether sarong propeta nin Kagurangnan; kun baya si Ether nag-abot sa mga aldaw ni Coriantumr, asin nagpopoon na magpropesiya sa mga katawohan, nin huli ta siya dae mapupugulan nin huli sa Espiritu nin Kagurangnan na yaon saiya.
3 Nin huli ta siya nagkukurahaw magpoon sa pagkaaga, magin sagkod sa pagbaba nin saldang, pinagpapagiromdom sa mga katawohan na magtubod sa Diyos pasiring sa pagsosolsol ta kun dae baka sinda pagdedestrosohon, na nagsasabi sa sainda na sa paagi nin pagtubod an gabos na mga bagay magkaka-urutob.
4 Kun baya, an siisay na magtutubod sa Diyos puwedeng igwa nin kaseguruhan nin paglaom para sa sarong marhay na kinaban, iyo, maski sarong lugar na yaon sa toong kamot nin Diyos, na an paglaom na ini mag-aabot sa paagi nin pagtubod, naghihimo nin sarong patugkadan kan mga kalag nin mga tawo, na iyo an maghihimo sainda nin kaseguruhan asin kapusugan, pirmeng napapano nin marhayon na mga gibo, na iyo an matutulak tanganing ipagpamuraway an Diyos.
5 Asin ini nangyaring naglipas na si Ether nagpropesiya nin kadakul asin makangangalason na mga bagay sa mga katawohan, na dae ninda pinagtutubudan, nin huli ta dae ninda nahihiling.
6 Asin ngonian, ako, si Moroni, magtataram nin anuman manungod kaining mga bagay; ako magpapahiling sa kinaban na an pagtubod iyo an mga bagay na iyo an pinaglalaom asin dae nahihiling; kun baya, dae kamo maki-iwal nin huli ta dae nindo ini nahihiling, nin huli ta dae kamo makakaresibe nin patotoo sagkod na matapos na an pagsubok kan saindong pagtubod.
7 Nin huli ta sa paagi nin pagtubod si Cristo nagpahiling kan saiyang sadire sa satuyang mga ama; pagkatapos na siya nabuhay-liwat sa pagkagadan; asin siya dae nagpahiling kan saiyang sadire sa sainda sagkod na matapos na sinda nagkaigwa nin pagtubod sa saiya; kun baya, ini kinakaipuhan na an iba magkaigwa nin pagtubod saiya, nin huli ta siya dae makapagpahiling kan saiyang sadire sa kinaban.
8 Pero nin huli sa pagtubod nin mga tawo siya nakapagpahiling kan saiyang sadire sa kinaban, asin nagpamuraway sa pangaran nin Ama, asin nag-andam nin sarong dalan na tanganing an iba man magigin kaparte kan langitnon na regalo, na sinda puwedeng maglaom kaidtong mga bagay na dae pa ninda nahihiling.
9 Kun baya, kamo man magkaigwa nin paglaom, asin magin kaparte kan regalo, kun kamo magkakaigwa lang baya nin pagtubod.
10 Hilnga sa paagi nin pagtubod sinda sa lumang panahon pinag-apod na susog sa banal na orden nin Diyos.
11 Kun baya, sa paagi nin pagtubod an ley ni Moises pinagtao. Pero sa regalo kan saiyang Ake na an Diyos nag-andam nin sarong mas halangkawon na dalan; asin ini nangyari sa paagi nin pagtubod na iyo kaini an nakapagpautob.
12 Nin huli ta kan mayo nin pagtubod sa pag-iriba kan mga kaarakian nin mga tawo an Diyos dae makakapaggibo nin milagro sa pag-iriba ninda; kun baya, siya dae makapagpahiling kan saiyang sadire sagkod na magkaigwa sindang pagtubod.
13 Hilnga, an pagtubod ni Alma asin Amulek iyo an nagkausa sa prisohan na magrugmok sa daga.
14 Hilnga, an pagtubod ni Nephi asin Lehi na iyo an nakapagtao nin pagbabago sa mga Lamanita, na tanganing sinda magkakaburunyagan nin kalayo asin nin Banal na Espiritu.
15 Hilnga, an pagtubod ni Ammon asin kan saiyang mga katugangan na iyo an nakapagtao nin sarong dakulaong milagro sa pag-iriba kan mga Lamanita.
16 Iyo, asin maski na ngani sinda gabos na nakagibo nin mga milagro nakapaggibo sainda sa paagi nin pagtubod, maski na idtong mga tawo bago pa si Cristo asin man sainda pagkatapos niya.
17 Asin ini sa paagi nin pagtubod na an tulong desipulos nagkamit nin sarong promisa na sinda dae makakanamit nin kagadanan; asin sinda dae nagkamit kan promisa sagkod na nagkaigwa sinda nin pagtubod.
18 Asin maski sa anong panahon dae nangyari an anuman na milagro sagkod na sinda nagkaigwa nin pagtubod; kun baya sinda enot ngunang magtubod sa Ake nin Diyos.
19 Asin nagkaigwa nin kadakul na an saindang pagtubod grabeng gayo kakusog, magin bago pa man si Cristo mag-abot, sinda na dae puwedeng pabayaan sa likod kan belo, pero tunay na nakasaksi kan saindang mga mata nin mga bagay na saindang nahiling sa paagi nin mata nin pagtubod, asin sinda nagka-orogma.
20 Asin hilnga, samuyang nahiling na yaon sa talaan na ini na saro sa tawong ini iyo an tugang na lalake ni Jared; nin huli ta grabeng gayo kadakula an saiyang pagtubod sa Diyos, na kan an Diyos pinagdut-anan kan saiyang muro dae niya maitago ini gikan sa paghilingon kan tugang na lalake ni Jared, nin huli kan saiyang tataramon na saiyang pinagtaram sa saiya, na an tataramon saiyang nakamtan sa paagi nin pagtubod.
21 Asin pagkatapos na an tugang na lalake ni Jared nahiling an muro nin Kagurangnan, nin huli kan promisa na an tugang na lalake ni Jared nakakamit sa paagi nin pagtubod, an Kagurangnan dae makapagtago nin anumang bagay gikan sa saiyang panghilingon; kun baya saiyang ipinahiling saiya an gabos na mga bagay, nin huli ta siya dae na puwedeng yaon sana sa luwas nin belo.
22 Asin ini sa paagi nin pagtubod na an sakuyang mga ama nagkamit nin promisa na an mga bagay na ini dapat na mag-abot sa saindang mga katugangan sa paagi kan mga Hentil; kun kaya an Kagurangnan nagsugo sakuya, iyo, magin si JesuCristo.
23 Asin akjo nagsabi sa saiya: Kagurangnan, an mga Hentil magtutuya-tuya kaining mga bagay; nin huli kan samuyang kaluyahan sa pagsusurat; nin huli ta saimong pinaghimo an gabos na ining mga katawohan na sinda makapagtaram nin grabe, nin huli kan Banal na Espiritu na saimong pinagtao sainda;
24 Asin saimo kaiming pinaggibo na kami makakapagsurat nin kadikit, nin huli sa kabalikukuan kan samuyang mga kamot. Hilnga, dae mo kami pinaghimong matibayon sa pagsusurat arog sa tugang na lalake ni Jared, nin huli ta saimo siyang pinaghimo na an mga bagay na saiyang pinagsurat makukusog na arog sa saimo magin sagkod sa pagka-agyat nin tawo tanganing pagbasahon an mga ini.
25 Saimo man pinaggibo na an samuyang mga tataramon pano nin kakusugan asin kadakulon, na haros dae mi ngani maisusurat an mga ini; kun baya, sa panahon na kami magsusurat samuyang nahihiling an samuyang kaluyahan, asin napapasala nin huli kan pagpapamugtak kan samuyang mga tataramon; asin ako natatakot na baka baga an mga Hentil magtutuya-tuya kan samuyang mga tataramon.
26 Asin kan ako nakapagtaram na kaini, an Kagurangnan nagtaram sa sakuya, na nagsasabi: An mga hangal magtutuya-tuya, pero sinda magmumundo; asin an sakuyang grasya tama sana para sa mga mabooton, na tanganing sinda dae makapagbentahe kan saindang kaluyahan;
27 Asin kun an mga tawo magdudulok sa sakuya Ako an magpapahiling sa sainda kan saindang mga kaluyahan. Ako nagtao sa mga tawo nin kaluyahan na tangani baya sinda magin mapagpakumbaba; asin an sakuyang grasyaa tama sana para sa gabos na mga tawong nagpapakumbaba kan saindang mga sadire sa atubangan ko; nin huli ta kun sinda magpapakumbaba kan saindang mga sadire sa atubangan ko, asin igwa nin pagtubod sakuya, baya Ako maghihimo na an maluluyang bagay magigin makusugon sa sainda.
28 Hilnga, Ako an magpapahiling sa mga Hentil kan saindang kaluyahan, asin Ako an magpapahiling sa sainda na an pagtubod, paglaom asin pagkamoot iyo an nagdadara sa sakuya--- an burabod kan gabos na katanosan.
29 Asin ako, si Moroni, pagkatapos na madangog an mga tataramon na ini, pinagranga asin nakapagsabi: O Kagurangnan, an saimong pagkamatanos mangyayari, nin huli ta ako nakakaaram na ika nagparagibo sa kaarakian nin mga tawo na uyon sa saindang pagtubod;
30 Nin huli ta an tugang an lalake ni Jared nagsabi sa bukid Zerin, Mahale ka--- asin ini nahale. Asin kun siya mayo nin pagtubod dae kuta na ini nahale; kun baya ika naggigibo pagkatapos na an mga tawo nagkaigwa nin pagtubod.
31 Nin huli kaini kaya ika nagpahiling sa saimong mga desipulos; nin huli ta pagkatapos na sinda nagkaigwa nin pagtubod, asin nagtaram sa saimong pangaran, ika nagpahiling kan saimong sadire sa sainda sa kadakulaong kapangyarihan.
32 Asin ako man nakapaggiromdom na ika nagsabi na ika nag-andam nin sarong harong para sa tawo, iyo, na pag-iriba kan mga mansiyon kan saimong Ama, na kun saen an tawo magkakaigwa nin sarong mas pang makusugon na paglaom; kun baya an tawo kaipong maglaom, o siya dae makakaresibe nin sarong kamanahan sa lugar kun saen ika iyo an nag-andam.
33 Asin giraray, ako nakapaggiromdom na ika nagsabi na saimong namumutan an kinaban, magin sagkod na ihahaya mo an saimong buhay para sa kinaban, na tanganing saimo man sanang mabawi ini giraray tanganing prepararon an sarong lugar para sa mga kaarakian nin mga tawo.
34 Asin ngonian ako nakakaaram na ining pagkamoot na igwa ka para sa mga kaarakian nin mga tawo iyo an pagkamoot sa kapwa; kun baya, laen lang kun an mga tawo magkakaigwa nin pagkamoot sa kapwa sinda dae makakamana nin lugar na saimong pinag-andam sa mga mansiyon kan saimong Ama.
35 Kun baya, ako nakakaaram sa paagi kan bagay na ining saimong pinagsabi, na kun an mga Hentil mayong pagkamoot sa kapwa, nin huli kan samuyang kaluyahan, na saimong pagpoprobaran sinda, asin haleon an saindang mga talento, iyo, magin idtong saindang naresibe na, asin itatao sa sainda na magkakaigwa pa nin pag-abunda.
36 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagpangadye sa Kagurangnan na saiyang pagtaw-anan an mga Hentil nin grasya, na tanganing sinda puwedeng magkakaigwa nin pagkamoot sa kapwa.
37 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagsabi sa sakuya: Kun sinda mayo nin pagkamoot sa kapwa ini mayong kamanongdanan sa saimo, ika nagin pano nin pagtubod; kun baya, an saimong bado mahihimong malinig. Asin nin huli ta saimong nahiling an saimong kaluyahan ika hihimoong makusugon, magin sagkod na magtukaw ka sa lugar na sakuyang pinag-andam sa mga mansiyon kan sakuyang Ama.
38 Asin ngonian ako, si Moroni, nagpapaaram na sa mga Hentil, iyo, asin man sa sakuyang mga katugangan na sakuyang namumutan, sagkod na kita magkakahirilingan sa atubangan kan tukawan nin paghuhukom ni Cristo, na kun saen an gabos na mga tawo makakaaram na an sakuyang bado dae nadugtaan kan saindong dugo.
39 Asin saka kamo makakaaram na nahiling ko si Jesus, asin na siya nakipag-olay sakuya lalawgon sa lalawgon, asin siya nagtaram sakuya sa mahuyong kapakumbabaan, magin arog sa sarong tawo na nagtataram sa saro sa sakuyang sadireng lengguwahe, mapanungod kaining mga bagay;
40 Asin kadikit sana an sakong nasurat, nin huli sa sakuyang kaluyahan sa pagsusurat.
41 Asin ngonian, ako magtitiwala saindo na kamo maghahanap kaining Jesus na an mga propeta asin an mga apostoles nakapagsurat, na an grasya nin Diyos an Ama, asin man an Kagurangnang JesuCristo, asin an Banal na Espiritu, na iyo an nagpapatotoo sainda, puwedeng mag-antabay saindo nin daeng kasagkoran. Amen.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?