<$BlogRSDUrl$>

Saturday, July 15, 2006

ETHER TSAPTER 14 

An kadaendatahan kan mga katawohan nagdara nin sarong sumpa sa kadagaan--- si Coriantumr nakipaggiyera kontra ki Gilead, sunod ki Lib, asin sunod ki Shiz--- Dugo asin kadestrosohon sa nagtabon sa kadagaan.

*******

Asin ngonian nagkaigwa nin pagpoon nin sarong dakulaon na sumpa sa bilog na kadagaan nin huli sa kadaendatahan kan mga katawohan, na kun saen, kun an sarong tawo magbugtak kan saiyang gamit o kan saiyang espada sa sukluban niya, o sa lugar na kun saen saiyang pinagtago ini, hilnga, sa kinaagahan, dae na niya ini mananagboan pa, kalat na gayo an sumpang ini sa kadagaan.
2 Kun baya an lambang tawo pinagdadara an bagay na sadire niya, sa paagi kan saiyang mga kamot, asin habong magsubli ni siya magpasubli; asin an lambang tawo pinagsusukbit an saiyang espada sa may toong kamot, para sa pagdepensa kan saiyang pagsadire asin kan saiyang sadireng buhay asin kan saiyang mga agom asin kaarakian.
3 Asin ngonian, pagkatapos sa laog nin duwang taon, asin pagkatapos sa pagkagadan ki Shared, hilnga, nag-alsa na man an tugang na lalake ni Shared asin siya nagtao nin pakipaglabanan ki Coriantumr, na kun saen si Coriantumr an nagdaog saiya asin pinaglamag siya sagkod sa kaparangan nin Akish.
4 Asin ini nangyaring naglipas na an tugang na lalake ni Shared nagtao nin pakikipaglabanan sa saiya sa kaparangan nin Akish; asin an ralabanan nagin grabeng gayo kainit, asin kadakul na rinibong tawo an nagkaturumba sa paagi nin espada.
5 Asin ini nangyaring naglipas na si Coriantumr naghanda nin pag-atake sa kaparangan; asin an tugang na lalake ni Shared nagmartsa paluwas sa kaparangan sa pagkabanggi, asin nanggadan nin sarong parte kan armada ni Coriantumr, habang sinda nagkabururat.
6 Asin siya nakaabot sa kadagaan nin Moron, asin ipinamugtak an saiyang sadire sa trono ni Coriantumr.
7 Asin ini nangyaring naglipas na si Coriantumr nag-eerok kairiba an saiyang armada sa kaparangan sa laog nin duwang taon, na kun saen siya nakaresibe nin dakulaong kusog kan saiyang armada.
8 Ngonian an tugang na lalake ni Shared, na an pangaran Gilead, nakaresibe man nin kakusugan kan saiyang armada, nin huli kan mga sikretong kumbinasyon.
9 Asin ini nangyaring naglipas na an saiyang pinakahalangkaw na pade iyo an naggadan saiya habang siya nakatukaw sa saiyang trono.
10 Asin ini nangyaring naglipas na an sarong sikretong kumbinasyon iyo an naggadan saiya sa sarong sikretong agihan, asin naagaw para sa sadire niya an kahadean; asin an saiyang pangaran iyo si Lib; asin si Lib sarong dakulang tawo, mas dakula pa kesa ibang tawo sa pag-iriba kan bilog na katawohan.
11 Asin ini nangyaring naglipas na sa enot na taon ni Lib, si Coriantumr nag-abot sa kadagaan nin Moron, asin nagtao nin pakipaglaban ki Lib.
12 Asin ini nangyaring naglipas na siya nakipaglaban ki Lib, na kun saen si Lib pinagtamaan an saiyang takyag na siya nalugadan, daeng pagkukulang, an armada ni Coriantumr nagpadagos sa pag-atake ki Lib, na tanganing mapadulag siya sa mga kasagkoran sa may baybayon nin dagat.
13 Asin ini nangyaring naglipas na si Coriantumr pinaglamag siya; asin si Lib nagtao nin pakipaglabanan saiya sa may baybayon nin dagat.
14 Asin ini nangyaring naglipas na pinaghampak ni Lib an armada ni Coriantumr, na tanganing sinda magdurulag giraray pasiring sa kaparangan nin Akish.
15 Asin ini nangyaring naglipas na si Lib naglamag saiya sagkod na siya makaabot sa kapatagan nin Agosh. Asin si Coriantumr pinag-iriba an bilog na katawohan saiya habang padulag sa atubangan ni Lib sa kuwartong parte nin kadagaan na kun saen siya napadulag.
16 Asin kan siya nakaabot na sa mga kapatagan nin Agosh siya nagtao nin pakipaglabanan ki Lib, asin saiyang pinaghampak siya sagkod na siya magadan; daeng pagkukulang, an tugang na lalake ni Lib nag-abot kontra ki Coriantumr bilang karibay asin an ralabanan nagin grabeng gayo kainit, na kun saen si Coriantumr nakadulag giraray sa atubangan nin armada kan tugang na lalake ni Lib.
17 Ngonian an pangaran kan tugang na lalake ni Lib na pinag-apod na Shiz. Asin ini nangyaring naglipas na si Shiz an naglamag ki Coriantumr, asin siya nakapag-agaw nin kadakul na mga siyudad, asin saiyang pinagsurulo an mga siyudad.
18 Asin nagkaigwa nin sarong katakutan ki Shiz sa palibot kan bilog na kadagaan; iyo, sarong kinurahaw an nakaabot sa palibot nin kadagaan--- Siisay an makakatindog sa atubangan kan armada ni Shiz? Hilnga, saiyang pinagsisighid an daga sa atubangan niya!
19 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan nagpopoon na magkakatiripon-tipon na magkasararo bilang armada, sa palibot kan bilog na lalawgon nin kadagaan.
20 Asin sinda nagkabaranga-banga; asin an sarong parte sainda nagdurulag pasiring sa armada ni Shiz, asin an sarong parte nagdurulag pasiring sa armada ni Coriantumr.
21 Asin grabeng gayo katindi asin panhaluyan an nangyaring giyera, asin grabe kahaloy an eksena nin pagpapabulos nin dugo asin kadestrosohan, na tanganing an bilog na lalawgon nin kadagaan natabunan nin mga hawak nin mga gadan.
22 Asin nagin madalion asin mabilison an giyera na dae nagkaigwa nin natada tanganing iyo an maglubong nin mga gadan, pero sinda nagmartsa pasulong para sa pagpapabulos nin dugo hanggan sagkod sa pagpapabulos pa nin dugo, pinagbabayaanan pareho an mga hawak nin mga lalake, mga babae, asin mga kaarakian na nagkaburulagta sa lalawgon nin kadagaan, na tanganing magin sarong paon para sa mga ulod nin laman.
23 Asin an parong kaini nagkalat sa lalawgon nin kadagaan, magin sagkod sa bilog na lalawgon nin kadagaan; kun baya an mga katawohan nagin marinsalon sa aldaw asin banggi, nin huli kan parong kaini.
24 Daeng pagkukulang, si Shiz dae nag-uuntok sa paglamag ki Coriantumr; nin huli ta siya may sinumpaan na makabalos siya ki Coriantumr sa dugo kan saiyang tugang na lalake, na ginadan, asin an tataramon nin Kagurangnan nag-abot ki Ether na si Coriantumr dae dapat na mahulog sa paagi kan espada.
25 Asin kaya satuyang mahihiling na an Kagurangnan nagdalaw sainda sa kapanoan kan saiyang kaanggutan, asin an saindang karigsokan asin mga karumputan iyo an nakapag-andam nin sarong dalan para sa saindang daeng kasagkorang kapahamakan.
26 Asin ini nangyaring naglipas na si Shiz an naglalamag ki Coriantumr sa pasirangang parte, magin sagkod sa mga kasagkoran sa may baybayon nin dagat, asin duman siya nagtao nin pakipaglabanan ki Shiz sa laog nin tulong aldaw.
27 Asin grabe ka-terible an kapahamakan sa pag-iriba kan armada ni Shiz na tanganing an mga tawo nagpopoon na magkatarakot, asin nagpopoon na magdurulag sa atubangan kan armada ni Coriantumr; asin sinda nadurulag pasiring sa kadagaan nin Corihor, asin pinaggaradan an mga namamanwaan sa atubangan ninda, gabos sinda na habong makibale sainda.
28 Asin sinda nagturugdok kan saindang mga tolda sa may lambak nin Corihor; asin si Coriantumr nagturugdok kan saiyang mga tolda sa may lambak nin Shurr. Ngonian an lambak nin Shurr haranihon sa burobukid nin Comnor; kun baya, sa may burobukid nin Comnor, asin nagpatanog nin sarong trumpeta sa armada ni Shiz tanganing imbitaron sinda sa pakipaglaban.
29 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nag-atake, pero napa-atras giraray; asin sinda nag-atake sa ikaduwang pagkakaton, asin sinda napa-atras giraray sa ikaduwang pagkakataon. Asin ini nangyaring naglipas na sinda nag-atake giraray sa ikatulong pagkakataon, asin an ralabanan nagin grabeng gayo katindi.
30 Asin ini nangyaring naglipas na si Shiz an nagtaga ki Coriantumr na tanganing siya nakapagtao nin kadakul na mga lugad; asin si Coriantumr, na pinagbulusan nin dugo, pinagluyahan, asin pinagdara paharayo na garo baga siya gadan na.
31 Ngonian an pagkawara nin mga lalake, mga babae asin mga kaarakian sa magkaparehong lado grabeng gayo na tanganing si Shiz nagsugo sa saiyang mga katawohan na dae na ninda pagralamagon an armada ni Coriantumr; kun baya, sinda nagbaralik na sa saindang kampo.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?