<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, July 12, 2006

ETHER TSAPTER 11 

Mga giyera, pag-iiriwal-iwal, asin karigsokan iyo an nagdominar sa buhay kan mga Jaredita--- An saindang mga propeta naghula nin sagad na kapahamakan nin mga Jaredita laen lang kun sinda magsosolsol--- An mga katawohan nagsikwal sa mga tataramon kan mga propeta.

*******

Asin nagkaigwa man sa panahon ni Com nin mga propeta, asin nagparapropesiya nin kapahamakan kan dakulaon na mga katawohan laen lang kun sinda magsosolsol, asin magbalik sas Kagurangnan, asin bayaan an saindang mga panggagadan asin karigsokan.
2 Asin ini nangyaring naglipas na an mga propeta pinagsisikwal nin mga katawohan, asin sinda nagdurulag pasiring ki Com para sa proteksiyon, nin huli ta an mga katawohan nagmawot na destrosohon sinda.
3 Asin sinda nagpropesiya ki Com nin kadakul na mga bagay; asin siya pinagbendisyunan sa bilog na katadaan kan saiyang mga aldaw.
4 Asin siya namuhay sa marhay na pagkagurang sa edad, asin nagkaigwang ake na si Shiblom; asin si Shiblom naghade bilang saiyang karibay. Asin an tugang na lalake ni Shiblom nagrebelde kontra saiya, asin nagpopoon na magkaigwa nin sarong grabe na gayong giyera sa bilog na kadagaan.
5 Asin ini nangyaring naglipas na an tugang na lalake ni Shiblom nagkausa na an gabos na propeta na nagpropesiya nin kapahamakan sa mga katawohan dapat na paggaradanon;
6 Asin nagkaigwa nin dakulang kalamidad sa bilog na kadagaan, nin huli ta sinda nagpatotoo na sarong dakulang sumpa an maabot sa kadagaan, asin man sa mga katawohan, na magkakaigwa nin sarong dakulaon na kapahamakan sa pag-iriba ninda, ini sarong pangyayari na dae pa nangyari sa lalawgon nin kinaban, asin an saindang mga tulang magigin arog sa mga tambak nin daga sa lalawgon nin kadagaan lane lang kun sinda magsosolsol kan saindsang karigsokan.
7 Asin sinda dae nagdarangog sa boses nin Kagurangnan, nin huli kan saindang maririgsok na mga kumbinasyon; kun baya, nagkaigwa nin pagpopoon nin mga giyera asin pagralaban-laban sa bilog na kadagaan, asin man nin kadakul na taggutom asin mga peste, na tangani baya nagkaigwa nin sarong dakulang kapahamakan, ini sarong pangyayari na dae pa nabantog sa lalawgon nin kinaban; asin an gabos na ini nangyaring naglipas sa mga aldaw nin Shiblom.
8 Asin an mga katawohan nagpoon na magsosolsol kan saindang mga kadaendatahan; asin habang ginigibo ninda ini an Kagurangnan nagkaigwa nin pagkaherak sainda.
9 Asin ini nangyaring naglipas na si Shiblom ginadan, asin si Seth pinadara sa pagkasakop, asin nag-erok sa pagkasakop sa bilog niyang mga aldaw.
10 Asin ini nangyaring naglipas na si Ahah, an saiyang akeng lalake, nabawi an kahadean; asin siya naghade sa mga katawohan sa bilog niyang mga aldaw. Asin siya nakagibo nin gabos na manera nin kadaendatahan sa saiyang mga aldaw, na sa paaging ini siya nagkausang nakapagpabulos nin grabeng dugo; asin naghalipot an saiyang mga aldaw.
11 Asin si Ethem, bilang sarong kamako-apoan ni Ahah, iyo an nagkapot nin kahadean, asin siya man guminibo nin bagay na maririgsok sa saiyang mga aldaw.
12 Asin ini nangyaring naglipas na sa mga aldaw ni Ethem nagkaigwa nin kadakul na mga propeta, asin nagpropesiya giraray sa mga katawohan; iyo, sinda nagpropesiya na an Kagurangnan iyong gayo an magdedestroso sainda gikan sa lalawgon kan kinaban laen lang kun sinda magsosolsol kan saindang mga kadaendatahan.
13 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan pinagpatagas an saindang mga puso, asin habong magdarangog kan saindang mga tataramon; asin an mga propeta nagmurundo asin nagrayo gikan sa pag-iriba nin mga katawohan.
14 Asin ini nangyaring naglipas na si Ethem naggigibo nin paghuhukom sa karigsokan sa bilog niyang mga aldaw; asin siya nagkaigwang ake na si Moron. Asin ini nangyaring naglipas na si Moron naghade bilang saiyang karibay; asin si Moron naggibo nin bagay na maririgsok sa atubangan nin Kagurangnan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na nagkaigwa nin sarong rebelyon sa pag-iriba nin mga katawohan, nin huli sa sikretong mga kumbinasyon na pinagpakusog tanganing makakapot nin kapangyarihan asin kaganahan; asin nagkaigwa nin sarong makusog na tawo sa pag-iriba ninda na yaon sa kadaendatahan, asin nakipaggiyera ki Moron, na sa paaging ini saiyang naagaw an kabangaan nin kahadean; asin saiyang pinagmantine an kabangaan kan kahadean sa kadakul na mga taon.
16 Asin ini nangyaring naglipas na si Moron an nakadaog saiya, asin naagaw an kahadean giraray.
17 Asin ini nangyaring naglipas na nagkaigwa nin saro pang makusog na tawo; asin siya sarong kamako-apoan kan tugang na lalake ni Jared.
18 Asin ini nangyaring naglipas na saiyang nadaog si Moron asin naagaw an kahadean; kun baya, si Moron namuhay sa laog nin pagkasakop sa bilog na katadaan kan saiyang mga aldaw; asin siya nagkaigwa nin ake na si Coriantor.
19 Asin ini nangyaring naglipas na si Coriantor namuhay sa laog nin pagkasakop sa bilog niyang mga aldaw.
20 Asin sa mga aldaw ni Coriantor nagkaigwa man nin kadakul na mga propeta, asin nagpropesiya nin kadakul asin makangalason na mga bagay, asin nag-agyat nin pagsosolsol sa mga katawohan, asin laen lang na sinda magsorolsol an Kagurangnang Diyos maggigibo nin paghuhukom kontra sainda pasiring sa saindang dagos na kapahamakan;
21 Asin na an Kagurangnang Diyos magpapadara o magdadara nin ibang mga katawohan tanganing pagsadirehon an kadagaan, sa paagi kan saiyang kapangyarihan, na arog sa manera na saiyang pinagdara an saindang mga ama.
22 Asin sinda nanikwal kan gabos na mga t ataramon nin mga propeta, nin huli kan saindang sikretong sosyedad asin maririgsok na karumputan.
23 Asin ini nangyaring naglipas na si Coriantor nagkaigwa nin ake na si Ehter, asin siya nagadan, nakapamuhay sa laog nin pagkasakop sa bilog niyang mga aldaw.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?