<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, July 12, 2006

ETHER TSAPTER 10 

Sarong hade nagpamahala kasunod kan kada saro--- An ibang mga hade matatanos; an iba man mararaot--- Kan an pagkamatanos iyo an naghahade, an mga katawohan bendisyunado asin nag-arasenso sa paagi nin Kagurangnan.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na si Shez, na sarong mako-apo ni Heth--- nin huli ta si Hetth napara na kan taggutom, asin an bilog niyang pagharongon laen lang ki Shez--- kun baya, si Shez iyo an nagpoon giraray na bilugon an sarong nagkapururak na mga katawohan.
2 Asin ini nangyaring naglipas na si Shez nakagiromdom sa kapahamakan kan saiyang mga ama, asin siya nagbilog nin sarong matanos na kahadean; nin huli ta saiyang nagiromdoman kun ano an ginibo nin Kagurangnan sa pagdara ki Jared asin an saiyang tugang na lalake sa pagbalyo sa katubigan; asin siya naglakaw sa mga dalan nin Kagurangnan; asin siya nagkaigwa nin mga akeng lalake asin babae.
3 Asin an saiyang pinakamatuang lalake, na an pangaran iyo si Shez, nagrebelde kontra saiya; daeng pagkukulang, si Shez hinampak sa paagi nin kamot kan tulisan, nin huli sa saiyang sobrang kayamanan, na nagdara nin katuninongan giraray sa saiyang ama.
4 Asin ini nangyaring naglipas na an saiyang ama nagturugdok nin kadakul na mga siyudad sa lalawgon nin kadagaan, asin an mga katawohan nagpopoon giraray na magkakalat sa bilog na lalawgon nin kadagaan. Asin si Shez nabuhay nin sobra kahaloy sa kagurangan nin edad; asin siya nagka-ake pa ki Riplakish. Asin siya nagadan, asin si Riplakish naghade bilang saiyang karibay.
5 Asin ini nangyaring naglipas na si Riplakish dae naggibo nin bagay na tama sa paghiling nin Kagurangnan, nin huli ta siya may kadakul na mga agom asin mga kabit, asin nag-atang sa mga abaga nin mga tawo nin magabat na pagsusunudon; iyo, saiya sindang pinagbuwisan nin magabaton na buwis; asin sa paagi kan mga buwis siya nagpatugdok nin kadakul na haluwagon na mga pagharongon.
6 Asin siya nagtugdok para saiya nin sarong grabe kagayon na trono; asin siya nagpatugdok nin kadakul na mga prisohan, asin an siisay man na dae nagsusunod sa pagbuwis saiyang pinagkukunkon palaog sa prisohan; asin an siisay man na dae nagbabayad nin buwis saiyang pinagkukunkon palaog sa prisohan; asin siya nagkausa na sinda padagos na magtatrabaho para sa saindang mga pangangaipo; asin an siisay man na habong magtrabaho saiyang pinagkausang paggagaradanon.
7 Kun baya siya nagkaigwa kan gabos niya magagayon na trabaho, iyo, maski na ngani an saiyang mapipinong bulawan saiyang pinagkausang bilugon sa laog nin prisohan. Asin ini nangyaring naglipas na saiyang pinasakitan an mga katawohan kan saiyang mga kalaswaan asin mga abominasyon.
8 Asin kan siya naghade sa laog nin kuwarenta asin duwang taon an mga katawohan napukaw na magrebelde kontra saiya; asin nagkaigwa nin giyera giraray sa kadagaan, na tanganing si Riplakish nagadan, asin an saiyang mga lahi pinagpaharale paluwas sa kadagaan.
9 Asin ini nangyaring naglipas pagkatapos nin kadakul na mga taon, si Morianton (siya bilang sarong kamako-apoan ni Riplakish) nagtipon na magkasararo nin sarong armada nin mga sinirikwal, asin nag-atake asin nagtao nin pakigiyera sa mga katawohan; asin siya nakapanggana nin kapangyarihan na mangingibabaw sa kadakul na mga siyudad; asin an giyera naging grabeng gayo kalala, asin naghaloy sa laog nin kadakul na mga taon; asin siya nakagana nin kapangyarihan na mangingibabaw sa bilog na kadagaan, asin pinagpamugtak an saiyang sadire bilang hade kan bilog na kadagaan.
10 Asin pagkatapos na saiyang maipamugtak an saiyang sadire bilang hade pinagpapundo na niya an pagabat sa mga katawohan, na sa arog na paagi siya nakagana nin pabor sa mga mata kan mga katawohan, asin saindang pinagnombraran siya na magin an saindang hade.
11 Asin saiyang ginibo an hustisya sa mga katawohan, pero bako sa saiyang sadire nin huli kan saiyang kadakul na mga kalaswaan; kun baya siya pinagputol gikan sa presensiya nin Kagurangnan.
12 Asin ini nangyaring naglipas na si Morianton nagturugdok nin kadakul na mga siyudad, asin an mga katawohan nagin sobra an kayamanan sa irarom kan saiyang pamamahala, pareho sa mga pagharongon, asin sa bulawan asin plata, asin sa pagtatanom nin mga butil, asin sa mga karnero, asin mga kabakahan, asin iba pang mga bagay na pinagbalik sa sainda.
13 Asin si Morianton nabuhay sa grabe kasobrang edad, asin siya nagkaigwa nin ake na si Kim; asin si Kim naghade bilang karibay kan saiyang ama; asin siya naghade nin walong taon, asin an saiyang ama nagadan. Asin ini nangyaring naglipas na si Kim dae naghade sa katanosan, kun baya siya dae pinagpaboran nin Kagurangnan.
14 Asin an saiyang tugang na lalake nag-alsa sa pagrebelde kontra sa saiya, sa paaging ini saiyang pinagdara siya pasiring sa pagkasakop; asin sa saiyang pagkagurang siya nagkaigwang ake na si Levi; asin siya nagadan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na si Levi nagsirbe sa laog nin pagkasakop pagkatapos kan pagkagadan kan saiyang ama, sa laog nin kuwarenta asin duwang taon. Asin siya nakigiyera laban sa hade nin kadagaan, sa paaging ini saiyang naagaw sa sadire niya an kahadean.
16 Asin pagkatapos na siya nakakua sa sadire nya nin kahadean siya naggibo kan bagay na tama sa paghiling nin Kagurangnan; asin an mga katawohan nag-asenso sa kadagaan; asin siya nabuhay sa sarong marhay na pagkagurang, asin nagkaigwa nin mga akeng lalake asin mga babae, asin siya man nagkaigwa nin akeng si Corom, na iyo an saiyang pinagngaranan na hade bilang saiyang karibay.
17 Asin ini nangyaring naglipas na si Corom naggibo nin bagay na marhay sa paghiling nin Kagurangnan sa bilog niyang mga aldaw; asin siya nagkaigwa nin mga akeng lalake asin mga babae; asin pagkatapos na siya nakahiling nin kadakul na mga aldaw siya nagadan, nagin arog sa kamugtakan kan iba sa kinaban; asin si Kish naghade bilang saiyang karibay.
18 Asin ini nangyaring naglipas na si Kish nagadan man, asin si Lib naghade bilang saiyang karibay.
19 Asin ini nangyaring naglipas na si Lib man naggibo nin bagay na marhay sa paghiling nin Kagurangnan. Asin sa mga aldaw ni Lib an mga makamandag na mga halas nagkaderestroso. Kun baya sinda nagpaduman sa kadagaan sa timog na parte, sa paghanap nin pagkakan para sa mga katawohan nin kadagaan, nin huli ta an kadagaan nakukunupan nin mga hayop sa mga kagubatan. Asin si Lib mismo nagin sarong matibayon na parahanap-pagkakan.
20 Asin sinda nagtugdok nin sarong dakulaon na siyudad sa may hayakpit na liog nin kadagaan, sa may lugar kun saen an dagat yaon sa tahaw nin kadagaan.
21 Asin saindang pinagpreserba an kadagaan sa may timog na parte para magin sarong kadawagan, tanganing makakua nin pagkakan. Asin an bilog na lalawgon nin kadagaan sa may norteng parte napano nin mga namamanwaan.
22 Asin sinda grabeng gayo kahigos, asin sinda nagbabakal asin nagpapabakal asin nagtatawadan sa lambang saro sa saro, na tangani sinda puwedeng makakua nin ganada.
23 Asin sinda naggigibo nin gabos na manera nin lansang, asin sinda naghihimo nin mga bulawan, asin plata, asin bakal, asin bronse, asin gabos na manera nin mga metal; asin saindang pinagkakalot ini gikan sa daga; kun baya, sinda nagkakalot paitaas nin darakulang umbok nin daga tanganing makakua nin lansang, nin bulawan, asin kan plata, asin kan bakal, asin nin bronse. Asin sinda naggibo nin gabos na manera nin pinong trabaho.
24 Asin sinda igwa nin mga sida, asin pinong tingtingon nin lino; asin sinda naggigibo nin gabos na manera nin yamit, na tanganing mabadoan an saindang mga sadire gikan sa saindang kahubaan.
25 Asin naggigibo nin gabos na manera nin pambungkal nin daga, pareho sa pagbungkal asin sa pagsabwag, sa pag-ani asin sa pagkalot, asin man sa paggiginik.
26 Asin sinda naggigibo nin gabos na manera nin kagamitan na saindang ginagamit para sa saindang mga hayupan.
27 Asin sinda naggigibo nin gabos na manera nin armas panggiyera. Asin sinda naggigibo nin gabos na manera nin trabaho na may grabeng gayo kakuryusong kaggibohan.
28 Asin dae pa nagkaigwa nin sarong mga katawohan na mas kapaladan kesa sainda, asin mas pang pinag-asenso sa paagi nin kamot nin Kagurangnan. Asin sinda yaon sa kadagaan na pinili labaw pa sa gabos na mga kadagaan, nin huli ta an Kagurangnan iyo an nagtaram kaini.
29 Asin ini nangyaring naglipas na si Lib nabuhay nin kadakul na mga taon, asin nagkaigwang mga akeng lalake asin mga babae; siya nagkaigwang akeng si Hearthom.
30 Asin ini nangyaring naglipas na si Hearthom naghade bilang karibay kan saiyang ama. Asin kan si Hearthom naghade nin beynte asin apat na taon, hilnga, an kahadean pinag-agaw sa saiya. Asin sya nagsirbe nin kadakul na mga taon sa pagkasakop, iyo, magin sagkod sa bilog na katadaan kan saiyang mga aldaw.
31 Asin siya nagkaigwang ake na si Heth, asin si Heth namuhay sa pagkasakop sa bilog niyang mga aldaw. Asin si Heth nagkaigwa nin akeng si Aaron, asin si Aaron namuhay sa pagkasakop sa bilog niyang mga aldaw; asin siya nagkaigwa nin ake na si Amnigaddah, asin si Amnigaddah man nag-eerok sa pagkasakop sa bilog niyang mga aldaw; asin siya nagkaigwa nin akeng si Coriantum, asin si Coriantum naki-erok sa pagkasakop sa bilog niyang mga aldaw; asin siya nagkaigwang ake na si Com.
32 Asin ini nangyaring naglipas na si Com nakapag-agyat paharayo nin kabangaan kan kahadean. Asin siya naghade sa kabangaan kan kahadean nin kuwarenta asin duwang taon; asin siya nakipaggiyera kontra sa hade, Amgid, asin sinda nagralaban sa laog nin kadakul na mga taon, na sa panahon na idto si Com an nanggana nin kapangyarihan na nangingibabaw ki Amgid, asin naagaw an kapangyarihan na nangingibabaw sa katadaan pa nin kahadean.
33 Asin sa mga aldaw nin Com nagpopoon na man na magkaigwa nin mga tulisan sa kadagaan; asin pinag-adaptar an lumang mga plano kaidto, asin nagpamahala nin panunumpa sa manera kan mga panahon, asin nagmawot na destrosohon giraray an kahadean.
34 Ngonian si Com nakipaglaban na gayo kontra sainda; daeng pagkukulang, siya dae nakatagal laban sainda.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?