<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, August 25, 2004

2 NEPHI TSAPTER 6 

Si Jacob binalikan giraray an kasaysayan kan mga Judio. An saindang pagkabihag asin pagbalik gikan sa Babilonia; an ministeryo asin pagkapako sa krus kan Solong Banal nin Israel; an tabang na naresibe gikan sa mga Hentil; asin saindang huring-aldaw na restorasyon kun sinda may paniniwala sa Mesiya.

*******

An mga tataramon ni Jacob, an tugang ni Nephi, na saiyang binuyagyag sa mga katawohan ni Nephi:
2 Hilnga, mga namumutan kong mga tugang, ako, si Jacob, na inapudan nin Diyos, asin inordinahan kabaing sa manera kan saiyang banal na orden, asin pinagkonsagra kan sakuyang tugang na si Nephi, na gikan sa saiya na saindang minimidbid bilang sarong hade o sarong protektor, asin sa saiya na kamo nakasandig para sa kaligtasan, uya kamo nakakaaram na ako nagtaram sa saindo nin grabe kadakul na mga bagay.
3 Siring man kaini, ako nagtataram saindo giraray; ta ako nagmamawot para sa karahayan kan saindong mga kalag. Iyo, an sakuyang kahaditan grabe para saindo; asin kamo mismo sa saindong sadire nakakaaram na gayo kaini. Ta ako nagpapagiromdom saindo sa bilog na kahigosan; asin ako nagtukdo saindo kan mga tataramon nin sakong ama; asin ako nagtaram sa saindo manungod sa gabos na mga bagay na mga nasurat na, magpoon pa sa pagmukna nin kinaban.
4 Asin ngonian, hilnga, ako nagtataram sa saindo manungod kaining mga bagay na iyo ngonian, asin idtong paabuton pa sana; kun kaya, ako magbabasa saindo kan mga tataramon ni Isaias. Asin ini an mga tataramon na ginusto kan sakong tugang na mawot niyang itataram ko sa saindo. Asin ako nagtataram sa saindo para man sana sa saindong karahayan, na kamo makanuod asin magpamuraway sa pangaran kan saindong Diyos.
5 Asin ngonian, ang mga tataramon na sakuyang babasahon iyo idtong sinabi ni Isaias manungod sa gabos na harong nin Israel; kun kaya, sinda puwedeng maikabaing sa saindo, ta kamo kabilang sa harong nin Israel. Asin igwa nin kadakul na mga bagay na ipinagtaram na ni Isaias na maikabaing sa saindo, nin huli ta kamo kabilang sa harong nin Israel.
6 Asin ngonian, uya an saiyang mga tataramon; kaya nagsabi an Kagurangnan Diyos: Hilnga, sakuyang ipaglalangkaw an sakong kamot sa mga Hentil, asin ipamugtak ko an sakong bandera sa mga tawo; asin saindang dadarahon an saindong mga aking lalake sa saiyang mga takyag, asin an saindong mga aking babae kakargahon sas ibabaw kan saindong mga abaga.
7 Asin an mga hade iyo an saindong parabantay na ama, asin an saindang mga reyna iyo an magin mga parabantay na ina; sinda magduduko paibaba sa saindo na an saindang mga lalawgon nakadungog sa daga, asin magpapagpag nin alpog kan saindang mga bitis; asin ika makakaaram na Ako ang Kagurangnan; ta sinda dae masusupog na maghahalat para sakuya.
8 Asin ngonian ako, si Jacob, magtataram nin arog kaini manungod sa mga tataramon na ini. Ta hilnga, an Kagurangnan ipinapahiling sakuya na idtong mga yaon sa Jerusalem, kun saen kita naggikan, ginaradan asin dinarara paharayo bilang mga bihag.
9 Siring man, an Kagurangnan ipinahiling sa sakuya na dapat na sinda magbalik giraray. Asin siya man ipinahiling sakuya na an Kagurangnan Diyos, an Solong Banal nin Israel, dapat na magpahiling sainda sa laman; asin pagkatapos na siya magpahiling kan saiyang sadire sindang gayo nagtutuya-tuya saiya asin ipapako siya sa krus, na uyon sa mga tataramon nin anghel na iyo ang nagsabi kaini sa sakuya.
10 Asin pagkatapos na saindang pinatagas an saindang mga puso asin pinahukray an saindang mga liog laban sa Solong Banal nin Israel, hilnga, an mga kahukuman nin Solong Banal nin Israel mangingibabaw sa sainda. Asin an aldaw maabot na sinda hahampakon asin pasasakitan.
11 Kun kaya, pagkatapos na sinda itutulak pasiring duman asin padigde, ta kaya sabi kan anghel, kadakul an masasakitan sa laman, asin dae itutugot na mapapara, nin huli sa mga pangadye nin paratubod; sinda ikakaralat, asin hahampakon, asin kapupungutan; siring man, an Kagurangnan magigin maheherakon sa sainda, na kun sinda mag-abot sa pagkaaram kan saindang Paratubos, sinda pagkakasararoan na titiponon giraray sa mga kadagaan nin saindang kamanahan.
12 Asin paladan an mga Hentil, sinda na an mga propeta nagsurat ta hilnga, kun ini mangyari na sinda magsosolsol asin dae makilaban ki Sion, asin dae makisumaro an saindang mga sadire sa dakulaon asin makakangoro-ngirhat na simbahan, sina maliligtas; ta an Kagurangnan Diyos mismo an magpapatunay kan saiyang mga tipan na saiyang hinimo sa saiyang mga kaakian; asin sa kausang ini propeta nagsurat kaining mga bagay.
13 Kun kaya, sinda na nakikilaban sa Sion asin an pinagtipanan na mga katawohan nin Kagurangnan iyo an magpapagpag nin alpog sa saindong mga bitis; asin an banwaan nin Kagurangnan dae nanggad masusupog. Ta an banwaan nin Kagurangnan iyo sinda na naghahalat para saiya; ta sinda naghahalat pa giraray sa pag-abot kan Mesiyas.
14 Asin hilnga, uyon sa mga tataramon nin propeta, an Mesiyas magpapamugtak kan sadire niya giraray sa ikaduwang pagkakataon na tanganing bawion sinda; kun kaya, siya magpapahiling kan saiyang sadire sa sainda sa kapangyarihan asin dakulang kamurawayan, sa ikapapahamak kan saindang mga kaiwal, kun an aldaw na iyan mag-abot na sinda may paniniwala saiya; asin mayo siyang hahampakon sa mga may paniniwala saiya.
15 Asin sinda na mayong paniniwala saiya hahampakon, pareho sa paagi nin kalayo, asin nin bagyo, asin nin linog, asin nin pagbulos kan dugo, asin nin mga peste, asin nin taggutom. Asin sinda makakaaram na ang Kagurangnan iyo an Diyos, an Solong Banal nin Israel.
16 Ta an biktima makukua daw gikan saiya na makusog, o an talagang nasakop iyo an hahawason?
17 Pero kaya sinabi nin Kagurangnan: Maski na ngani an mga nasakop nin makusog dadarahon paharayo, asin an biktima kan terible ihahawas; ta an Mapangyaring Diyos iyo an maghahawas kan saiyang pinagtipanang banwaan. Ta kaya sinabi nin Kagurangnan: Ako an makikilaban sa sainda na makikilaban sa saindo ---
18 Asin ako magbabahog sainda na nag-aapi saindo, nin sadire man sana nindang laman; asin sinda magkakabururat kan sadire man sana nindang mga dugo na arog kan mahamison na anak; asin an gabos na laman makakaaram na Ako an Kagurangnan iyo an saindong Tagapagligtas asin an saindong Paratubos, an Solong Mapangyari ni Jacob.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?