<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, August 25, 2004

2 NEPHI TSAPTER 7 

Si Isaias nagtaram na arog kan Mesiyas --- An Mesiyas magkakaigwa nin dila nin sarong may pagkanuod --- Saiyang itatao an likod niya sa mga parahampak --- Dae siya malalawigaw --- Ikumpara sa Isaias 50.

*******

Iyo, ta kaya nagsabi an Kagurangnan: Ipinamugtak ta daw na harayo, o ipinagtakwil taka sagkud pa man? Ta nagsabi an Kagurangnan: Haen na an surat nin pakipasuhayan kan saimong imo? Sa kiisay ko ika ipinamugtak na harayo, o arin sa mga nagpapautang sako na ipinabakal ko ika? Iyo, kiisay ko ikaw ipinabakal? Hilnga, ta an sadire mong kadaendatahan iyo an nakapagbakal kan sadire mo man sana, asin nin huli kan saimong mga kalapasan iyo an nagpaharayo nin kinamugtakan kan saimong ina.
2 Kun kaya, kan ako mag-abot, mayong tawo; kan ako mag-apud, iyo, mayo ni saro na nagsimbag. O harong nin Israel, an kamot ko daw nagin halipot na tanganing dae makatubos o ako mayong kapangyarihan na tanganing magligtas? Hilnga, sa sakong pagsaway, pinadagang ko an dagat, ginibo ko na an saindang mga salog magin sarong kaparangan asin an saindang sira nagin mabataon nin huli ta an mga tubig nagin dagang na, asin sinda nagkagaradan nin huli sa kapahaan.
3 Ako ang nagbado kan mga kalangitan nin kaitoman, asin ako an naggibo nin badong sako na saindang pantahob.
4 An Kagurangnan Diyos nagtatao sako kan dila nin may pagkanuod, na tanganing ako dapat na makakaaram kun paano makapagtaram nin sarong tataramon sa tamang panahon, O harong nin Israel. Kun ika pinanaluluyahan siya nagmamata sa kada pagkaaga. Siya an nagpupukaw kan sakuyang talinga na tanganing magdangog arog nin may pagkanuod.
5 An Kagurangnan Diyos iyo an nagbukas kan sakuyang talinga, asin ako bakong nagsinutil, ni binirik ko an sakuyang likod.
6 Ako nagtao kan sakuyang likod sa parahampak, asin an sakuyang mga pisngi sa sainda na nambubunot nin barbas. Ako dae nagtago kan sakuyang lalawgon sa kasusupgan asin panlulutab.
7 Ta an Kagurangnang Diyos iyo an magtatabang sako, kaya ako dae nanggad malalawigaw. Kaya ipinamugtak ko an sakuyang lalawgon na garo sarong gapo nin kiskisan, asin ako mag-aaram na ako dae dapat na masupog.
8 Asin an Kagurangnan harani sana, asin siya an nagbabantay sako. Siisay baya an makikilaban sako? Magtindog kitang nagkasararo. Siisay an sakong kaiwal? Pabayaeng magrani sako, asin ako an maghahampak saiya sa paagi nin kusog kan sakuyang nguso.
9 Ta an Kagurangnang Diyos iyo an magtatabang sakuya. Asin an gabos na magkokondena sako, hilnga, gabos sinda magluluma arog nin sarong yamit, asin an ipis iyo an magkakakan sainda.
10 Siisay sa saindo na may pagkatakot sa Kagurangnan, na nagsusunod sa boses kan saiyang surugoon, na naglalakaw sa kadikloman asin mayong liwanag?11 Hilnga gabos kamo na nagsisindi nin kalayo, na nag-aantabay kan saindong mga sadire sa palibot nin silyab, maglakaw sa liwanag kan saindong kalayo asin sa silyab na saindong sinindihan. Iyo ini an saindaong makakamtan sa kamot ko--- kamo maghihigda sa kamondoan.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?