<$BlogRSDUrl$>

Monday, November 08, 2004

2 NEPHI TSAPTER 17 

An Ephraim asin Syria makikigiyera laban sa Judah --- Si Cristo ipapangaki nin sarong birhen --- Ikumpara sa Isaias 7.

*******

Asin ini nangyaring naglipas sa mga aldaw ni Ahaz na aki ni Jotham, na aki ni Uzziah, hade nin Judah, na si Rezin, hade nin Syria, asin si Pekah na aki ni Remaliah, hade nin Israel, nagduman pasiring sa Jerusalem na tanganing makigiyera laban sainda, pero dae nanggana laban kaini.
2 Asin ini pinamareta sa pagharongon ni David, na nagsasabi: An Syria nakisabwatan sa Ephraim. Asin an saiyang puso naghiro, asin an puso kan saiyang katawohan, arog kan mga kahoy kan kadlagan na pinapahiro kan paros.
3 Pagkatapos nagsabi an Kagurangnan ki Isaias: Lakaw na ngonian na tanganing makiatubang ki Ahaz, ika asin si Shearjashub saimong aking lalake, sa puro kan pinag-aagasan nin tubig sa itaas kan languyan sa may agihan kan lugar na pinaglalabahan;
4 Asin magsabi ka saiya: Magdangog ka, asin magtuninong; dae ka matakot, ni panluyahan an saimong puso sa duwang ikog kaining nag-aasong mga karaba, nin huli sa makuring kaanggotan ni Rezin kan Syria, asin sa aking lalake ni Remaliah.
5 Nin huli ta an Syria, Ephraim, asin an aking lalake ni Remaliah, nagplano nin maraot na hatol laban saimo, nag nagsasabi:
6 Magduman kita laban sa Judah asin takoton ta ini, asin maghimo kita nin sarong laogan duman para satuya, asin magbugtak nin sarong hade sa katahawan ninda, iyo, an aking lalake ni Tabeal.
7 Kaya nagsabi an Kagurangnan Diyos: Ini dae makakatindog, ni ini mangyayaring maglipas.
8 Ta an payo nin Syria iyo an Damascus, asin an payo nin Damascus, Rezin; asin sa laog nin anom na pulo asin limang taon an Ephraim magkakawaratak-watak, asin ini dae magin sarong banwaan.
9 Asin an payo nin Ephraim iyo an Samaria, asin an payo nin Samaria iyo an aking lalake ni Remaliah. Kun ika dae maniniwala sigurado ikaw dae magin estabilisado.
10 Bilang kadagdagan, an Kagurangnan nagtaram giraray ki Ahaz, na nagsasabi:
11 Maghagad ka nin sarong senyal nin Kagurangnan saimong Diyos; hagadon mo ini maski hale sa mga kairaroman, o sa mga kahalangkawan sa ibabaw.
12 Pero si Ahaz nagsabi: Ako dae maghahagad, ni ako magtetentar sa Kagurangnan.
13 Asin siya nagsabi: Magdangog ka ngonian, O harong ni David; ini daw sarong sadit na bagay para saindo na pagalon an mga tawo, pero saindo man papagalon an sakuyang Diyos?
14 Kun kaya, an Kagurangnan mismo iyo an magtatao saimo nin sarong senyal --- Hilnga, sarong birhen ang maglilihi, asin magmumundag nin sarong aking lalake, asin aapudon an saiyang pangaran na Immanuel.
15 Mantikilya asin tangguli an saiyang kakakanon, na tanganing siya makanuod na magsayuma sa maraot asin magpili sa marahay.
16 Ta bago pa man an aki makakanuod na magsayuma sa maraot asin magpili nin marahay, an daga na saimong pinagkaka-ongisan mapapabayaan kan kapareho niyang mga hade.
17 Ang kagurangnan ang magdadara sa saimo, asin sa saimong katawohan, asin sa harong kan saimong ama, an mga aldaw na dae nag-abot gikan sa aldaw na an Ephraim nagsuhay gikan sa Judah, an hade nin Assyria.
18 Asin ini mangyayaring maglilipas sa aldaw na iyan na an Kagurangnan mag-aapud para sa langaw na yaon sa pinakapurong parte nin Ehipto, asin para sa libgos na yaon sa daga nin Assyria.
19 Asin maarabot sinda, asin sinda gabos magpapahingalo sa mapungaw na kabulodan, asin sa mga labot nin mga kagapoan, asin sa gabos na mga katunokan, asin sa gabos na mga kaawotan.
20 Sa kaparehong aldaw an Kagurangnan mag-aahit na igwa nin sarong labahang bayadan, sa paagi ninda na yaon sa balyong salog, sa paagi kan hade nin Assyria, an payo, asin an buhok kan bitis; asin ini man iyo an maghahale kan barabas.
21 Asin ini mangyayaring maglilipas sa aldaw na iyan, sarong tawo an magmamato sa sarong akionon na baka asin duwang karnero;
22 Asin ini mangyayaring maglilipas, ta sa kadakul na gatas sinda magtatao siya magkakakan nin mantikilya; ta an mantikilya asin an tangguli iyo an kakakanon kan lambang saro na iyo an nagkawaralat sa daga.
23 Asin ini mangyayaring maglilipas sa aldaw na iyan, an lambang lugar, kun saen yaon an sanribong ubas na yaon sa sanribong saradit na pilak, na para sa mga kadawagan asin mga katunokan.
24 Igwa nin mga pana asin igwa nin mga pamana an mga tawong maarabot digde, nin huli ta an gabos na kadagaan magigin mga kadawagan asin mga katunokan.
25 Asin an gabos na kabuludan na bubungkalon sa paagi nin asadol, dae mo madudumanan sa takot na ini mga kadawagan asin mga katunokan; pero ini para sa pasabsaban kan mga baka, asin sa pastulan kan mga maluluyang klase nin baka.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?