<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, August 03, 2005

ALMA TSAPTER 4 

Si Alma nagbunyag nin rinibong mga nagbarag-ong mga tawo --- An kadaendatahan naglaog sa Simbahan, asin an pagprogreso kan simbahan na-antala --- Si Nephihah iyo an pinagngaranan na pamayong huwes --- Si Alma, bilang pinakahalangkaw na pade, ipinagdulot an sadire para sa ministeryo.

*******

Ngonian ini nangyaring naglipas na sa ika-anom na taon kan pagpapamahala nin mga huwes na nangibabaw sa mga katawohan nin Nephi, mayo nin mga ralabanan o mga pakigiyera sa kadagaan nin Zarahemla.
2 Pero an mga katawohan nagmundo, iyo, nagmundong gayo sa pagkawara kan saindang mga katugangan, asin man sa pagkawara kan saindang mga kakarnerohan asin mga kabakahan, asin man sa pagkawara kan saindang omahan nin mga butil, na pinagtirimak-timakan sa irarom kan mga bitis asin pinagderestroso kan mga Lamanita.
3 Asin grabeng gayo an saindang mga kamondoan na an lambang kalag naggibong magmundo; asin sinda nagtutubod na ini iyo an mga kahukuman nin Diyos na ipinadara sainda nin huli kan saindang mga karigsokan asin kan saindang mga karumputan; kun kaya sinda nagmuklat sa sarong kagiromdoman kan saindang katalagahan.
4 Asin sinda nagpoon sa pag-establisa kan simbahan na may bilog na pagmawot; iyo, asin kadakul an nabunyagan sa mga tubig kan Sidon asin nagin kabale sa simbahan nin Diyos; iyo, sinda pinagbunyagan sa paagi kan kamot ni Alma, na iyo an kinonsagrang halangkaw na pade na mangingibabaw sa mga katawohan kan simbahan, sa paagi kan kamot nin saiyang ama na si Alma.
5 Asin ini nangyaring naglipas na sa ikapitong taon kan pagpapamahala kan mga huwes nagkaigwa nin labi sa tres mil kinyentos na mga kalag na nakisumaro kan saindang mga sadire sa simbahan nin Diyos asin nagkaburunyagan na. Asin kaya natapos an ikapitong taon na pagpapamahala kan mga huwes sa pangingibabaw sa mga katawohan ni Nephi; asin nagkaigwa nin padagos na katuninongan sa bilog kaidtong panahon.
6 Asin ini nangyaring naglipas na sa ikawalong taon kan pagpapamahala nin mga huwes, na an mga katawohan nin simbahan nagpoon na magin mapang-abaw-abaw, nin huli sa nagsosobra nindang mga kayamanan, asin an saindang pinong mga sutla, asin an saindang hinabing na lino, asin nin huli kan saindang kadakul na mga kakarnerohan asin mga kabakahan, asin an saindang mga bulawan asin an saindang mga plata, asin an gabos na manera nin mga mahahalagang mga bagay, na saindang nagkakurua sa paagi kan saindang paghigos; asin sa kaining mga bagay na nakapaglangkaw sa kapa-abaw-abawan kan saindang mga mata, nin huli ta sinda nagpoon na na magsul-ot nin grabe kamahal na mga pagbabado.
7 Ngonian iyo ini ang nagkausa nin grabeng kahaditan ki Alma, iyo, asin sa kadakul na mga tawo na si Alma an nagkonsagra sa magin mga paratukdo, asin mga pade, asin mga elder nin simbahan; iyo, kadakul sainda an grabe an pagkamundo nin huli kan karigsokan na saindang namansayan na nagpoon nang gayong nagin yaon sa pag-iriba kan saindang mga katawohan.
8 Nin huli ta saindang nahihiling asin namamansayan na may dakulang pagkamundo na an mga katawohan nin simbahan nagpoon na nagpapalangkaw sa kapa-abaw-abawan kan saindang mga mata, asin ipinapamugtak an saindang mga puso sa mga kayamanan asin sa mga mayong kamugtakan na mga bagay sa kinaban, na sinda nagpoon na magin mga paralibak, an saro kontra sa saro, asin sinda nagpoon na magpersige sa iba na dae nagtutubod uyon sa saindang mga pansadireng pagboot asin kaogmahan.
9 Asin kaya, kaining ikawalong taon kan pagpapamahala nin mga huwes, nagkaigwa nin pagpopoon nin magin dakulang pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba nin mga tawo kan simbahan; iyo, nagkaigwa nin mga iringgitan, asin sirimbagan, asin malisya, asin mga pagpersige, asin kapa-abaw-abawan, asin maski ngani minasobra pa sa sainda na bakong mga kabale sa simbahan nin Diyos.
10 Asin kaya natapos an ikawalong taon kan pagpapamahala nin mga huwes; asin an karigsokan kan simbahan iyo an sarong dakulang kaulangan para sainda na bakong kabale sa simbahan; asin kaya an simbahan nagpoon na maghulog sa pagigin progresibo kaini.
11 Asin ini nangyaring naglipas na sa pagpoon kan ikasiyam na taon, si Alma nakamasid sa karigsokan nin simbahan, asin saiya man nahihiling na an ehemplo kan simbahan nagpopoon na mag-akit sa iba na mga kayong pagtubod na gumibo gikan sa sarong pedasong kadaendatahan pasiring sa saro pa, kaya iyo an nakapagdara nin kapahamakan sa mga katawohan.
12 Iyo, saiyang nahihiling an bakong pantay na kamugtakan nin mga katawohan, an iba nagpapalangkaw kan saindaang mga sadire sa kapa-abaw-abawan, pinaghahamak an iba, tinatalikod an saindang mga likod sa mga may pangangaipo asin mga huba asin sa sainda na mga gutom na, asin sa sainda na mga napapaha, asin sa sainda na may kahelangan asin may kasakitan.
13 Ngonian iyo ini an nagkausa nin dakulang mga pagtatangis sa pag-iriba nin mga katawohan, habang an iba ipinapababa an saindang mga sadire, nagtatabang sa iba na nangangaipong gayo kan saindang katabangan, halimbawa baga sa pagheheras kan saindang mga pagsadire sa mga pobre asin sa mga nangangaipo, pinapakakan an mga gutom, asin nakakamate nin gabos na mga manera nin kasakitan, sa ngaran ni Cristo, na maabot uyon sa espiritu nin pagpropesiya;
14 Pinaghihiling na gayo an pag-abot kan aldaw na idto, kun kaya pinapaurog an kapatawaran kan saindang mga kasalanan; napapano nin dakulang kaogmahan nin huli sa pagkabuhay-liwat nin mga gadan, na uyon sa kagustuhan asin kapangyarihan asin pagliligtas ni JesuCristo gikan sa mga gapos nin kagadanan.
15 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na si Alma, na iyo an nakakahiling sa mga kasakitan kan mga mapagpakumbabang parasunod ni Diyos, asin mga pagpepersige na ipinapamate sainda kan katadaan nin saiyang mga katawohan, asin nakamasid kan gabos nin saindang dae pagkapantay-pantay, nagpoon na magin mamondoon na gayo; daeng pagkukulang na an Espiritu nin Kagurangnan dae nagpabaya saiya.
16 Asin siya nagpili nin sarong madunong na tawo na yaon sa pag-iriba kan mga elders nin simbahan, asin nagtao saiya nin kapangyarihan na uyon sa boses nin mga katawohan, na tanganing siya magkaigwa nin kapangyarihan na magpasar nin mga leyes na uyon sa mga leyes na itinao na, asin ipamugtak ini sainda na may kakusugan na uyon sa nagkaginibohang karigsokan asin mga krimen nin mga katawohan.
17 Ngonian an kapangaranan kan tawong ini iyo si Nephihah, asin siya pinagngaran na pinakapamayong huwes; asin siya nagtutukaw sa tukawan nin paghuhukom na tanganing maghuhukom asin iyo an magtagapamahala nin mga katawohan.
18 Ngonian si Alma dae niya ipinagpaubaya sa saiya an opisina na magin halangkaw na pade na mangingibabaw sa simbahan, alagad saiyang itinada an opisina nin halangkaw na pade sa saiyang sadire; pero saiyang ipagpaubaya an tukawan nin paghuhukom ki Nephihah.
19 Asin ini saiyang ginibo na tanganing siya sa saiyang sadire puwedeng magpaduman sa pag-iriba kan saiyang mga katawohan, o sa pag-iriba kan mga katawohan ni Nephi, na tanganing siya makapagbalangibog nin tataramon nin Diyos sa sainda na tanganing pamukawan sinda sa paggiromdom kan saindang katungdan, asin tanganing siya puwedeng mahila pababa, sa paagi kan tataramon nin Diyos, an bilog na kapa-abaw-abawan asin katusuhan asin an gabos na mga pag-iiriwal-iwal na yaraon sa pag-iriba kan saiyang mga katawohan, nahiling na mayong ibang dalan na puwede sindang mabawi kundi iyo na darahon sinda sa sarong tunay na testimonya na laban man sana sa sainda.
20 Asin kaya sa pagpoon kan ikasiyam na taon nin pagpapamahala nin mga huwes na nangingibabaw sa mga katawohan nin Nephi, si Alma iyo an nagpaubayang itao an tukawan nin paghuhukom ki Nephihah, asin ipinagpamugtak niya an saiyang sadire na magin halangkaw na pade sa banal na orden nin Diyos, para sa testimonya kan tataramon, na uyon sa espiritu nin paghahayag asin propesiya.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?