<$BlogRSDUrl$>

Friday, March 24, 2006

HELAMAN TSAPTER 5 

Si Nephi asin Lehi pinagdeboto an saindang mga sadire sa pagbabalangibog--- An saindang mga pangaran nag-iimbita sainda na pangarugan kan saindang mga buhay an saindang mga ninuno--- Si Cristo an nagbabalukat sainda na nagsosolsol--- Si Nephi asin Lehi nakahimo nin kadakul na mga nagbalik-loob asin nagkapririso, asin kalayo an nakapalibot sainda--- Sarong panginuron nin kadikloman an nagpandong sa tulong gatos na katawohan--- An kadagaan nagyugyog asin sarong boses an nagsugo sa mga tawo na magsolsol--- Si Nephi asin Lehi nakipag-olay sa mga anghel, asin an kadaklan nakapalibutan nin kalayo.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na sa kaparehong taon, hilnga, si Nephi pinaghunod an tukawan nin paghuhukom sa sarong tawo na an pangaran Cezoram.
2 Nin huli ta habang an saindang mga leyes asin an saindang gobyerno pinag-establisa sa paagi nin boses nin mga katawohan, asin sinda nagpili nin maraot mas dakul an numero kesa sainda na nagpili nin marhay, kun kaya sinda naghihinog na para sa kapahamakan, nin huli ta an mga leyes nagigin mga koraptado.
3 Iyo, asin bako lang ini gabos; sinda na mga tiso an liog na mga katawohan, na tanganing sinda dae napapamahalaan sa paagi nin ley nin hustisya, laen lang kun ini pasiring sa saindang kapahamakan.
4 Asin ini nangyaring naglipas na si Nephi pinanluyahan nin huli kan kadaendatahan; asin saiyang pinagsuko an tukawan nin paghuhukom, asin lugod pinag-ako sa sadire na magbalangibog nin tataramon nin Diyos sa bilog na katadaan kan saiyang mga aldaw, asin an saiyang tugang na lalake na si Lehi man, sa bilog na katadaan kan saiyang mga aldaw;
5 Nin huli ta saindang nagiromdoman an mga tataramon na an saindang ama na si Helaman nagtaram sa sainda. Asin iyo ini an mga tataramon na saiyang pinagsabi:
6 Hilnga, mga ake kong lalake, ako nagmamawot na dapat nindong giromdomon na magsunod sa mga kasugoan nin Diyos; asin an gusto ko na saindong ideklara sa mga katawohan ining mga tataramon. Hilnga, sakuyang pinagtao saindo an mga pangaran kan satuyang enot na mga magurang na nagruluwas sa kadagaan nin Jerusalem; asin ini sakong ginibo na kun sakali saindong magiromdoman an saindong mga pangaran kamo makagiromdom sainda; asin kun kamo makagiromdom sainda saindong magiromdoman an saindang mga nakaginiribohan; asin kun saindong magiromdoman an saindang mga nagibo puwede nindong maaraman kun paano ini naisabi, asin man naisurat, na sinda marhayon.
7 Kun kaya, mga ake kong lalake, ako namamawot na saindong dapat na gigibohon idtong mga marhay; na naisabi na saindo, asin ma naisurat na, magin arog kan mga nasabi na asin nasurat na sainda.
8 Asin ngonian mga ake kong mga lalake, hilnga ako igwa pa nin ano pa man na kadagdagan na pinagmamawot sa saindo; na an kamawotan iyo, na kamo dae maggigibo kaining mga bagay na kamo maghambog, pero kamo puwedeng maggigibo kaining mga bagay tanganing magsaray para sa saindong mga sadire nin kayamanan sa langit; iyo, na ini eternal, asin ta dae napapara; iyo, na tangani baya kamo magkakaigwa kaining presyosong regalo nin eternal na buhay, na kita magkakaigwa nin rason na maghuhuna-huna na ipinagtao sa satuyang mga ama.
9 O giromdoma, giromdoma, mga aken kong lalake, an mga tataramon na si Hadeng Benjamin an nagsabi sa saiyang mga katawohan; iyo, giromdoma na mayong ibang dalan ni paagi kun saen an tawo maliligtas, kundi sa paagi sana sa pagbabayad-sala nin dugo ni Cristo Jesus, na maabot; iyo, giromdoma na siya maabot sa pagbalukat kan kinaban.
10 Asin giromdoma man an mga tataramon na si Amulek an nagsabi ki Zeezrom, sa siyudad nin Ammonihah; nin huli ta siya nagsabi sa saiya na an Kagurangnan seguradong dapat na mag-abot tanganing balukaton an saiyang mga katawohan; pero siya dae maabot sa pagbalukat sainda na yaon sa saindang mga kasalan, kundi balukaton sinda gikan sa saindang mga kasalan.
11 Asin siya igwa nin kapangyarihan na ipinagtao sa saiya gikan sa Ama tanganing magbalukat sainda gikan sa saindang mga kasalan nin huli sa pagsosolsol; kun kaya saiyang ipinadara an saiyang mga anghel tanganing ideklara an marhay na bareta tungkol sa mga kondisyon nin pagsosolsol, na magdadara pasiring sa kapangyarihan nin Parabalukat, pasiring sa kaligtasan kan saindang mga kalag.
12 Asin ngonian, mga ake kong lalake, giromdoma, giromdoma na ini yaon sa gapo kan satuyang Parabalukat, na iyo si Cristo, an Ake nin Diyos, na saindaong itugdok an saindong pundasyon; na sa panahon na an diyablo magpapadara kan saiyang makusog na mga paros, iyo, an saiyang mga tiunay sa buhawi, iyo, sa panahon na an saiyang mga niyebe asin an saiyang makusugon na bagyo na magpapakol sa saindo, ini mayong kapangyarihan na mangingibabaw saindo tanganing butungon kamo pababa pasiring sa gulpo nin mga katiosan asin mayong katapusan na katangisan, nin huli sa gapo kun saen kamo nakasandig, na iyo an tunay na pundasyon, sarong pundasyon kun saen baya kun an mga tawo magsarig sinda dae mapupukan.
13 Asin ini nangyaring naglipas na iyo ini an mga tataramon na si Helaman an nagtukdo sa saiyang mga akeng lalake; iyo, siya nagtukdo sainda nin kadakul na mga bagay na dae pa nasusurat, asin man kadakul na mga bagay an mga nasurat na.
14 Asin saindang nagiromdoman an saiyang mga tataramon; asin kun kaya sinda nagpadagos, na nagsusunod sa mga kasugoan nin Diyos, tanganing magtukdo nin tataramon nin Diyos sa pag-iriba kan gabos na mga katawohan nin Nephi, poon sa siyudad nin Masagana;
15 Asin magpoon duman pasiring sa siyudad nin Gid; asin gikan sa siyudad nin Gid pasiring sa siyudad nin Mulek;
16 Asin magin gikan sa sarong siyudad sagkod sa iba, hanggan sa sinda makaduman sa pag-iriba kan bilog na mga katawohan nin Nephi na yaon sa kadagaan sa may katimogan; asin gikan duman pasiring sa kadagaan nin Zarahemla, sa pag-iriba kan mga Lamanita.
17 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagbalangibog na igwa nin dakulang kapangyarihan, na tanganing baya saindang naparibong an dakul saindang mga paribok na nagbaralyo na gikan sa mga Nephita, na tanganing baya sinda nagdulok asin nagkumpisal kan saindang mga kasalan asin nagkaburunyagan pasiring sa pagsosolsol, asin tulos nagbalik pasiring sa mga Nephita tanganing hingohaon na pakarhayon sa sainda an mga kasalanan na saindang nagkagirinibohan na.
18 Asin ini nangyaring naglipas na si Nephi asin Lehi nagbalangibog sa mga Lamanita na igwa nin dakulang kapangyarihan asin autoridad, nin huli ta sinda may kapangyarihan asin autoridad na ipinagtao sa sainda na tanganing sinda baya puwedeng makapagtaram; asin sinda man igwa na kun ano an saindang dapat na isabi na ipinagtao na sainda---
19 Kun kaya sinda nagtaram sa dakulang kangalasan kan mga Lamanita, tanganing makumbinsi sinda, na tangani bayang magka-igwa nin otsol mil na mga Lamanita na yaon sa kadagaan nin Zarahemla asin sa nakapalibot na nagpabunyag pasiring sa pagsosolsol, asin nagkakurumbinsi kan mga karigsokan kan mga tradisyon kan saindang mga ama.
20 Asin ini nangyaring naglipas na si Nephi asin si Lehi nagpadagos gikan duman pasiring sa kadagaan nin Nephi.
21 Asin ini nangyaring naglipas na sinda dinarakop kan armada nin mga Lamanita asin pinagkunkon sa prisohan; iyo, magin duman sa kaparehong prisohan kun saen si Ammon asin an saiyang mga katugangan pinagkunkon kan mga surugoon ni Limhi.
22 Asin pagkatapos na sinda pinagkunkon sa laog nin prisohan sa kadakul na mga aldaw na mayo nin pagkakan, hilnga, sinda nagpasiriring sa prisohan tanganing kuahon sinda na baya saindang puwedeng garadanon sinda.
23 Asin ini nangyaring naglipas na si Nephi asin si Lehi pina-ikutan nin kalayo, na magin sinda dae nakadukot kan saindang mga kamot sa sainda nin huli sa takot na baka sinda magkasurulo. Daeng pagkukulang, si Nephi asin si Lehi dae nasulo; asin sinda baya nagtitindog sa tahaw nin kalayo asin dae nasusulo.
24 Asin kan saindang mahiling na sinda napapalibutan nin sarong harigi nin kalayo, asin ini dae nakakasulo sainda, an saindang mga puso nakakua nin kusog-boot.
25 Nin huli ta saindang nahiling na an mga Lamanita dae makakadukot kan saindang mga kamot sainda; ni sinda makadulok harani sainda, pero nakatindog na garo baga sinda nakatirikbalo sa kangalasan.
26 Asin ini nangyaring naglipas na si Nephi asin si Lehi nakatindog asin nagpoon sa pagtaram sa sainda, na nagsasabi: Dae kamo matakot, nin huli ta hilnga, an Diyos mismo iyo an nagpahiling sa saindo kaining marbelosong bagay, kun saen ipinapahiling sa saindo na kamo dae makakadukot kan saindong mga kamot samuya tanganing garadanon kami.
27 Asin hilnga, kun sinda makapagtaram kaining mga tataramon, an daga naglinog nin makusugon, asin an mga dingding kan prisohan nagkataranyog na garo baga sinda harani nang magkapurukan sa daga; pero hilnga, dae sinda nagkapurukan. Asin hilnga, sinda na yaraon sa prisohan mga Lamanita asin Nephita na mga paribok.
28 Asin ini nangyaring naglipas na sinda napalindongan nin sarong panginuron nin kadikloman, asin sarong makangorongirhat na pagkatakot an nag-abot sainda.
29 Asin ini nangyaring naglipas na may nag-abot na sarong tingog na garo baga hale sa ibabaw kan panginuron nin kadikloman, na nagsasabi: Magsolsol kamo, magsolsol kamo, asin dae na nindo mawoton na destrosohon an sakuyang mga surugoon na sakong ipinadara sa saindo tanganing ideklara an marhay na bareta.
30 Asin ini nangyaring naglipas na kan saindang nadangog an boses, asin nahiling na ini bako man sarong boses nin dagundong, ni idto sarong boses nin sarong makusugon na nakakabungog na karibokan, pero hilnga, idto sarong matuninongon na tingog na may perpektong kalumhayan, asin ini nanuot magin sagkod sa pinakasurok nin kalag---
31 Asin maski na ngani sa kalumhuyan kan boses, hilnga an daga natanyog nin makusugon, asin an mga dingding nin prisohan nagkataranyog giraray; na garo baga ini magkapurukan sa daga; asin hilnga an panginuron nin kadikloman, na nakalindong sainda, dae nagkapururak---
32 Asin hilnga an boses nag-abot giraray, na nagsasabi: Magsolsol kamo, magsolsol kamo, nin huli ta an kahadean nin langit harani na; asin dae na nindo pagmawoton na destrosohon an sakong mga surugoon. Asin ini nangyaring naglipas na an daga natanyog giraray, asin an mga dingding naghiriro.
33 Asin man giraray sa ikatulong pagkakataon an boses nag-abot, asin nagtaram sa sainda nin marbelosong mga tataramon na dae puwedeng maisabi nin tawo; asin an mga dingding nagkahiriro giraray, asin an daga nagtanyog na garo baga ini haros magkabaranga na magkapururak.
34 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita dae makadulag nin huli sa panginuron nin kadikloman na nakapandong sainda; iyo, asin man sinda dae nakahiriro nin huli sa katakutan na nag-abot sa sainda.
35 Ngonian igwa nin saro sa pag-iriba ninda na sarong Nephita, sa pagkamundag, na dating sarong kabale sa simbahan nin Diyos pero nagparibok sa sainda.
36 Asin ini nangyaring naglipas na kan siya magtingkalag, asin hilnga, saiyang nahiling sa paagi kan panginuron nin kadikloman an mga lalawgon ni Nephi asin Lehi; asin hilnga, sinda nagsilaw nin grabeng gayo, na arog baga kan mga lalawgon nin mga anghel. Asin saiyang namasdan na saindang pinatingkalag an saindang mga mata pasiring sa langit; asin sinda yaon sa atitud na garong nakikiolay o pinag-alsa an saindang mga boses na pinapanungod sa sarong tawo na saindang nahihiling.
37 Asin ini nangyaring naglipas na an tawong ini nagkurahaw sa kadaklan na tanganing baya sinda magbirik asin maghiling; asin saindang nahiling an mga lalawgon ninda Nephi asin Lehi.
38 Asin sinda nagsabi sa tawo: Hilnga, ano baya an bilog na sabihon kaining mga bagay, asin siisay baya yan na kinakaolay kan mga tawong ini?
39 Ngonian an ngaran kan tawo iyo si Aminadab. Asin si Aminadab nagsabi sa sainda: Sinda nakikipag-olay sa mga anghel nin Diyos.
40 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Lamanita nagsarabi saiya: Ano an satuyang gigibohon, na tanganing ining panginuron nin kadikloman puwedeng mahale sa paglilindong satuya?
41 Asin si Aminadab nagsabi sa sainda: Kamo dapat na magsolsol, asin magkurahaw na ipanungod sa boses, magin sagkod na kamo magkakaigwa nin pagtubod ki Cristo, na ipinagtukdo sa saindo ni Alma, asin ni Amulek, asin ni Zeezrom; asin kun saindong gigibohon ini, ang panginuron nin kadikloman mahahale sa paglilindong saido.
42 Asin ini nangyaring naglipas na sinda gabos nagpoon sa pagkururahaw na ipinanungod sa boses niya na iyo nakapagpatanyog kan daga; iyo, sinda nagkururahaw magin sagkod na an panginuron nin kadikloman nagpurak.
43 Asin ini nangyaring naglipas na kan saindag ipinagtingkalag an saindang mga mata sa pagkiling, asin kan mahiling na an panginuron nin kadikloman nagpurak na gikan sa paglilindong sainda, hilnga, saindang nahiling na sinda napapalibutan na, iyo an lambang kalag, kan harigi nin kalayo.
44 Asin si Nephi asin si Lehi yaon sa katahawan ninda; iyo, sinda nagkaparilibutan na; iyo, sinda garong yaon sa katahawan kan sarong naglalaad na kalayo, alagad ini dae nakakakulog sainda, ni ini nakapagpugol sa mga dingding kan prisohan; asin sinda napano nin kaogmahan na dae maisasabi asin kapanoan nin gloriya.
45 Asin hilnga, an Espiritu Santo nin Diyos nag-abot pababa gikan sa langit, asin naglaog sa saindang mga puso asin sinda napano na garo baga may kalayo, asin sinda nakakapagtaram nin mga marbelosong mga tataramon.
46 Asin ini nangyaring naglipas na igwang nag-abot nin sarong boses sa sainda, iyo, sarong madahumon na boses, na garo baga ini sarong hinghing, na nagsasabi:
47 Katuninongan, katuninongan mapapasaindo, nin huli kan saindong pagtubod sa sakuyang Marhay na Namumutan, na iyo na gikan sa pundasyon kan kinaban.
48 Asin ngonian, kan saindang madangog ini saindang pinagtingkalag an saindang mga mata na garo baga hilingon kun saen naghahale an tingog; asin hilnga, saindang nahiling an langit na buminukas; asin an mga anghel nagbaraba paluwas sa langit asin nagtukdo sa sainda.
49 Asin igwa nin mga tres siyentos na mga kalag an nakahiling asin nakadangog kaining mga bagay; asin sinda pinaki-olayan na magpadagos sa paglakaw asin dae magngaralas, ni dapat sindang magduda.
50 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagpadagos sa paglakaw, asin nagministeryo sa mga katawohan, pinagdedeklara sa bilog na mga rehiyon na nakapalibot manungod sa gabos na mga bagay na saindang nadangog asin nahiling, na tanganing baya an mas dakul na parte kan mga Lamanita nakumbinse ninda, nin huli kan kadakulaan kan mga ebidensiya na saindang nagkasreresibe.
51 Asin habang kadakul an nagkakurumbinse na nagburutas kan saindang mga armas na panggiyera, asin man kan saindang kaanggutan asin tradisyon kan saindang mga ama.
52 Asin ini nangyaring naglipas na saindang pinagtao sa mga Nephita an mga kadagaan na saindang mga pagsasadire.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?